Stor sykepleiermangel i Buskeruds pleie- og omsorgstjeneste

Av Linda Lavik, 08.12.2015
  • 1 av 4 sykepleiervakter i Buskeruds pleie- og omsorgstjeneste er ledig
  • 1 av 4 ledige sykepleiervakter erstattes med sykepleiere
  • 2 av 5 ledige sykepleiervakter erstattes med lavere kompetanse
  • 1 av 4 ledige sykepleiervakter erstattes med ufaglærte
  • 1 av 6 ledige sykepleiervakter blir ikke erstattet

Det er resultatet av en undersøkelse Norsk Sykepleierforbund (NSF) har gjort i Buskeruds kommuner våren 2015. Ledere og tillitsvalgte har kartlagt forskjell mellom planlagt og faktisk sykepleierbemanning i fylkets pleie- og omsorgstjeneste. Kartleggingen viser at kommunene i Buskerud har store utfordringer med å sikre god sykepleierdekning i pleie- og omsorgstjenesten.

Kartleggingen ble gjennomført i uke 10 og 11 (2.-15. mars 2015). Disse to ukene var uten ferieavvikling og helligdager.

Ufaglærte jobber i sykepleiervakter

NSF har fått svar fra 10 av fylkets 21 kommuner. Det er både små og store kommuner med i kartleggingen. Flere av kommunene som deltok, har bare kartlagt enkelte deler av omsorgstjenesten.  

I de virksomhetene som deltok i kartleggingen, var det planlagt totalt 2.108 sykepleiervakter disse to ukene. 597 (28,3 %) av disse var ledige, hovedsakelig på grunn av sykefravær eller ubesatt stilling. I 135 (22,6%) vakter ble det satt inn sykepleier, mens 15 (2,5 %) vakter ble dekket med annen høyskoleutdanning. Ytterligere 219 (36,7 %) vakter ble dekket med lavere kompetanse, som helsefagarbeider. 138 (23,1 %) vakter ble erstattet med ufaglærte og 90 (15,1 %) vakter ble ikke erstattet.

Her følger en oversikt over resultatet i kommunene:

 Drammen                                        35,5 % av sykepleiervaktene ubesatt

 Flesberg                                          23,8 % av sykepleiervaktene ubesatt

 Flå                                                    5,9 % av sykepleiervaktene ubesatt

 Hole                                                29,1 % av sykepleiervaktene ubesatt

 Hurum                                             32,9 % av sykepleiervaktene ubesatt

 Kongsberg                                        33,1 % av sykepleiervaktene ubesatt

 Lier                                                  27,6 % av sykepleiervaktene ubesatt

 Røyken                                            36,4 % av sykepleiervaktene ubesatt

 Sigdal                                              14,3 % av sykepleiervaktene ubesatt

 Ål                                                    13,3 % av sykepleiervaktene ubesatt

Mangelfull planlegging  

Samhandlingsreformen har gitt kommunene ansvar for flere og mer alvorlig syke pasienter med behov for avansert medisinsk behandling og pleie. Kommunenes planlegging av kompetanse og bemanning er ikke i tråd med samfunnsutviklingen. Planleggingen av rekruttering av sykepleiere og annet helsepersonell er ofte mangelfull eller fraværende. 

Som NSFs kartlegging viser, er det stor sykepleiermangel Buskeruds pleie- og omsorgstjeneste. Det stemmer godt med tilbakemeldinger vi får fra sykepleiere, ledere og tillitsvalgte. Hovedregelen er at det er færre sykepleiere på vakt enn det som er planlagt. I mange av virksomhetene er bemanningen i utgangspunktet på et minimum. Selv om det er godt kjent at pleie- og omsorgstjenesten har høyt sykefravær, planlegges det ikke for det. Dette var da i forkant av årets sommerferieavvikling. Det betyr at i sommer har det vært ytterligere press på disse helsetjenestene.

 NSF er alvorlig bekymret for hvilke konsekvenser sykepleiermangelen i fylkets pleie- og omsorgstjeneste har for pasienter, pårørende og ansatte. Vi vet at mange arbeidsgivere deler vår bekymring. Likevel ser vi i liten grad at det settes inn tiltak for å styrke rekrutteringen for å sikre god fagdekning og god kapasitet.

For mer detaljert informasjon om resultatet i den enkelte kommune, se vedlegg.

Ta kontakt med fylkesleder, Linda Lavik, om det er ønskelig med kommentarer eller ytterligere informasjon.