Vedtekter

Av NSF, 21.03.2016

NSFs vedtekter for perioden 2015-2019.

Se NSFs formål, prinsipprogram og vedtekter - som hefte.

§ 1      Navn og målgruppe

Norsk Sykepleierforbund (forkortet NSF) er den landsomfattende fagorganisasjonen for sykepleiere og jordmødre med norsk autorisasjon.

Alle som er i ferd med å gjennomgå bachelorutdanning i sykepleie ved norsk utdanningsinstitusjon og studenter med tilhørighet til Norge og som tar bachelorgrad i sykepleie i utlandet, oppnår studentmedlemskap.

I tillegg kan medlemmer som mister sin autorisasjon på bakgrunn av alder eller sykdom, likevel beholde sitt medlemskap.

Ekstraordinært medlemskap gis sykepleiere og jordmødre med utdanning fra andre land for den perioden de avventer og/eller kvalifiserer seg for norsk autorisasjon.

Organisasjonen er partipolitisk uavhengig.


§ 2      Formål

NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring.

Samfunnspolitisk skal NSF:

 • påvirke samfunnsforholdene til beste for befolkningens helse
 • påvirke utviklingen av helsetjenesten slik at den til enhver tid er rettet mot å fremme helse, forebygge og bidra til å løse befolkningens helseproblemer
 • påvirke helsetjenestetilbudet slik at det tilfredsstiller befolkningens krav og behov når det gjelder kvalitet og tilgjengelighet
 • arbeide for at målet om likestilling mellom kvinner og menn virkeliggjøres på alle områder
 • fremme internasjonal forståelse og solidaritet og kjempe for et samfunn bygget på flerkulturell forståelse og likeverd

Fagpolitisk skal NSF:

 • påvirke sykepleierutdanningen i samsvar med sykepleietjenestens behov
 • utvikle sykepleietjenesten og sykepleiefaget i samsvar med befolkningens behov for sykepleie
 • tilrettelegge og bidra til at sykepleierne kan utvikle sin faglige kompetanse
 • videreutvikle en høy etisk sykepleiefaglig standard blant sykepleiere

 Interessepolitisk skal NSF:

 • ivareta sykepleiernes organisatoriske, faglige, kompetanseutviklende, lønns- og arbeidssosiale interesser

 

§ 3      Medlemskap og medlemsrettigheter

A. Medlemmer

Medlemmer ute av tjeneste som sykepleier er valgbare til andre verv enn de som er nevnt i § 4 A, pkt. 1, og har stemmerett.

Medlemmer med samtidig ansettelsesforhold hos forskjellige arbeidsgivere er valgbare og har stemmerett ved det arbeidssted vedkommende har sin hovedstilling. Dersom det er tale om like stillingsstørrelser, velger medlemmet selv ved hvilket arbeidssted valgbarhet og stemmerett skal utøves.

Yrkesaktive, medlemmer i midlertidig uførepensjon og medlemmer i lønnet eller ulønnet permisjon registreres i det hovedtillitsvalgtområdet som omfatter deres arbeidssted.

Dersom det ikke foretas et aktivt valg plasseres medlemmet i det fylket vedkommende har bostedsadresse.

Medlemmer som går av med pensjon og medlemmer som går over i varig uførepensjon får tilbud om selv å velge i hvilket fylkesledd de skal ha sin tilhørighet, der de bor eller der de har hatt sitt arbeidsforhold.

Medlemmer som av spesielle grunner ønsker å registreres i annet lokalt organisasjonsledd enn hva ovenstående skulle tilsi, kan søke om dette. Søknader sendes NSFs hovedkontor, der de behandles i henhold til retningslinjer som fastsettes av forbundsstyret.

B. Æresmedlemmer

Personer som har gjort seg særlig fortjent til det, kan av NSFs forbundsstyre utnevnes til æresmedlemmer.

C. Studentmedlemmer

Alle som har startet bachelorutdanning i sykepleie ved norsk utdanningsinstitusjon og studenter med tilhørighet til Norge og som tar bachelorgrad i sykepleie i utlandet, har rett til studentmedlemskap i NSF.  Studentmedlemskapet gjelder til utdanningen er fullført, og kan opprettholdes i perioder studentmedlemmer har studieavbrudd. Studentmedlemskapet går automatisk over til ordinært medlemskap fra og med måneden etter at utdanningen er fullført og bestått i Norge.

Studentmedlemmer kan ikke velges til andre vedtektsfestede verv enn de studentmedlemsverv som til enhver tid fremgår av NSFs vedtekter. De kan heller ikke delta i vedtektsfestede NSF-fora på lokalt eller sentralt nivå, ut over det som fremgår av vedtektene, med mindre det aktuelle forum selv bestemmer annerledes. Ved eventuell invitasjon til å delta kan studentmedlemmer innvilges talerett, men ikke forslags- og stemmerett.

Studentmedlemmer registreres i det fylkesledd som omfatter deres studiested.

D. Ekstraordinære medlemmer

Sykepleiere og jordmødre med utdanning fra andre land kan få ekstraordinært medlemskap fra det tidspunkt de søker norsk autorisasjon. Ekstraordinært medlemskap gjelder for den perioden medlemmet avventer svar på søknad om autorisasjon og/eller gjennomgår teoretisk/klinisk kvalifisering for å få innvilget autorisasjon.

Ekstraordinært medlemskap gjelder normalt for en periode av inntil to år. Perioden kan forlenges etter begrunnet søknad.

Ekstraordinære medlemmer har stemmerett innen det hovedtillitsvalgtområdet de tilhører, men kan ikke velges som tillitsvalgte eller til andre verv innen organisasjonen.

Ekstraordinært medlemskap går automatisk over til ordinært medlemskap fra det tidspunkt norsk autorisasjon er innvilget.

 

§ 4      Lokal organisasjonsmessig oppbygging

A. Arbeidsplassen

Generelt

Medlemmenes kontakt med NSF skal primært ivaretas av tillitsvalgte. Lokalorganisasjonen skal innrettes som hovedtillitsvalgtområder slik fylkesstyret bestemmer. Det tas utgangspunkt i gjeldende hovedavtaler når slike avtaler foreligger.

I hvert hovedtillitsvalgtområde skal det, slik fylkesstyret bestemmer, være minst en hovedtillitsvalgt og en tillitsvalgt som er stedfortreder for denne. Disse representerer NSF i forhandlinger og andre saker som vedrører medlemmenes interesser på arbeidsplassen. Det vises for øvrig til Retningslinjer for grunnleggende roller for de enkelte nivåer i organisasjonen.

I små virksomheter som er landsdekkende eller med få medlemmer spredt på flere fylkesledd kan forbundsstyret fastsette annen inndeling av tillitsvalgtordningen.

Hovedtillitsvalgt er en samlebetegnelse, som også omfatter tillitsvalgte med annen tittel men med tilsvarende ansvar og funksjon, jfr. Retningslinjer for grunnleggende roller for de enkelte nivåer i organisasjonen.

Dersom det er tjenlig, kan den hovedtillitsvalgte etablere et utvalg av tillitsvalgte.


Hovedtillitsvalgtråd

Når det i samme hovedtillitsvalgtområde er flere hovedtillitsvalgte, skal saker av felles interesse avgjøres i møte mellom de hovedtillitsvalgte som er berørt. Eventuelle vedtak fattes ved alminnelig flertall blant hovedtillitsvalgtområdets hovedtillitsvalgte. Ved en hovedtillitsvalgts forfall ivaretas stemmeretten av dennes stedfortreder.

Dersom det skal velges en eller flere felles representanter for området, skjer valget av og blant de hovedtillitsvalgte. Dersom representanten er på frikjøpt tid skal valget skje på fritt grunnlag blant medlemmene. Fylkesstyret kan godkjenne at også slike verv fordeles av og blant de hovedtillitsvalgte. Gjenvalg kan skje.

Dersom det oppstår stemmelikhet, avgjøres utfallet ved loddtrekning.


Valg

1.    Hovedtillitsvalgt, stedfortreder for denne og eventuelle øvrige tillitsvalgte velges av de medlemmer vedkommende skal representere, på et medlemsmøte som er tillyst minst 2 uker før det finner sted. Oversikt over kandidater til valget, samt innstilling fra eventuell nominasjonskomité, skal kunngjøres innen samme frist.

