Overfylt Blære- en utfordring i sykehus

Av Margrete Ronge, 05.01.2016

Læringsnotat om overfylt urinblære- en utfordring i sykehus. Dette er absolutt verdt å lese og sende videre til aktuelle fagpersoner på deres arbeidsplass.

Vedlagt følger et kort læringsnotat om «Overfylt urinblære – en utfordring i sykehus», som distribueres til landets helseforetak og andre relevante aktører. Notatet er relevant for alle som har arbeidsoppgaver knyttet til overvåking av blære og/ eller kateterisering. Særlig føde-, operasjons- og mottaksavdelinger er relevante for notatet. Vi ber om at notatet videresendes til alle sykepleierledere og fagutviklingssykepleiere.

Læringsnotatet finnes også elektronisk her:

http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/overfylt-urinblaere-en-utfordring-i-sykehus

Læringsnotatene er en tilbakemelding fra Kunnskapssenteret til institusjoner som omfattes av meldeplikten i spesialisthelsetjenesteloven §3-3, om hendelser som gir, eller kunne ha gitt, skade på pasient.

Meldeordningen vurderer uønskede hendelser i et systemperspektiv og retter oppmerksomheten mot å unngå at lignende skjer igjen.

Det er ønskelig at notatet brukes som et ledd i forbedringsarbeidet i pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten.