Innsatsområder

Av NSF, 21.03.2016

NSFs innsatsområder perioden 2015-2019.

INNSATSOMRÅDE 1:

Helsetjenesten - Finansiering, prioritering og organisering

Hovedmål:

En sammenhengende og helhetlig helse- og omsorgstjeneste der finansiering, prioritering og organisering tar utgangspunkt i pasienter, pårørende og brukeres behov for helsehjelp, kvalitet og prinsippet om behandling på beste effektive omsorgsnivå.

Viktige elementer for å nå målet:

 • en godt utbygd kommune- og spesialisthelsetjeneste tilpasset demografi, der pasientenes, pårørendes og brukernes behov, faglig kvalitet og god ressursbruk er styrende for tjenestetilbudet
 • en finansiering som fremmer samhandling og faglig kvalitet, ønsket prioritering og som synliggjør og understøtter sykepleiertjenestens bidrag i helse- og omsorgstjenesten
 • en integrert og tilgjengelig tjeneste for hele befolkningen der sykepleier er sentral i det helsefremmende og forebyggende arbeidet
 • en helsetjeneste som har kompetanse og ressurser til å forebygge, avdekke og ivareta mennesker som utsettes for vold og krenkelser

 

INNSATSOMRÅDE 2:

Sykepleierprofesjonen i utvikling

Hovedmål:

En kompetent, tydelig, rett bemannet og godt koordinert sykepleietjeneste, med fokus på faglig kvalitet, pasientsikkerhet, aktiv brukermedvirkning og tilgjengelighet.

Viktige elementer for å nå målet:

 • NSF påvirker til at det utvikles en kvalitets- og kompetansebasert bemanningsnorm i helsetjenesten
 • sykepleiefaglig kompetanse på ledernivå er avgjørende for å sikre kvalitet i alle deler av helse- og omsorgssektoren
 • ledere av sykepleietjenesten skal ha myndighet i saker som angår sykepleietjenesten
 • en sykepleietjeneste som videreutvikler arbeidet med kvalitetsindikatorer, pasientforløp og helhetlige systemer for kvalitetsforbedring
 • sykepleiere deltar aktivt i utvikling og implementering av nye oppgaver, arbeidsprosesser, IKT og teknologi basert på ny kunnskap og pasientenes behov for å oppnå en effektiv og trygg sykepleietjeneste
 • sykepleietjenesten skal være en aktiv pådriver i arbeidet med rus og psykisk helse
 • NSF må være premissleverandører og tilstede på arenaer hvor beslutninger angående rus og psykisk helse gjøres
 • NSF skal arbeide for å innføre en nasjonal sjefssykepleier
 • NSF skal arbeide for at sykepleietjenesten skal organiseres i linje
 • NSF skal motarbeide profesjonsnøytralitet i helsetjenesten

 

INNSATSOMRÅDE 3:

Sykepleierutdanning og forskning

Hovedmål:

Utdanning og forskning skal gi sykepleierne kunnskap og kompetanse som grunnlag for å sikre pasienter, pårørende og brukere trygge og gode helse- og omsorgstjenester.

Viktige elementer for å nå målet:

 • sykepleierutdanning på alle nivå skal være dimensjonert, regulert, organisert og finansiert i tråd med befolkningens behov for sykepleierkompetanse
 • det må etableres nasjonale kvalitetskrav til det grunnleggende innholdet i bachelorutdanningen, slik at studentene oppnår lik sluttkompetanse. Hver utdanningsinstitusjon skal imidlertid kunne innrette og organisere utdanningen ut fra sin særegne, faglige profil
 • opptakskravene i bachelorutdanningen må skjerpes til karakterkrav 3 i norsk, engelsk og matte
 • det må utarbeides tiltak for å øke rekrutteringen av menn til sykepleierutdanning
 • framtidens spesialsykepleier skal ha en mastergrad
 • antall doktorgrads- og postdoktorstipend, samt stillinger til forskning og fagutvikling i sykepleie må økes for å bidra til utvikling og forbedring av utdanning og helsetjenesten
 • tverrfaglige masterutdanninger må ha minimum 30 studiepoeng fordypning i sykepleie for at sykepleieren kan få tittel spesialsykepleier
 • finansiering av sykepleieforskning og tverrfaglig forskning der sykepleie inngår må økes, og det må etableres gode karriereveier for sykepleiere innen forskning
 • universitet og høyskoler må ha en struktur og organisering som fremmer videre utvikling av sykepleierutdanning og forskning, og sikrer medbestemmelse for ansatte og studenter