Frist for å foreslå kandidater er 4 uker før valget finner sted. Medlemmer som er forhindret fra å delta i valgmøtet, kan avgi forhåndsstemme fra det tidspunkt oversikt over kandidater og eventuelle innstillinger foreligger. Fylkesstyret kan bestemme at stemmegivning i definerte hovedtillitsvalgtområder skal foregå elektronisk.

De tillitsvalgte i et hovedtillitsvalgtområde kan beslutte at valg skal gjennomføres i form av uravstemning.

Medlemsmøtet velger en tellekomité som skal telle opp avgitte stemmer under medlemsmøtet, samt forhåndsstemmer. For å bli valgt må en få minst 50 % av stemmene. Blanke stemmer teller ikke.

Dersom ingen kandidat får minst 50 % av stemmene skal det holdes omvalg mellom de to kandidatene som har flest stemmer.

Er stemmetallet likt, skal valget avgjøres med loddtrekning.

Foretakstillitsvalgt, dennes stedfortreder og andre hovedtillitsvalgte med flere underliggende hovedtillitsvalgtområder velges etter samme prosedyrer, i valgmøter som administreres av de hovedtillitsvalgte og som foregår på samme tidspunkt.

2.    De tillitsvalgte i hovedtillitsvalgtområdet avgjør om det skal opprettes nominasjonskomité for valg av hovedtillitsvalgt og dennes stedfortreder. Dersom nominasjonskomité opprettes, velges komiteens medlemmer av de tillitsvalgte. Alle medlemmer i hovedtillitsvalgtområdet er valgbare. Nominasjonskomiteen utfører sitt arbeid i samsvar med de prinsipielle retningslinjer som gjelder for fylkesleddets nominasjonskomité.

Tilsvarende regler gjelder for opprettelse av nominasjonskomité for valg av foretakstillitsvalgte og andre hovedtillitsvalgte med flere underliggende hovedtillitsvalgtområder.

3.    Valgperioden for tillitsvalgte og hovedtillitsvalgt er 2-årig. Valget finner sted innen 1.mars i de år siste siffer utgjør et oddetall. Gjenvalg kan skje.

4.    Dersom det kun foreligger en kandidat som hovedtillitsvalgt og/eller stedfortreder ved nominasjonsfristens utløp, kan valget avsluttes ved at fylkesstyret oppnevner vedkommende.

5.    Benkeforslag aksepteres ikke.

6.    Ved ledighet i et verv som hovedtillitsvalgt eller dennes stedfortreder kan suppleringsvalg foretas ved at fylkesstyret oppnevner ny hovedtillitsvalgt eller stedfortreder for den resterende del av valgperioden.

 

Medlemsmøter

1.    Hovedtillitsvalgt er ansvarlig for at det avholdes medlemsmøter.

2.    Medlemsmøtet skal foreta aktuelle valg og være høringsorgan for hovedtillitsvalgt i viktige prinsipielle saker som vedrører medlemmene.

3.    Et medlemsmøte kan med alminnelig flertall vedta at det skal avholdes nyvalg. Slikt valg finner sted på et nytt medlemsmøte, i henhold til bestemmelsene vedrørende ordinært valg. Nyvalget har virkning bare til utløpet av den ordinære valgperioden.

4.    Medlemsmøte skal holdes når minst 10 % av medlemmene krever det. 

 

Handlingsplan og beretning

Hovedtillitsvalgt er ansvarlig for at det utarbeides handlingsplan og årsberetning som oversendes fylkesstyret innen de frister fylkesstyret fastsetter.

 

B. Fylkesorganisasjonen

Fylkesstyret

Fylkesorganisasjonen ledes av et fylkesstyre bestående av leder, nestleder, 5 medlemmer og 5 varamedlemmer, som velges ved egne valg. Dersom mangel på kandidater fører til at nestleder ikke blir valgt, velges i stedet ytterligere et styremedlem, og nestleder velges av og blant de valgte fylkesstyremedlemmer. I tillegg inngår studentmedlemmenes representant innen fylket og personlig vararepresentant for denne som henholdsvis medlem og varamedlem. Et verv i fylkesstyret kan ikke kombineres med ansettelsesforhold i NSF.

Fylkesstyrets leder er politisk og administrativ leder av fylkeskontoret, i heltidsverv lønnet av NSF.

En felles representant for lokale faggruppemedlemmer møter i fylkesstyret med uttale- og forslagsrett.

Fylkesstyrets medlemmer – inklusiv leder – velges for 4 år om gangen. Valget finner sted innen 1. april det år det avholdes landsmøte. Gjenvalg kan skje.

Fylkesstyret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer eller varamedlemmer er til stede. 1. varamedlem skal innkalles til fylkesstyrets møter. I tilfelle stemmelikhet er fylkesleders stemme avgjørende.

Fylkesstyret avholder møte minimum 4 ganger per år.

Medlemmer innen fylkesleddet kan være til stede under styrets behandling av A-saker, med status som observatør uten talerett.

 

Gjennomføring av valg

Fylkesmøtet

Fylkesmøte arrangeres innen 1. april det år det avholdes landsmøte. Fylkesmøtet skal velge fylkesstyre og fylkesleddets delegasjon til landsmøtet. Fylkesleder, nestleder, 5 styremedlemmer og 5 varamedlemmer velges ved egne valg. Fylkesleder og nestleder velges i henhold til bestemmelser som nedfelt i § 8 F, 1. ledd.

Ved valg av fylkesstyremedlemmer og fylkesleddets delegater til landsmøtet gjelder alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Valg av varamedlemmer foregår tilsvarende landsmøtets valg av varamedlemmer til forbundsstyret. Forslag på kandidater, vedlagt villighetserklæring, skal være nominasjonskomiteen i hende innen to måneder før fylkesmøtet avholdes

Fylkesmøtet oppnevner en komité på tre medlemmer for å telle opp de avgitte stemmer.

Fylkesmøtet består av delegater, valgt av og blant medlemmene i det enkelte HTV-området. Ansatte i NSF kan ikke velges som delegat til Fylkesmøtet.

HTV-områder som har en delegat velger en varadelegat. HTV-områder som har to eller flere delegater, velger minimum to varadelegater. Ved valg av delegater følges samme bestemmelser som nedfelt i vedtektenes § 4 A Valg, punkt 1 og 2.

Antall delegater fra det enkelte HTV-området fastsettes etter følgende skala:

0 – 50 medlemmer: 1 delegat

51 – 100 medlemmer: 2 delegater

101 – 200 medlemmer: 3 delegater

og ytterligere en delegat for hver påbegynt 100 medlemmer.

Medlemmer i ansettelsesforhold som ikke omfattes av et etablert hovedtillitsvalgtområde danner en felles valgkrets, som velger delegater til fylkesmøtet i samsvar med de frister som gjelder for valg av delegater fra hovedtillitsvalgtområdene. Tilsvarende dannes en felles valgkrets for ikke yrkesaktive medlemmer (inklusive pensjonister og uføretrygdete). Det etableres ingen valgkomité for disse valgene. Medlemmer fra disse valgkretsene kan foreslå seg selv eller andre som kandidat til valg innen de frister som er opplyst om i tidsskrift, på hjemmesider, eller som eget brev til medlemmer. De valgtekniske funksjoner, herunder oppsett av kandidatlister, ivaretas av fylkeskontoret. Valget gjennomføres elektronisk eller ved stemmegivning på fylkeskontoret. Dersom antall kandidater som stiller til valg innen ordinære frister er tilsvarende eller lavere enn antall kandidater valgkretsene har rett til å velge, kan fylkesstyret oppnevne de innkomne kandidatene som alternativ til å gjennomføre valget.

Som grunnlag for beregning av delegatantallet benyttes medlemstall per 1. januar det år delegatvalget finner sted.

For øvrig deltar fylkesstyrets medlemmer, fylkesleddets nominasjonskomité, fylkesleddets hovedtillitsvalgte, lokale faggruppeledere og felles representant i fylkesstyret for lokale faggruppemedlemmer – uten stemmerett, men med uttale- og forslagsrett, i den grad disse ikke er valgt som delegater.

