Sykepleierløftet

Av Karen-Margrethe Brasetvik, 28.02.2016

NSFs lansering av sykepleierløftet handler om både et løft og et løfte. Et løft for sykepleierne og et løfte fra politikerne. Det er nødvendig for å sikre befolkningen gode helsetjenester nå og i fremtiden. Og det gjelder ikke minst her i Østfold.

Både arbeidsgiverrepresentanter og regjeringsrepresentanter har langt på vei hilst Sykepleierløftet velkomment.
 
  Sykepleierløftet handler om:
  - En nasjonal strategi for å mobilisere arbeidskraftreserven gjennom tiltak for å fremme heltid, rekruttering og gode arbeidstidsordninger
  - Et lønnsløft slik at alle sykepleiere med 10 års ansiennitet tjener over 500.000 kr før 2020
  - En pasientfokusert bemanningsnorm
  - En nasjonal oversikt over behovene for spesialsykepleiere og en opptrappingsplan for spesialutdanning
  - Full lønn for sykepleiere under spesialisering
  - Bedre rammevilkår for å utøve god ledelse av sykepleietjenesten
  - Et kvalitetsløft i sykepleierutdanningene bl.a. gjennom nasjonale   kvalitetskrav
  
 Sykepleierløftet ble lansert på NSFs samhandlingskonferanse i februar. Her deltok NSFs 34 faggruppeledere, forbundsledelsen og forbundsstyret samt de 19 fylkeslederne. 
  
I tillegg deltok spesialisthelsetjenestens arbeidsgiverorganisasjon Spekter ved adm. direktør Anne Kari Bratten og kommunenes arbeidsgiverorganisasjon KS ved forhandlingsleder Per Kristian Sundnes. De var enige om det meste knyttet til Sykepleierløftet og vil samarbeide med NSF om det. 
  
KS-lederen viste også til at kommunene er altfor dårlige på å rekruttere. Og han understreket at ingen i KS syns at sykepleierne tjener for mye. 
  
Statssekretærene Lisbeth Normann og Anne Grethe Erlandsen deltok også på konferansen. De   hilste Sykepleierløftet velkomment og understreket at de støttet mye av innholdet i det. 
  
Nå gjenstår å få regjering og arbeidsgivere med på å realisere Sykepleierløftet. Det krever engasjerte medlemmer som fremsnakker Sykepleierløftet for å sikre befolkningen gode helsetjenester nå og i fremtiden.
  
Les mer om Sykepleierløftet her; https://www.nsf.no/vis-artikkel/2819730/17036/NSF-krever-sykepleierloft