Mitt 8. mars-ønske: Heltidsstilling

Av NSF, 08.03.2016

Sykepleiertjenesten preges av mye deltidsarbeid. Cirka 60 prosent av sykepleierne jobber deltid. Mange har flere stillinger, men det utgjør ikke alltid en full stilling.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) mener heltidsstillinger bør være hovedregelen, og at deltidsansatte skal ha rett til utvidet stilling tilsvarende faktisk arbeidstid.

Deltid var i sin tid en forutsetning for å utløse et nødvendig arbeidskraftsbehov. I dag er det en stor utfordring fordi det i deler av arbeidsmarkedet – særlig i helse- og omsorgssektoren – har utviklet seg deltidssegmenter der arbeidet organiseres rundt deltidsstillinger. For arbeidsgiverne er et stort omfang av deltidsarbeid problematisk fordi det ikke ivaretar behovet for arbeidskraft eller utnytter den kompetansen det er investert i. Heltidsarbeid gir forutsigbarhet og stabilitet for både arbeidsgiver, pasientene og den enkelte ansatte. Det legger til rette for gode fagmiljøer, kompetanseutvikling – og anvendelse, det skaper godt arbeidsmiljø og gir lavere sykefravær. Disse forholdene vil igjen gi attraktive arbeidsplasser, øke rekrutteringen og føre til mindre turnover.

NSF er også sterkt uenig i at det skal være en forutsetning for å oppnå høyere stillingsstørrelse, at deltidsansatte må jobbe mer ubekvemt. En slik forutsetning vil etter NSFs syn være svært uheldig og bidra til å opprette et A- og B-lag blant de ansatte på samme arbeidssted.

Les mer om heltid/deltid og NSFs meninger om temaet her.