Medlemmer har adgang til fylkesmøtet med uttalerett, uten forslags- og stemmerett.

HTV-områdets delegater skal være valgt senest to uker før fylkesmøtet finner sted.

 

Nominasjonskomité

Fylkesorganisasjonens nominasjonskomité består av leder, 4 medlemmer og 4 varamedlemmer, valgt blant de medlemmene som har tilhørighet i fylket. Et verv i nominasjonskomiteen kan ikke kombineres med ansettelsesforhold i NSF.

Nominasjonskomiteen velges av fylkesorganisasjonens hovedtillitsvalgte senest syv måneder før valg av nytt fylkesstyre skal skje.

Nominasjonskomiteen skal avgi innstilling på valg av nytt fylkesstyre og fylkesleddets delegasjon til NSFs landsmøte. Innstillingen skal offentliggjøres  2 uker før de respektive valg finner sted.

Nominasjonskomiteen er beslutningsdyktig når 4 medlemmer/varamedlemmer er til stede.

1. varamedlem skal innkalles til nominasjonskomiteens møter.

Leder, medlemmer og varamedlemmer i nominasjonskomiteen må fratre sitt verv dersom de selv er kandidat til noen av de valg Fylkesmøtet skal gjennomføre.  Dersom så vidt mange må fratre sine verv, at nominasjonskomiteen ikke lenger er beslutningsdyktig, tilligger det fylkesstyret å oppnevne nye medlemmer til komiteen.

Dersom leder av nominasjonskomiteen får varig forfall, velges ny leder av og blant nominasjonskomiteens medlemmer.

Nominasjonskomiteen velges og utfører sitt arbeid på basis av eget valgreglement.

 

Funksjonstid, nyvalg m.m.

Det avtroppende fylkesstyrets funksjonstid opphører når valgresultatet foreligger.

Nestleder overtar lederens funksjoner dersom denne får midlertidig eller varig forfall. Ny nestleder velges av og blant fylkesstyrets medlemmer. Det samme gjelder dersom nestleder får varig forfall.

Nyvalg skal avholdes dersom minst 50 % av fylkets hovedtillitsvalgte eller minst 10 % av medlemmene krever det. Kravet kan begrenses til nyvalg av leder og/eller nestleder. Nyvalget gjennomføres i henhold til bestemmelser nedfelt i lokalt valgreglement. Nyvalget har virkning bare til utløpet av den ordinære valgperioden.

 

Fylkesstyrets mandat

I tillegg til beslutningsmyndighet nedfelt i andre vedtektsbestemmelser skal fylkesstyret

 1. Koordinere og effektuere NSFs politikk innen fylket i samsvar med landsmøtets og forbundsstyrets føringer. 
  Vedta ytterligere politiske tiltak i samsvar med lokale forhold, prioriteringer og medlemmenes/tillitsvalgtes behov.
 2. Godkjenne handlingsplan for hovedtillitsvalgtområdene.
  Behandle handlingsplaner, budsjett og regnskap for fylkesorganisasjonens totale drift.
 3. Godkjenne og innsende handlingsplan og budsjettforslag for det etterfølgende år til endelig godkjenning av forbundsstyret, i samsvar med den tidsplan forbundsstyret fastsetter.
 4. Godkjenne og innsende regnskapskommentarer og årsberetning til forbundsstyret senest per 01.03. hvert år.
 5. Fordele økonomiske midler til de enkelte hovedtillitsvalgtområder i fylket
 6. Avholde årlige konferanser for fylkesleddets tillitsvalgte. Slike konferanser skal benyttes til organisasjonspolitiske diskusjoner, erfaringsutveksling og kompetanseutvikling. Ved alminnelig flertall blant de tilstedeværende tillitsvalgte kan konferansene fatte vedtak som er rådgivende for fylkesstyret.
 7. En gang årlig, etter at forbundsstyret har fattet vedtak om neste års prioriteringer, skal fylkesstyret arrangere lokal fagpolitisk konferanse. Lokale faggruppeledere, eventuelle kontaktpersoner for faggrupper som ikke har opprettet lokal faggruppe, fylkesstyret og fylkesleddets hovedtillitsvalgte deltar. Formålet er beskrevet i vedtektenes § 5 D.
 8. Ha medansvar for vurdering og evaluering av tillitsvalgtopplæringen i fylkesleddet.
 9. Avholde årlige fagkonferanser for medlemmer.
 10. Fatte nødvendige vedtak i saker som ligger utenfor de enkelte hovedtillitsvalgtes ansvarsområde. Fylkesstyret kan slå to eller flere hovedtillitsvalgtområder sammen til en valgkrets, dersom det på grunn av lavt medlemstall eller andre særlige grunner anses hensiktsmessig.

Fylkesstyret kan ikke treffe vedtak om boikott uten forbundsstyrets godkjenning.

 

Arbeidsutvalg

Etter fylkesstyrets bestemmelse kan det opprettes et arbeidsutvalg bestående av fylkesleder, nestleder, ett medlem og to varamedlemmer. Medlemmet og varamedlemmer velges av og blant fylkesstyrets medlemmer.

Arbeidsutvalget er beslutningsdyktig når tre medlemmer eller varamedlemmer er til stede. Alle avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Arbeidsutvalget skal forberede saker til fylkesstyret og kan for øvrig sluttbehandle alle saker etter vedtatt delegering fra samme organ.

 

Fylkeskontoret

Fylkeskontoret består av fylkesstyrets leder og ansatte som har til hovedoppgave å utøve administrative tjenester, gi tillitsvalgte og medlemmer profesjonell bistand i arbeidet for medlemmenes lønns-/arbeidssosiale og faglige interesser, gjennomføre fylkesleddets organisasjonsskolering av tillitsvalgte og for øvrig utføre de arbeidsoppgaver som pålegges dem av NSF sentralt.

Fylkeskontoret er underlagt fylkesstyret og styrets leder har delegert myndighet og ansvar for kontorets daglige drift og de utøvende funksjoner.


§ 5      Faggrupper

A. Formål

Faggrupper som godkjennes som en del av NSFs struktur skal bidra til å fremme NSFs overordnede formål, prinsipper og prioriteringer - med særlig fokus på fag- og helsepolitikk og dermed NSFs rolle som profesjonsorganisasjon.

For øvrig vises det til Modell for faggruppenes vedtekter, som inneholder obligatoriske bestemmelser i de respektive faggruppers vedtekter.

 

B. Godkjenning av faggrupper

Godkjenningsmyndighet for å innlemme en faggruppe som del av NSFs struktur tilligger forbundsstyret, som også har endelig myndighet til å vedta at godkjenning skal opphøre.

Etter godkjenning skal faggruppen innlemme benevnelsen ”NSF” i sitt navn.

 

C. Sentralt fagforum

Faggruppenes ledere danner et sentralt fagforum som avholdes minst to ganger årlig for å ivareta koordinering, erfaringsutveksling, informasjonsspredning, innspill til NSFs fag- og helsepolitiske målsettinger, drift og andre oppgaver i relasjon til faggruppenes formål og funksjon i NSF.

Dersom lederen må melde forfall til et møte, representeres faggruppen ved sin nestleder.

På fritt grunnlag blant faggruppenes medlemmer velger det sentrale fagforum en leder for fagforumet i heltidsverv lønnet av NSF. Valgperioden er fireårig og følger landsmøteperioden. Gjenvalg kan skje.

Samtidig velges stedfortreder for leder av og blant faggruppelederne.

Blant faggruppelederne velger det sentrale fagforum en nominasjonskomité på tre medlemmer. Komiteen skal forberede og gjennomføre valg av leder for sentralt fagforum, dennes stedfortreder og øvrige medlemmer/varamedlemmer i sentralt fagforums arbeidsutvalg, i henhold til de prosedyrer sentralt fagforum fastsetter.

Sentralt fagforums arbeidsutvalg skal forberede og følge opp sentralt fagforums møter. Arbeidsutvalget består av leder av sentralt fagforum, dennes stedfortreder, samt et medlem og to varamedlemmer. Medlem og varamedlemmer velges av og blant de sentrale faggruppelederne.

