Velkommen til Barn og Smerte!

Av NSF

Denne nettsiden er et resultat av Barnesykepleierforbundet sitt smerteprosjekt,Barnogsmerte 1 (128 bredde) og hadde som mål å bidra til å "Kvalitetssikre smertevurdering og smertelindring av barn og ungdom i og utenfor norske sykehus".


BSF sin intensjon er å utvikle siden slik at en her kan finne oppdatert forskning, fagartikler, oversatte smertevurderingsverktøy, kontaktinformasjon til ressurspersoner med mer, tilknyttet dette viktige emnet.

BSF er derfor glad for alle innspill som bidrar til at dette kan bli en realitet.

HISTORIEN, OG BAKGRUNN FOR SIDEN


Barnesykepleierforbundet sitt smerteprosjekt hadde som mål å "Kvalitetssikre smertevurdering og smertelindring av barn i norske sykehus".

Prosjektet ble startet på bakgrunn av det vi opplevde som et mangelfullt fokus på barn og smerte i norske barneavdelinger, til tross for et økende internasjonalt fokus og mye forskning på området. Arbeidet startet høsten 2002 med prosjektmidler fra Norsk Sykepleieforbund,(NSF). En prosjektgruppe bestående av fire sykepleiere fra henholdsvis helse vest og helse nord gjennomførte høsten 2002 og våren 2003 kartleggingsundersøkelser om smertehåndtering på barneposter og nyfødtposter, med spesiell vekt på smertevurdering, (oppsummering av disse kan du lese under).

Med fortsatt støtte fra NSF ble prosjektgruppen siden utvidet til 8 sykepleiere og dekket nå alle helseregioner, og ulike spesialiteter innenfor sykepleie til barn.

Det ble innhentet informasjon om ulike smertevurderingsverktøy utviklet til bruk på barn. Disse ble oversatt og tilrettelagt for bruk i Norge.

Smerteprosjektet har også vektlagt å bidra til gode, tverrfaglige nettverk lokalt og nasjonalt i helsevesenet. Gruppen er har blant annet vært representert i et interimsstyre som jobbet med å stifte en norsk barnesmerteforening, som nå er en realitet. 

(For interesserte er hele prosjektbeskrivelsen vedlagt)