Prinsipprogram

Av NSF, 21.03.2016

NSFs prinsipprogram perioden 2015-2019. 

Se NSFs formål, prinsipprogram og vedtekter - som hefte.

HELSETJENESTEN OG SAMFUNNET

NSF mener at:

 • helsefremmende og forebyggende helsearbeid er grunnpilarer i helsetjenesten
 • for å oppnå best mulig helse og livskvalitet må den offentlige samfunnsplanlegging vektlegge faktorer av miljø-, sosial- og helsemessig betydning
 • nasjonale mål for helsetjenesten må definere prioriterte satsingsområder. Ressurstildelingen må sikre rammebetingelser slik at helsepolitiske mål kan realiseres
 • helsetjenesten er et offentlig ansvar. Den må være underlagt politisk styring og kontroll som klargjør målsetting, prioritering, ressurstildeling og tilgjengelighet
 • konkurranseutsetting/profittbasert privatisering ikke er forenlig med prinsippet om god ressursutnyttelse, lik tilgjengelighet til helsetjenester, forsvarlig arbeidsmiljø og tariffestede rettigheter for de ansatte
 • hele befolkningen må sikres et likeverdig tilbud, der pasientrettigheter, brukerrettigheter og medvirkning blir ivaretatt
 • det er et offentlig ansvar å utarbeide nasjonale og lokale rekrutteringsplaner med virkemidler som gjør det attraktivt både å utdanne seg til, og å jobbe som, sykepleier

 

INTERNASJONAL DELTAKELSE OG SOLIDARITET

NSF mener at:

 • organisatorisk arbeid på nordisk, europeisk og internasjonalt nivå er en forutsetning for å nå nasjonale målsettinger
 • organisasjonen til enhver tid skal ha en organisasjonstilknytning som gir optimal påvirkningsmulighet i relasjon til faglige og arbeidstakermessige saksområder
 • internasjonalt samarbeid og solidaritet er viktig for å fremme demokratisk utvikling, ivaretakelse av menneskerettighetene og fredelig samkvem mellom nasjoner og folkegrupper

ET LIKESTILT OG INKLUDERENDE SAMFUNN OG ARBEIDSLIV

NSF mener at:

 • inkludering og mangfold skal være grunnleggende i samfunnet. Dette forutsetter at likeverd og like rettigheter anerkjennes som viktige verdier, og at alle anses som en ressurs
 • ansatte og pasienter skal vernes mot direkte og indirekte diskriminering på grunn av kjønn, alder, etnisitet, religion, funksjonshemming eller seksuell orientering
 • kjønnsfordelingen i sykepleietjenesten bør være som i befolkningen for øvrig
 • det skal legges til rette for at kvinner og menn har like muligheter til å delta i arbeids- og familieliv
 • kjønnsperspektivet skal ivaretas i all aktivitet og organisering i NSF, med det formål å oppnå likestilling mellom kvinner og menn
 • yrkesskadereglene ikke må virke diskriminerende
 • NSF ønsker kjønnsnøytrale yrkestitler for sykepleiere

 

UTDANNING, FAGUTVIKLING OG FORSKNING

NSF mener at:

 • opptak til bachelorstudiet i sykepleie skal bygge på studiekompetanse og karakterkrav
 • all sykepleierutdanning skal innpasses i gradsstrukturen for høyere utdanning
 • det må etableres sykepleievitenskapelige mastergrader av relevans for utvikling av sykepleiefagets og sykepleieutøvelsens teoretiske, kliniske og erfaringsbaserte fundament
 • avkortning av bachelorstudiet i sykepleie ikke er faglig forenlig med de krav som stilles til sykepleieren
 • nasjonale rammeplaner og forskrifter skal sikre felles kunnskapsinnhold for autoriserte sykepleiere og spesialsykepleiere på alle nivå
 • utvikling av internasjonal regulering av sykepleierutdanningen skal sikre et nødvendig kunnskapsinnhold på alle nivå
 • antall studieplasser på alle nivå i sykepleierutdanningen må dimensjoneres i forhold til befolkningens behov for sykepleietjeneste, målene for helsepolitikken og krav til faglige standarder
 • etablering og utvikling av mastergrader må sikre sykepleiefaglig fordypning
 • samarbeid mellom høgskole/universitet og helsetjenesten er sentralt for kunnskapsutveksling og kompetanseutvikling i sykepleie
 • myndighetsgodkjenning av spesialsykepleiere må sikres ved spesialistgodkjenning
 • det er behov for økte ressurser og økt kompetanse for å utvikle sykepleievitenskapelig kunnskap gjennom forskning og fagutvikling, også innen organisasjonsutvikling og ledelse i helsetjenesten
 • praksisstudier skal gi grunnlag for tilegnelse av kunnskap og kompetanse og må sikres gjennom krav til og ansvar for innhold, vurdering og kvalitet
 • veiledere i sykepleiepraksis må sikres rammevilkår slik at de blir i stand til å gi studentveiledning
 • IKT og dokumentasjon av sykepleie må tas i bruk som verktøy og virkemiddel i kunnskaps- og kompetanseutvikling og klinisk praksis
 • alle sykepleiere må kunne ta del i kunnskaps- og kompetanseutvikling i helsetjenesten så vel som i utdannings- og forskningsinstitusjoner for å sikre en kunnskapsbasert praksis
 • veiledningsoppfølging av nyutdannete sykepleiere skal gjennomføres
 • sykepleierutdanning på alle nivå må være studievalg med høy faglig kvalitet og være konkurransedyktig i forhold til andre studiealternativer
 • sykepleiestudenters veileder i praksis skal være autorisert sykepleier
 • det må iverksettes tiltak for å styrke veiledningskompetansen og rammevilkårene for praksisveiledere