Sentralt fagforum inndeles i 3-5 komiteer, som skal gi innspill til landsmøtevedtatte innsatsområder og forbundsstyrets årlige prioriteringer. Antall komiteer, fokusområder og fordeling av sentralt fagforums medlemmer på de enkelte komiteer fastsettes av sentralt fagforums arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget oppnevner komitéledere på fritt grunnlag blant faggruppenes medlemmer, i frikjøpt tid lønnet av NSF. Den samlete ramme for frikjøpt tid vedtas av forbundsstyret i forbindelse med det årlige budsjettvedtak og fordeles blant komitélederne av sentralt fagforums arbeidsutvalg.

Sentralt fagforums arbeidsutvalg fordeler driftstilskudd fra NSF til de enkelte faggrupper. I tillegg fordeler arbeidsutvalget midler som er avsatt i NSFs budsjett for fagutviklingstiltak i faggruppenes regi, i henhold til retningslinjer vedtatt av forbundsstyret.

 

D. Lokal fagpolitisk konferanse og representasjon i fylkesstyret

En gang årlig, etter at forbundsstyret har fattet vedtak om neste års prioriteringer, arrangerer fylkesstyret lokal fagpolitisk konferanse, der lokale faggruppeledere, eventuelle kontaktpersoner for faggrupper som ikke har opprettet lokal faggruppe, fylkesstyret og fylkesleddets hovedtillitsvalgte deltar. Formålet er å sikre lokal involvering og oppfølging av sentrale planer og eventuelt definere selvstendige lokale tiltak innen fagpolitikk, utdanningspolitikk og helsepolitikk, i samsvar med lokale forhold og utfordringer, samt bidra til økt samhandling mellom hovedtillitsvalgte, lokale faggrupper og fylkesstyret.

I løpet av fagpolitisk konferanse velger lokale faggruppeledere en felles representant på fritt grunnlag blant lokale faggruppemedlemmer til å representere faggruppene i fylkesstyret.

 

E. Faggruppenes finansiering

De enkelte faggrupper er selv ansvarlige for finansiering av den virksomhet som vedtas    internt. Innenfor rammen av NSFs årlige driftsbudsjett yter forbundsstyret generelle tilskudd og tilskudd til faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi. I tillegg finansierer NSF de kostnader som påløper for faggruppenes felles fora, nedfelt i NSFs vedtekter og faggrupperepresentanters deltakelse i de av NSFs organer der slik representasjon er vedtektsfestet, samt kostnader for direkte involvering i NSFs årlige prioriteringer, i samsvar med vedtatte tiltak og tilhørende budsjett.

 

F. Faggruppenes sentrale og lokale styremedlemmer og ledere av sentralt fagforum

Vedtektsfestete verv i faggruppenes sentrale og lokale organisasjonsledd, samt i sentralt fagforum og som faggruppemedlemmenes representant i fylkesstyret, kan ikke kombineres med ansettelsesforhold i NSF. Verv som leder av sentralt fagforum kan ikke kombineres med verv i forbundsstyret.

 

G. Andre forhold

Forbundsstyret kan vedta utfyllende bestemmelser om virksomhet og drift innen sentralt fagforum og for lederens rolle.

 

§ 6      Studentorganisering

A. Organisatorisk struktur

Studentmedlemmer i NSF inngår i en organisatorisk struktur bestående av:

 • fylkesrepresentanter
 • årsmøtet
 • studentstyret

 

B. Fylkesrepresentanter

I hvert fylkesledd velger studentmedlemmene en fylkesrepresentant, med personlig vararepresentant. Fylkesrepresentanten ivaretar studentmedlemmenes representasjon i NSFs fylkesstyre.

 

C. Årsmøtet

1. Studentenes årsmøte består av:

a) Deltagere med uttale-, forslags- og stemmerett:

- fylkesrepresentantene
- delegater fra studiestedene

Beregningen av skoledelegater fra hvert studiested baseres på at man deler totalt antall studentmedlemmer på 81. Dette gir et forholdstall som man deler antall medlemmer per studiested med. Resultatet rundes opp til nærmeste hele tall og utgjør antall skoledelegater fra respektive studiested.

19 fylkesrepresentanter, en fra hvert fylke, kommer i tillegg til skoledelegatene på årsmøtet.

Beregningsgrunnlag for antall delegater er medlemstall pr 31.12. året før årsmøtet finner sted.

b)   Deltakere uten stemmerett, med uttale- og forslagsrett:

- studentstyrets medlemmer

2.    Årsmøtet arrangeres ordinært i juni måned.

3.    Årsmøtet velger studentstyret. For øvrig fastsettes årsmøtets mandat av forbundsstyret.

4.    Eventuelt ekstraordinært årsmøte innkalles av forbundsstyret, som i slikt tilfelle også fastsetter tidsfrist for innkalling.

 

D. Studentstyret

Studentstyret velges på fritt grunnlag blant medlemmene og består av leder, nestleder, 5 medlemmer og 3 varamedlemmer. Studentstyret er det utøvende studentmedlemsorgan mellom årsmøtene i henhold til mandat som fastsettes av forbundsstyret.

Leder og nestleder av studentstyret er heltidslønnede verv.

 

E. Valg til studentmedlemsverv

Valg av fylkesrepresentanter og delegater til årsmøtet gjennomføres ordinært innen utløpet av april, med virkning for ett år, regnet fra 1. juni etter at valget fant sted.

Studentmedlemmenes delegater til NSFs landsmøte velges samtidig, det året landsmøtet finner sted. For øvrig gjennomføres valg etter eget valgreglement som fastsettes av forbundsstyret.

Et studentmedlemsverv kan opprettholdes til valgperiodens utløp, selv om innehaveren av vervet fullfører sin utdanning i løpet av perioden.

 

F. Lokallag

Lokallag kan opprettes etter søknad til studentstyret. Lokallagets avgrensning, formål og øvrige forhold reguleres av retningslinjer som fastsettes av forbundsstyret.

 

§ 7      Forbundsstyret

Forbundsstyret er NSFs høyeste myndighet mellom landsmøtene og står ansvarlig for sine avgjørelser overfor landsmøtet.

A. Mandat

Forbundsstyret skal:

1.    Effektuere landsmøtets vedtak, samt ta initiativ i saker som er av betydning for sykepleien og sykepleieryrket.

2.    Ha det overordnede drifts- og forvaltningsansvar i landsmøteperioden.

3.  Vedta årlige organisasjonspolitiske prioriteringer, godkjenne handlingsplan og budsjett utarbeidet på grunnlag av landsmøtets vedtak om fordeling av økonomiske ressurser i landsmøteperioden, samt godkjenne regnskap og årsberetninger for alle budsjettområder.

4.    Godkjenne NSFs årsberetning og regnskap – revidert av uavhengig revisor.

5.    Fatte vedtak vedrørende disponering/dekning av eventuelt overskudd/underskudd.

6.    Behandle vedtektsforslag og prinsipielle saker og forberede disse for landsmøtet, hvor endelig avgjørelse finner sted. Forbundsstyret kan gi sine vedtak virkning i mellomtiden.

7.    Utarbeide forslag til retningslinjer og hovedprinsipper for organisasjonens arbeid til godkjenning i landsmøtet, samt påse at disse revideres slik at de til enhver tid er i samsvar med et samfunn i utvikling.

8.    Vedta krav og prioriteringer i forbindelse med sentrale lønnsforhandlinger og godkjenne forhandlingsresultatet.

9.    Ansette generalsekretær, forhandlingssjef og fagsjef samt fastsette ansettelsesmyndighet for øvrige stillinger i NSF.

10. Vedta personalpolitiske retningslinjer og overordnede rammer for lønnsforhandlinger i NSF.

11. Fatte vedtak om innmelding av NSF og/eller NSFs organisasjonsledd i andre organisasjoner. Innmelding i nasjonale og internasjonale hovedsammenslutninger for arbeidstakere og/eller sykepleierorganisasjoner forberedes for endelig vedtak i landsmøtet.

12.  Oppnevne NSFs representanter til formelle organer i organisasjoner NSF står tilsluttet/samarbeider med, i den grad slik representasjon ikke ivaretas av forbundsleder, nestleder og/eller 2. nestleder.