 

INNSATSOMRÅDE 4:

Lønns- og arbeidsvilkår

Hovedmål:

Lønns- og arbeidsvilkår som anerkjenner og verdsetter sykepleierens kompetanse, utdanning, funksjon og ansvar, og som ivaretar likelønn for den enkelte og for yrkesgruppen. Et helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø som bidrar til å skape attraktive arbeidsplasser og muliggjør høy yrkesdeltakelse i alle livsfaser.

Viktige elementer for å nå målet:

 • tydeliggjøre sykepleierens kompetanse og bidrag til samfunnets verdiskapning
 • sette organisasjonen i stand til å frembringe og bruke lokal lønnsstatistikk
 • bidra til å forebygge og identifisere diskriminering knyttet til graviditet og foreldrepermisjon
 • jobbe for at det utarbeides sentrale og lokale rekrutteringsplaner som gjør det attraktivt å utdanne seg til og jobbe som sykepleier
 • arbeidet for likelønn skal intensiveres i kommende landsmøteperiode
 • det må kreves en utvidet ramme i tariffoppgjøret slik at vi kan oppnå likelønn
 • bidra til økt kunnskap om helseeffekter av ulike arbeidsmiljøbelastninger, faktorer som fremmer arbeidshelse og årsaker til at sykepleiere jobber deltid
 • arbeide for at lov- og avtaleverk ivaretar et helsefremmende arbeidsmiljø
 • arbeide for å redusere arbeidstid for nattevaktstillinger
 • retten til heltid skal styrkes
 • tredjehver helg-prinsippet skal tariffestes
 • sikre en bemanning og kompetansesammensetning som ivaretar balanse mellom oppgaver og ressurser
 • bidra til økt kunnskap om utfordringer og positive faktorer for sykepleiere i et flerkulturelt arbeidsmiljø som utgangspunkt for videre utvikling
 • bekjempe konkurranseutsetting, tariffhopping og privatisering som går på bekostning av ansattes lønns- og arbeidsvilkår, og sikre tillitsvalgtes innflytelse og medbestemmelse

 

INNSATSOMRÅDE 5:

Medlemmer og organisasjon

Hovedmål:

NSF er et selvfølgelig førstevalg og et sterkt redskap for sykepleiere, sykepleieledere, sykepleieforskere, jordmødre og sykepleierstudenter. NSF er en tydelig profesjons- og fagorganisasjon og en sentral aktør overfor myndigheter og arbeidsgivere, både nasjonalt og internasjonalt.

Viktige elementer for å nå målet:

 • øke organisasjonsgraden blant sykepleiere gjennom å intensivere arbeidet for å rekruttere og beholde medlemmer på arbeidsplassene
 • videreutvikle en fleksibel organisasjon med høy kompetanse, synlighet, tilstedeværelse og med påvirkningskraft på viktige beslutningsarenaer og ved inngåelse av tariffavtaler
 • hensiktsmessig integrering av faggrupper og strategisk satsning på sykepleieledere for å styrke og utnytte organisasjonens samlede kompetanse og slagkraft
 • målrettet og konkret aktivitet for å rekruttere og beholde tillitsvalgte, styrke tillitsvalgtapparatet, oppnå styrket fagforeningsbevissthet og høy organisasjonsgrad hos sykepleierne
 • videreutvikle en serviceinnstilt og effektiv medlemsorganisasjon
 • være aktive pådrivere for at arbeidsgivere skal gi tillitsvalgte gode arbeidsvilkår, slik at de tillitsvalgte innenfor normalarbeidstiden kan ivareta medlemmenes interesser

NSF skal bruke ressurser på å følge opp brudd på hovedavtalens bestemmelser om medvirkning og medbestemmelse