 

SYKEPLEIETJENESTEN

NSF mener at:

 • sykepleiepraksis skal  bygge på forskning, erfaringsbasert kunnskap, og pasientens/brukerens behov og ønsker
 • sykepleiere skal fremme helse, forebygge sykdom, gjenopprette helse, lindre lidelse, gi omsorg og legge til rette for en verdig død
 • sykepleiere skal sikre høy etisk og faglig standard på tjenestetilbudet
 • sykepleie må organiseres og utøves på en måte som ivaretar sykepleiefaglige, juridiske og etiske normer, faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp. Det må være samsvar mellom utdanning, kompetanse og ansvar
 • pasientens situasjon og behov for sykepleie skal være grunnlaget for hensiktsmessig bemanning, kompetansesammensetning og nødvendig beredskap
 • sykepleiere skal sikre godt koordinerte helsetilbud gjennom tverrfaglig samarbeid og samhandling mellom nivåer og sektorer
 • sykepleiere skal delta i utviklingen av, ha tilgang til og tid til å anvende nødvendig helseinformasjon, fagstøtte, kunnskapskilder og teknologi for å kunne utøve god praksis
 • sykepleiere skal inneha lederansvar på alle nivå i helsetjenesten
 • pasienten skal sikres pasientansvarlig sykepleier
 • sykepleiere skal ha gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig, føre et forståelig språk og inneha en helsefaglig språkforståelse.  Dette for å sikre trygg og forsvarlig kommunikasjon med pasienter, pårørende og kolleger
 • sykepleietjenesten må sikres rammebetingelser for å bidra aktivt til innovasjon og tjenesteutvikling
 • organisering og finansiering av helse- og omsorgstjenestene må være innrettet slik at sykepleiere kan ivareta helsefremmende og forebyggende arbeid

 

HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE SYKEPLEIE

NSF mener at:

NSF skal jobbe for at helsefremmende og forebyggende arbeid gjennom hele livsløpet har prioritet.

Det bør rettes spesielt fokus på:

 • utvikling av en helhetlig strategi for folkehelsearbeid, med spesiell vekt på sykepleiekompetanse og forskning, ressurser og bemanning og rammer for avansert klinisk praksis
 • videre utbygging og styrking av en helhetlig helsestasjons- og skolehelsetjeneste
 • opprettelse av lavterskeltilbud for voksne
 • styrking av bedriftshelsetjenesten
 • styrking av hjemmesykepleien og oppsøkende tjenester for eldre
 • videre satsing på avansert klinisk sykepleie
 • at sykepleiekompetanse skal være en selvfølgelig del av det forebyggende og helsefremmende arbeid overfor rusmiddelavhengige

 

LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR

NSF mener at:

 • organisasjonen alltid skal være i en posisjon som sikrer full ivaretakelse av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Organisasjonsfrihet, forhandlingsrett og streikerett skal sikres
 • forhandlingsordningen skal bygge på reelle forhandlinger og likeverdighet mellom partene, og inneholde reelle sanksjonsmuligheter/tvisteløsningsmodeller
 • medlemmenes rettigheter skal sikres gjennom tariffavtaler
 • sykepleieryrket skal være et attraktivt og framtidsrettet yrke for både kvinner og menn
 • sykepleiere skal sikres lønns- og arbeidsvilkår som anerkjenner og verdsetter deres utdanning, kompetanse, funksjon og ansvar
 • likelønner et overordnet mål  for yrkesgruppen
 • alle virkemidler, både sentralt og lokalt, må til enhver tid utnyttes maksimalt for å høyne sykepleiernes lønn
 • sosial dumping i arbeidslivet skal motarbeides uten bruk av lovfestet minstelønn
 • sykepleierne må til enhver tid må sikres et forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø
 • sykepleiernes arbeidsmiljø og arbeidstidsordninger må innrettes slik at det er mulig å være i full stilling i ordinært arbeid helt frem til aldersgrensen. Arbeidstidsordninger skal ivareta hensynet til helse, velferd, likestilling og faglig forsvarlighet
 • heltidsarbeid skal være en rettighet, og skal oppnås uten økt helgebelastning
 • en god varslingskultur på arbeidsplassen er en forutsetning for å avdekke og avverge kritikkverdige forhold knyttet til fag og arbeidsmiljø og for å utvikle lærende organisasjoner
 • turnusplaner basert på helgearbeid maksimalt hver tredje uke er en innarbeidet og akseptert praksis som ivaretar sykepleiernes helse- og velferdsmessige behov utover arbeidsmiljølovens minstestandard
 • etablerte pensjonsrettigheter skal videreføres