13. Representere NSF på generalforsamling for de heleide datterselskaper NSF til enhver tid måtte besitte.

14. Ha instruksjonsrett overfor hele organisasjonsapparatet.

15. Godkjenne etablering av faggrupper innen NSF

16. Fatte endelig vedtak om tilpasninger i lokal organisasjonsstruktur i henhold til landsmøtevedtatte retningslinjer, i de tilfeller involverte fylkesstyrer ikke kan enes om en felles løsning.

17. Velge autorisert revisor som skal revidere NSFs regnskaper.

B. Sammensetning

Forbundsstyret består av forbundsleder, nestleder, 2. nestleder, 6 medlemmer og 6 varamedlemmer. I tillegg inngår leder og nestleder av studentstyret som henholdsvis medlem og personlig varamedlem.

Leder av sentralt fagforum møter i forbundsstyret med uttale- og forslagsrett, med sin stedfortreder som personlig vararepresentant.

Verv i forbundsstyret kan ikke kombineres med verv/ansettelse i sykepleiernes arbeidsgiverorganisasjoner, ansettelsesforhold i NSF og funksjon som fylkesleder i NSF.

1. Forbundsleder, nestleder og 2. nestleder velges av landsmøtet ved egne valg for 4 år. Gjenvalg kan skje.

Ved forbundsleders fravær overtar nestleder dennes ansvar og funksjon.

Forbundsleder, nestleder og 2. nestleder er heltidslønnede verv.

2. Forbundsstyremedlemmer og varamedlemmer velges av landsmøtet ved egne valg for 4 år. Gjenvalg kan skje.

Det vises for øvrig til eget valgreglement.

C.   Møter

1. Forbundsstyret har møte 6 ganger per år og ellers så ofte forbundsleder eller minst 2 av forbundsstyrets medlemmer finner det nødvendig. Det skal føres protokoll fra forbundsstyrets møter.

2. Innkalling til møte sammen med saksliste og nødvendige bilag skal i alminnelighet være sendt medlemmene minst 14 dager før møtet holdes.

3. Forbundsstyret er beslutningsdyktig når 7 medlemmer eller varamedlemmer er til stede. 1.varamedlem skal innkalles til forbundsstyrets møter. Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet er forbundslederens stemme avgjørende. Treffer forbundsstyret vedtak som innebærer dispensasjon fra NSFs vedtekter, må minst 6 medlemmer eller varamedlemmer ha stemt for forslaget.

4. Medlemmer i NSF kan være til stede under forbundsstyrets behandling av A-saker, med status som observatør uten talerett.

 

D. Arbeidsutvalget

1.    Sammensetning:

Forbundsstyrets arbeidsutvalg består av forbundsleder, nestleder, 2. nestleder og 2 varamedlemmer. Varamedlemmer velges av og blant forbundsstyrets medlemmer.

2.    Avstemming:

Arbeidsutvalget er beslutningsdyktig når 3 medlemmer eller varamedlemmer er til stede. Alle avgjørelser treffes med alminnelig flertall.

3.    Mandat:

a.    Arbeidsutvalget skal forberede saker til forbundsstyret.

b.    Arbeidsutvalget fungerer som forbundsstyrets forhandlingsutvalg.

c.    Arbeidsutvalget kan for øvrig sluttbehandle alle saker etter vedtatt delegering fra forbundsstyret.

4.    Protokoll fra arbeidsutvalgets møter sendes forbundsstyrets medlemmer.

 

E.   Forbundsleder

Forbundsleder er den ansvarlige organisasjonspolitiske leder av Norsk Sykepleierforbund og representerer organisasjonen utad. Hun/han står på vegne av forbundsstyret ansvarlig for at fattede vedtak følges opp i organisasjonen.

Forbundsleder og nestlederne forplikter organisasjonen med sine underskrifter. I forbundsleders fravær er nestleder den organisasjonspolitiske leder. Ved fravær av forbundsleder og nestleder er 2. nestleder organisasjonspolitisk leder. Forbundsleder skal sørge for at nestlederne til enhver tid er à jour vedrørende alle saker og anliggender som de må ta ansvar for i lederens fravær.

F. Generalsekretær

Generalsekretær er NSFs øverste administrative leder.

Generalsekretær rapporterer til forbundsstyret med mindre forbundsstyret bestemmer noe annet. Generalsekretæren skal utøve sitt arbeid i samsvar med gjeldende vedtekter, formål og strategi for NSF og innenfor de retningslinjer og pålegg styret har gitt.

Generalsekretær skal påse at NSFs interesser ivaretas og fremmes i tråd med politiske målsettinger, etter forretningsmessig aksepterte prinsipper og i henhold til de til enhver tid gjeldende lovbestemmelser.

Generalsekretær anerkjenner sin plikt til å samarbeide med NSFs forbundsstyre til enhver tid.

Generalsekretær skal sørge for at NSFs regnskap er i samsvar med lov og forskrift og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

 

G. Konferanser

Samhandlingskonferanse:

Forbundsstyret innkaller fylkes- og faggruppeledere til felles konferanse ved innledningen til hvert kalenderår. Formålet er å styrke samhandlingen i organisasjonen og utvikle felles forståelse av politiske målsettinger og utfordringer for NSF.

Ledermøtet:

Forbundsleder innkaller fylkeslederne og leder av sentralt fagforum til minimum fire ledermøter pr. år. Ledermøtet skal drøfte:

 • spørsmål knyttet til iverksetting av NSFs politikk;
 • løpende politiske utfordringer på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå;
 • grunnlaget for utarbeiding av budsjett- og handlingsplaner. Dette skjer i et ledermøte, der forbundsstyret deltar.

Konklusjonene fra samhandlingskonferanse og ledermøte skal nedfelles i et referat.

 

§ 8      Landsmøtet

A.   Plass i organisasjonen

Landsmøtet er Norsk Sykepleierforbunds høyeste myndighet.

Medlemmer av NSF har adgang til å overvære landsmøtet. De har uttalerett, men ikke forslagsrett og stemmerett. Landsmøtet er dels åpent, dels lukket for pressen etter landsmøtets beslutning.

 

B.  Sammensetning

1.    Deltakere med stemmerett:

Fylkenes delegater.

Antallet delegater fra fylkene skal til enhver tid være tilnærmet 160. Det gjennomsnittlige antall medlemmer bak hver delegat utregnes etter totalt medlemstall per 1. januar det året landsmøtet avholdes, og delegatene fordeles på fylkene i henhold til deres medlemstall. Ingen fylker skal ha færre enn 5 delegater – ingen flere enn 20. Desimal under 0,5 strykes – desimal fra og med 0,5 forhøyes til 1.

I tillegg skal hvert fylke ha en studentdelegat.

Verv som delegat til landsmøtet kan ikke kombineres med ansettelsesforhold i NSF.

2.    Deltakere med forslags- og uttalerett, uten stemmerett:

- forbundsstyrets medlemmer
- leder av rådet for sykepleieetikk, eller stedfortreder for denne
- leder av kontrollutvalget (under behandling av regnskap og budsjett), eller stedfortreder for denne
- lederne av organisasjonens fylkesstyrer, i den grad disse ikke er valgt som delegater
- sentrale faggruppeledere, i den grad disse ikke er valgt som delegater
- avtroppende og påtroppende leder av sentralt fagforum

3.    Deltakere med uttalerett, uten forslags- og stemmerett:

- nominasjonskomiteens medlemmer
- kandidater til verv i forbundsstyret og som leder av rådet for sykepleieetikk/kontrollutvalget/nominasjonskomiteen, i den grad disse ikke er valgt som delegater.

 

C.   Møter

Landsmøtet holdes hvert fjerde år innen utgangen av november måned.

 

D. Saker

Prinsipielle saker som vedrører organisasjonens funksjon, arbeidsform og struktur skal behandles på landsmøtet.

Medlemmer som ønsker å fremme saker til landsmøtet, skal fremsende disse gjennom sitt fylkeskontor. Sakene må være forbundsstyret i hende minst 6 måneder før landsmøtets åpning

Sakene skal være begrunnet/utredet.

Dokumentene vedrørende de saker som skal forelegges landsmøtet, skal foreligge senest 12 uker før landsmøtets åpning.   De skal sendes landsmøtets deltakere senest 8 uker før landsmøtets åpning.

 

E.   Saksliste

Sakslisten foreslås av forbundsstyret, med endelig godkjenning av landsmøtet. Saker som ikke står på sakslisten, kan ikke tas opp til avgjørelse uten at 4/5 av de stemmeberettigede på landsmøtet godkjenner det. Saker kan strykes av sakslisten med alminnelig flertall. Følgende poster er obligatoriske:

1.    Godkjenning av sakslisten.
2.    Oppnevning av ordstyrere.
3.    Oppnevning av 3 medlemmer til å underskrive protokollen.
4.    Oppnevning av utvalg for oppdrag under landsmøtet.
5.    Gjennomgang av NSFs virksomhet, herunder årsberetning og regnskap, de foregående 4 år.
6.    Godkjenning av NSFs innsatsområder og overordnede økonomiske føringer for den 4-årsperiode som følger foregående landsmøtes tilsvarende vedtak.
7.    Valg av:

 • forbundsleder
 • nestleder
 • 2. nestleder
 • medlemmer og varamedlemmer til forbundsstyret
 • leder, medlemmer og varamedlemmer til nominasjonskomiteen
 • leder og medlemmer til rådet for sykepleieetikk
 • leder, medlemmer og varamedlemmer til kontrollutvalget

 

F.   Valg

Valg skal foregå skriftlig. Elektronisk kommunikasjon kan benyttes og likestilles med papirdokument. Forbundsleder, nestleder og 2 nestleder må for å være valgt ha minst 50 % av de avgitte stemmer. Oppnås ikke slikt flertall, foretas omvalg. Får fremdeles ingen kandidat det nødvendige flertall, foretas omvalg mellom de to kandidater som ved første omvalg oppnådde flest stemmer. Blanke stemmer betraktes som ikke avgitte stemmer.

Tilsvarende bestemmelse gjelder ved valg av leder av nominasjonskomiteen, leder av rådet for sykepleieetikk og leder av kontrollutvalget.

Ved andre valg og annen avstemming hvor ikke annet er bestemt i vedtektene, gjelder alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Dersom ikke noen stemmeberettiget forlanger skriftlig stemmegivning, foregår annen avstemming enn valg ved håndsopprekking.

 

G. Ekstraordinært landsmøte

Det skal innkalles til ekstraordinært landsmøte når det kreves av en av følgende instanser:

 • Forbundsstyret
 • Minst 50 % av fylkesstyren

1. Innkalling:

Møtet skal kunngjøres minst 4 uker før det finner sted. Dokumenter som vedrører den eller de saker som forårsaker at møtet holdes, skal sendes landsmøtets deltakere snarest mulig etter kunngjøring, og senest 3 uker før landsmøtet holdes

2. Interimt forbundsstyre:

Dersom ekstraordinært landsmøte fører til at forbundsstyret nedlegger eller må nedlegge sin funksjon, velges et interimt forbundsstyre som fungerer frem til neste ordinære landsmøte. På tilsvarende måte velges interime medlemmer av forbundsstyret samt varamedlemmer dersom så mange medlemmer/varamedlemmer nedlegger sine verv at forbundsstyret ikke lenger er funksjonsdyktig.

3. Delegasjonene skal sammensettes av dem som ble valgt som delegater/varadelegater til nærmest forutgående ordinære landsmøte. Dersom det i mellomtiden har oppstått så stort frafall at et fylkesledds delegasjon ikke lenger er fulltallig, foretas supplering ved at fylkesstyret oppnevner nye delegater.

 

H. Suppleringsvalg i landsmøteperioden

Forbundsstyret har med virkning inntil første ordinære landsmøte adgang til å oppnevne interim leder, medlemmer og varamedlemmer til nominasjonskomiteen, rådet for sykepleieetikk og kontrollutvalget for så vidt disse ikke er fulltallige.

Forbundsstyret kan supplere et fylkesstyre for den resterende del av valgperioden dersom det oppstår så mange permanente forfall at styret står i fare for ikke å bli beslutningsdyktig. Supplering skjer etter råd fra de aktuelle fylkesledd, som også anbefaler kandidater for oppnevning til de ledige verv.

 

§ 9      Rådet for sykepleieetikk

A. Mandat

Rådet for sykepleieetikk skal:

1. Fremme etisk standard i sykepleiepraksis og -utdanning.
2. Drøfte saker og avgi uttalelse om etiske spørsmål som bringes inn for rådet.
3. Være høringsinstans og påvirke saker av etisk karakter internt i NSF.
4. Fremme etisk refleksjon og drøfting internt i NSF.
5. Bidra til å styrke helsetjenestens generelle verdibevissthet.
6. Ta initiativ og påvirke den offentlige debatt i saker av etisk karakter.

B. Plass i organisasjonen

Innenfor rammen av sitt faglige mandat er Rådet for sykepleieetikk et selvstendig, uavhengig og rådgivende organ i NSF

C.   Sammensetning

1. Rådet for sykepleieetikk består av leder og 8 medlemmer som velges av landsmøtet for 4 år. Gjenvalg kan skje.
2. De nevnte verv kan ikke kombineres med verv i forbundsstyret eller ansettelsesforhold i NSF.
3.  Lederen av Rådet for sykepleieetikk har rett til å fylle sin funksjon som et heltidsverv, lønnet av organisasjonen.
4. Dersom leder får varig forfall, velges ny leder av og blant  medlemmene.

D. Saksbehandling

Rådet for sykepleieetikk:

1. Skal utøve sitt mandat med utgangspunkt i Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere, ICNs kodeks for sykepleiere, kollegiale bestemmelser for NSFs medlemmer og etiske føringer for helsetjenesten generelt.

2. Skal sikre habilitet og konfidensialitet i alle saker som bringes inn.

3. Skal ved behov innhente berørte parters syn og interesser i saken. Innsender skal avgi samtykke før andre parter kontaktes. Dersom innsender nekter Rådet for sykepleieetikk å innhente andre opplysninger, slik at dets uttalelse bygger bare på den ene sidens opplysninger, bør dette klart fremgå av uttalelsen som gis.

4. Skal belyse, drøfte og gi råd til forbundsstyret, dersom Rådet for sykepleieetikk mener det er grunnlag for eksklusjon eller suspensjon av et medlem som har opptrådt i strid med Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. Medlemmets uttalelse skal innhentes og uttalelsen skal fremgå av innstillingen.

5. Skal føre protokoll over saksbehandling og uttalelser.

6. Avgjør selv for hvem og på hvilken måte uttalelser skal bekjentgjøres. Fortrolige protokoller og dokumenter skal ikke være tilgjengelig for andre enn medlemmer og sekretær. Uttalelser fra Rådet for sykepleieetikk er gyldig når det er fattet med minst 6 stemmer.

E.   Beretning

Rådet for sykepleieetikk skal senest 12 uker før landsmøtet avgi beretning om sin virksomhet i landsmøteperioden. Beretningen skal sendes landsmøtets deltakere senest 8 uker før landsmøtet holdes. Rådet for sykepleieetikk avgir årlig rapport til forbundsstyret.

 

§ 10    Landsmøtets kontrollutvalg

A. Sammensetning

Utvalget består av leder, 3 medlemmer og 4 varamedlemmer som velges av landsmøtet for fire år. Gjenvalg kan skje. Verv i kontrollutvalget kan ikke kombineres med verv i forbundsstyret og fylkesstyret, lederfunksjon i sentralt og lokalt fagforum ag ansettelsesforhold i NSF. Tidligere medlemmer av forbundsstyret har en karenstid på minimum en landsmøteperiode før de er valgbare i utvalget.

Utvalget er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer eller varamedlemmer er til stede. 1. varamedlem skal innkalles til utvalgets møter.

Ethvert medlem av utvalget kan forlange at møte i utvalget skal avholdes.

B. Funksjonstid

Utvalgets funksjonstid er knyttet til de fire regnskapsårene som følger etter at utvalget er valgt.

C.   Funksjon

1. Utvalget skal se til at NSF forvalter sine midler på en slik måte at vedtak fattet i forbundsstyret er i samsvar med vedtektene og landsmøtevedtak.

2. Utvalget har rett til å se alle bøker, protokoller og dokumenter NSF rår over. Forbundsstyret, hovedkontoret og revisor skal sørge for at utvalget får alle opplysningene som det trenger for å utføre sine oppgaver.

3. Utvalget møtes minst en gang pr. år, og ellers så ofte som det finner påkrevd.

4. Utvalget skal i melding til landsmøtet gjøre rede for sitt arbeid for hvert enkelt regnskapsår. Utvalgets skal gi eventuelle merknader til forbundsstyrets melding og regnskap, og skal dessuten uttale seg:

4.1 Om utvalget har utført sin oppgave i henhold til disse bestemmelser.

4.2 Om forbundets økonomiske disposisjoner har vært i samsvar med vedtekter samt landsmøtets og forbundsstyrets vedtak

4.3 Om andre forhold som utvalget mener bør komme til landsmøtets og forbundsstyrets kunnskap, og som ikke kommer frem i melding, regnskap eller revisors beretning. Før utvalget omtaler slike forhold i sin melding, skal forholdene være tatt opp med forbundsstyrets leder og revisor.

5. Får utvalget kjennskap til betydelige forsømmelser eller misligheter, skal dette straks tas opp med forbundsstyret.

6. Kontrollutvalget har ikke adgang til å meddele seg om organisasjonens virksomhet til enkeltstående medlemmer eller utenforstående personer, når det gjelder opplysninger utvalget har fått kjennskap til ved utførelse av sitt oppdrag.

D. Deltakelse i forbundsstyremøter og landsmøter

Utvalgets leder – eller stedfortreder for denne – skal delta under landsmøtets behandling av regnskaper og budsjetter, med uttale- og forslagsrett. Det samme gjelder lederen av det utvalget som fungerte i det året foregående landsmøte ble holdt, eventuelt stedfortreder for denne.

Lederen, eller stedfortreder for denne, kan møte under forbundsstyrets behandling av økonomisaker, dersom utvalget finner det nødvendig.

 

§ 11    Tidsskriftet Sykepleien

A.  Tidsskrift

NSF utgir et tidsskrift med egen ansvarlig redaktør.

B.  Formål

Tidsskriftet Sykepleien skal utøve saklig, uavhengig og kritisk journalistikk forankret i Norsk Sykepleierforbunds formålsparagraf, redaktørplakaten og pressens Vær Varsom-plakat.

Tidsskriftet har som oppgave å sette sykepleiernes interesser på dagsorden, bl.a. gjennom å formidle organisasjonens syn og politikk innenfor samfunnspolitiske, fagpolitiske og interessepolitiske områder til medlemmer og opinion. Bladet skal delta i samfunnsdebatten og stimulere til engasjement og meningsbrytning.

 

§ 12    Nominasjonskomite

A. Mandat

Nominasjonskomiteen innstiller for valg som skal skje under landsmøtet. Innstillingen skal foreligge ved landsmøtets åpning. Nominasjonskomiteen kan endre sin innstilling, dersom et allerede avviklet valg får konsekvenser for de øvrige innstillinger nominasjonskomiteen har foretatt.

Nominasjonskomiteen kan også endre sin innstilling, dersom landsmøtet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer vedtar å åpne for nye forslag til de valg som skal foretas under landsmøtet.

For øvrig kan innstillingen bare endres dersom det om en innstilt kandidat framkommer nye opplysninger, som nominasjonskomiteen finner ville hatt innflytelse på komiteens innstilling, om opplysningene var kjent da innstillingen ble foretatt. 

B. Sammensetning

Nominasjonskomiteen består av leder, 6 medlemmer og 6 varamedlemmer, som velges av landsmøtet for 4 år. Gjenvalg kan skje.

Leder, medlemmer og varamedlemmer i nominasjonskomiteen må fratre sitt verv dersom de selv er kandidat til noen av de valg landsmøtet skal foreta. Denne begrensning gjelder imidlertid ikke ved gjenvalg til nominasjonskomiteen, idet innstilling til dette organ foretas av fylkesstyrenes ledere. Verv i nominasjonskomiteen kan ikke kombineres med ansettelsesforhold i NSF.

Dersom så vidt mange nominasjonskomitemedlemmer må fratre sine verv, at komiteen ikke lenger er beslutningsdyktig, er det forbundsstyrets ansvar å supplere komiteen. (Jfr. § 8 H).

Nominasjonskomiteen er beslutningsdyktig når minst 6 medlemmer/varamedlemmer er til stede. 1. varamedlem skal innkalles til nominasjonskomiteens møter.

C.   Valgtekniske funksjoner

Nominasjonskomiteen skal vurdere de kandidater som foreslås for valg under neste landsmøte. Vurderingen skal foretas på grunnlag av innsendte forslag fra enkeltmedlemmer og organisasjonsledd. Det forutsettes at nominasjonskomiteen er i løpende dialog med NSFs fylkesledd, for å sikre at et tilstrekkelig antall skikkede kandidater foreligger ved fristens utløp. Dersom det ved fristens utløp likevel ikke foreligger et tilstrekkelig antall kandidater til de plasser som skal fylles under de enkelte valg, har nominasjonskomiteen anledning til å supplere med ytterligere kandidater, som bekrefter sitt kandidatur på grunnlag av en forespørsel fra nominasjonskomiteens side, inntil antall kandidater samsvarer med det antall som skal velges.

Nominasjonskomiteen har rett til å foreslå overfor landsmøtet at det åpnes for nye forslag til de valg som skal foretas, dersom det ved landsmøtets åpning fortsatt ikke foreligger et tilstrekkelig antall kandidater, eller dersom nominasjonskomiteen ikke finner å kunne fremme en innstilling på de kandidater som foreligger.

Senest seks måneder før landsmøtet utarbeider nominasjonskomiteen en redegjørelse om de valg som skal finne sted, som sendes fylkeskontorene, faggruppene, de hovedtillitsvalgte tillitsvalgte, rådet for sykepleieetikk og kontrollutvalget.

Forslag til kandidater fra fylkesstyrene, faggruppene, Rådet for sykepleieetikk, Kontrollutvalget og enkeltmedlemmer skal være registret i den elektroniske løsningen senest 2 måneder før landsmøtet åpnes.

Forslagene skal være begrunnet. Kandidater som foreslås, godkjennes når villighetserklæringen er mottatt i den elektroniske løsningen. Fylkesleddet får automatisk beskjed når en kandidat fra deres fylke blir foreslått til et sentralt verv.

 Kandidater til medlemsverv i de ulike organ er også å anse som kandidater til varamedlemsverv i samme organ.

Nærmere detaljer for nominasjonskomiteens arbeid og de valgtekniske funksjoner er nedfelt i eget valgreglement.

 

§ 13    Forhandlingsapparatet

Forhandlingsapparatet skal ivareta forbundets interesser når det gjelder forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår. Forbundsstyret kan treffe detaljerte bestemmelser om forhandlingsapparatet.

A. Sentrale forhandlinger

1. Forhandlingsutvalg:

a.    Mandat:

Forhandlingsutvalget har ansvar for innsamling og systematisering av materiale til bruk under forbundets sentrale forhandlinger om hovedavtale og hovedtariffavtale/overenskomst. Forhandlingsutvalget skal innstille krav og prioriteringer overfor forbundsstyret.

Etter at forbundsstyret har gjort vedtak om krav og prioriteringer, har forhandlingsutvalget på vegne av forbundsstyret ansvar for å føre forhandlingene.

b.    Sammensetning:

Forhandlingsutvalget består av forbundsstyrets arbeidsutvalg. Forbundsleder er forhandlingsutvalgets leder.

Forhandlingsutvalget er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer eller varamedlemmer er til stede.

2.    Tariffkonferanser:

Foran hvert hovedoppgjør skal forbundsstyret innkalle til tariffkonferanser i tariffområder med flere enn 1 000 medlemmer. Forbundsstyret kan beslutte at det også innkalles til tariffkonferanser i tariffområder med færre medlemmer.

Tariffkonferansene gir anbefalinger til forbundsstyret om tariffpolitiske prioriteringer, herunder prioriteringer knyttet til revisjon av hovedavtale og hovedtariffatale/overenskomst. I tilfeller hvor tidspunktet for tariffkonferansene avviker vesentlig fra tidspunktet for forhandlinger om hovedavtalene/hovedavtalespørsmålene, skal de hovedtillitsvalgte inviteres til å fremme skriftlige forslag til krav.

De enkelte hovedtillitsvalgtområder er representert i lokal og/eller regional tariffkonferanse med sine hovedtillitsvalgte. I tillegg velger hovedtillitsvalgtområder med 51 eller flere medlemmer ytterligere delegater etter samme bestemmelser som ved valg av delegater til fylkesmøtet. Hovedtillitsvalgte, øvrige delegater fra hovetillitsvalgtområdene og fylkesstyrets medlemmer har stemmerett. Vedtak fattes med alminnelig flertall blant de avgitte stemmer. Blanke stemmer betraktes som ikke avgitte stemmer.

For statlige og andre landsdekkende tariffkonferanser fastsettes representasjonen av forbundsstyret.

Forbundsstyrets medlemmer kan delta i tariffkonferansene med uttale- og forslagsrett.

Forbundsstyret kan beslutte at to eller flere tariffområder inngår i samme tariffkonferanse. I slike tilfeller gjennomføres avstemninger for hvert enkelt tariffområde.

Forbundsstyret kan vedta supplerende regler for gjennomføring av tariffkonferanser.

3.    Uravstemning:

Før forbundsstyret godkjenner resultatet av forhandlingene, skal forbundsstyret alltid vurdere å gå til uravsteming. Dersom et oppgjør går til uravstemning blant medlemmene, er avstemningsresultatet bindende for forbundsstyret dersom 50 % av medlemmene i tariffområdet har stemt for resultatet eller minst 67 % har tatt del i avstemmingen.

4.    Kollektiv plassoppsigelse:

Forbundsstyret kan fatte beslutning om kollektiv plassoppsigelse på vegne av medlemmene i NSF i samsvar med de til enhver tid gjeldende oppsigelsesfrister i tariffavtalen.

B. Lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger ivaretas av de respektive hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte som er stedfortredere for disse.

 

§ 14    Blokade og arbeidsnedleggelse

Forbundsstyret kan nekte medlemmer av NSF å søke eller motta tilsetting i stillinger der forbundsstyret finner at lønn, arbeidsvilkår eller andre forhold er utilfredsstillende. Forbundsstyret kan også ved pålegg til medlemmene sette i verk plassoppsigelse eller andre former for arbeidsnedleggelse.

Innen et fylkesledd kan fylkesstyret vedta politisk demonstrasjonsstreik av inntil 1 dags varighet. Ved et lokalt avgrenset arbeidsplassområde (f.eks. kommune) kan et medlemsmøte vedta det samme. Dersom arbeidsplassområdet involverer flere hovedtillitsvalgte, fattes tilsvarende beslutning av disse.

 

§ 15    Suspensjon/eksklusjon

Forbundsstyret kan ekskludere eller suspendere et medlem som

a.    opptrer i strid med NSFs vedtekter

b.    opptrer i strid med NSFs yrkesetiske retningslinjer

c.     ikke retter seg etter pålegg truffet av kompetent organ innen NSF.

Til gyldig vedtak om suspensjon/eksklusjon kreves at 7 av forbundsstyrets medlemmer stemmer for det. Den saken gjelder, skal gis adgang til å forklare seg skriftlig og muntlig for forbundsstyret før vedtak blir gjort.

Vedtak om suspensjon skal være tidsbegrenset og vedkommende kan ikke inneha tillitsverv i noen av forbundets organer i suspensjonstiden. For øvrig bibeholder den suspenderte sitt medlemskap med alle rettigheter og forpliktelser som dette medfører.

Den suspenderte/ekskluderte kan forlange fornyet behandling av sin sak. Fristen for å fremsette slikt krav er 2 måneder fra forbundsstyrets vedtak ble truffet. Krav om fornyet behandling vedrørende eksklusjon har utsettende virkning. Dette gjelder imidlertid ikke krav om fornyet behandling vedrørende suspensjon.

Den ekskluderte kan etter søknad bli medlem igjen, dersom forbundsstyret med alminnelig flertall treffer vedtak om dette.

§ 16    Kontingent

A. Fastsetting av kontingent

Prinsipper for kontingentberegning, herunder prosentsats, fastsettes av landsmøtet. I kontingenten er beregnet abonnement på tidsskriftet ”Sykepleien”. I tillegg kommer kontingent for kollektivt medlemskap i den hovedorganisasjon NSF er tilknyttet.

Forbundsstyret kan utskrive ekstrakontingent til dekning av streikebidrag i forbindelse med en eventuell streik eller dekning av bidrag til medlemmer som får inntektstap på grunn av andre kollektive aksjoner de deltar i, etter pålegg fra NSFs forbundsstyre.

B. Innbetaling av kontingent

Medlemmer i lønnet arbeid innbetaler kontingenten ved månedlige trekk i lønn der slik avtale er inngått mellom NSF og arbeidsgiver.

Medlemmer som er avskåret fra å betale kontingenten via månedlige trekk i lønn innbetaler kontingenten årlig, halvårlig, kvartalsvis eller månedlig etter avtale.

Når nytt medlem har fått medlemskapet bekreftet, beregnes kontingenten fra og med den påfølgende måned med den forholdsmessige del som svarer til den gjenværende del av kalenderåret.

C.   Kontingentsatser

1.    Æresmedlemmer betaler ingen kontingent.

2.    Medlemmer i lønnet arbeid betaler 1,45 % av brutto lønn. Kontingenten begrenses nedad av et minimumsbeløp og oppad av et maksimumsbeløp fastsatt av forbundsstyret. Som brutto lønn regnes det beløp som tidligere fremkom under post 111-A i lønns- og trekkoppgaven.

3.    Øvrige medlemmer betaler en kontingent fastsatt av forbundsstyret.

D. Kontingentreduksjon

Forbundsstyret fastsetter retningslinjer for innvilgning av kontingentreduksjon eller utsettelse av kontingentinnbetaling, herunder hvilken instans som sluttbehandler slike saker.

E.   Kontingentrestanse

Medlemskap kan opphøre for medlem som står til rest med kontingent ved årsskiftet. Denne kontingentrestansen må betales før nytt medlemskap kan oppnås. Kravet om restkontingent bortfaller etter 3 år.

F.   Endring i medlemsforhold

Endring i medlemsforhold som medfører endring i kontingent må, for å ha tilbakevirkende kraft, meddeles NSF så snart som mulig og senest innen 6 måneder etter at endringen har inntruffet.

 

§ 17    Utmelding

Utmelding av Norsk Sykepleieforbund sendes skriftlig. Den forholdsmessige del av årskontingenten som svarer til kontingent til og med utmeldingsmåned, må betales.

 

§ 18    Vedtektsendring

Forandringer i Norsk Sykepleierforbunds vedtekter med unntak av § 20 må vedtas på landsmøtet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Før vedtektsendringsforslag avgjøres av landsmøtet, skal det være underlagt juridisk vurdering.

 

§ 19    Habilitetsregler

Forvaltningslovens regler når det gjelder inhabilitet, har analogisk anvendelse for saksbehandling i NSFs besluttende organer. Når det på forhånd er klart eller sannsynlig at et medlem i det aktuelle besluttende organ blir ansett som inhabil under behandling av en sak, skal varamedlem innkalles.

 

§ 20    Oppløsning

Beslutning om Norsk Sykepleierforbunds oppløsning skal skje ved uravstemning blant organisasjonens medlemmer. Medlemmene skal gis en frist på en måned til å avgi sin stemme ved postlegging av stemmeseddel eller ved elektronisk forsendelse. Dersom en oppløsning skal gjennomføres, må minst 67 % av medlemmene ha avgitt stemme, i tillegg til at minst 5/6 av disse må ha stemt ja til oppløsning.

Dersom ovenstående forutsetninger for en oppløsning er innfridd, tilligger det forbundsstyret å vedta hvordan organisasjonens midler skal forvaltes.