Retningslinjer

Av NSF, 21.03.2016

NSFs retningslinjer for perioden 2015-2019.

Grunnleggende roller for de enkelte nivåer i organisasjonen:

De enkelte nivåer i organisasjonen skal:

- Påvirke beslutningstakere

- Understøtte tillitsvalgte

- Yte medlemsservice

Definisjonen på de ulike nivåene vil være forskjellig fra fylke til fylke og hovedtillitsvalgtområde til hovedtillitsvalgtområde avhengig av arbeidsgivers organisering. Følgende retningslinjer kan derfor fravikes dersom lokale forhold tilsier det.

Virksomhetsnivå:

Tillitsvalgte:

Tillitsvalgte vil ha ulike oppgaver å ivareta fra arbeidsplass til arbeidsplass. Noen oppgaver er sporadiske, andre jevnlige. Innenfor rammen av formålsparagrafen omfatter oppgavene hovedsakelig forhold under det interessepolitiske og fagpolitiske området.

Hovedoppgavene for tillitsvalgte er å:

-      Ivareta løpende kontakt med medlemmer

-      Ivareta løpende kontakt med nærmeste leder (representant for arbeidsgiver) i forhold til ansattes arbeidsoppgaver, arbeidstid (herunder bemanningsplaner og turnus), faglig forsvarlig/omsorgsfull hjelp, avviksmeldinger, kompetanse-/fagutvikling, ferielov, arbeidsmiljø, ansettelsesprosesser og lønn

-      Representere sine medlemmer/sitt område i drøftinger, forhandlinger, utvalg, prosjektgrupper og andre relevante sammenhenger

-      Delta på skolering for tillitsvalgte

-      Holde seg kjent med NSFs politikk

-      Informere hovedtillitsvalgt og andre tillitsvalgte med tilsvarende ansvar og funksjon (der disse finnes) om saker av betydning for medlemmene.

Hovedtillitsvalgte:

Hovedtillitsvalgte er en samlebetegnelse som også omfatter divisjonstillitsvalgte og klinikktillitsvalgte i spesialisthelsetjenesten, samt tillitsvalgte med annen tittel med tilsvarende ansvar og funksjon.

Hovedoppgavene for hovedtillitsvalgte er å:

-      Ivareta løpende kontakt med arbeidsgiver i den enhet som hovedtillitsvalgtområdet omfatter

-      Ivareta ansvaret for drøftinger og forhandlinger innen hovedtillitsvalgtområdet

-      Ha kontakt med og påvirke politiske og administrative beslutningstakere som er relevante for virksomheten

-      Være oppdatert på NSFs politikk og sørge for at denne er kjent blant de tillitsvalgte

-      Gi råd til, og understøtte sine tillitsvalgte

-      Fordele og koordinere oppgaver blant hovedtillitsvalgtområdets tillitsvalgte

-      Planlegge og legge til rette for medlemstilbud og medlemsaktiviteter innen hovedtillitsvalgtområdet, basert på handlingsplan og budsjett

-      Gi råd til medlemmer

-      Være bindeledd mellom medlemmene i hovedtillitsvalgtområdet og NSFs lokale organisasjonsledd

-      Legge til rette for medlemsinnflytelse

-      Informere fylkeskontoret om saker av betydning for medlemmene.

-      Initiere til diskusjon og dialog i flere tjenestenivå relatert til normer for faglig forsvarlig/ omsorgsfull hjelp i sykepleiepraksis

 

Styrerepresentanter:

Styrerepresentanter og øverste tillitsvalgt på regionsnivå representerer flere enn NSFs medlemmer og er derfor ikke omtalt i NSFs vedtekter.

-      Er valgt av og representerer de ansatte i styrer.

 

Foretakstillitsvalgt:

Hovedoppgavene for foretakstillitsvalgt er å:

-      Ivareta løpende kontakt med arbeidsgiver på foretaksnivå (styre og administrasjon)

-      Ivareta ansvaret for drøftinger og forhandlinger innen foretaket

-      Ha kontakt med og påvirke politiske og administrative beslutningstakere av betydning for foretaket

-      Være oppdatert på NSFs politikk og sørge for at denne er kjent blant de tillitsvalgte

-      Gi råd til og understøtte sine hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte

-      Fordele og koordinere oppgaver blant foretakets tillitsvalgte

-      Gi innspill, orientere om og drøfte relevante saker med regiontillitsvalgt/konserntillitsvalgt og NSFs lokale organisasjonsledd - Planlegge og legge til rette for medlemstilbud og medlemsaktiviteter innen foretaket, basert på handlingsplan og budsjett

-      Legge til rette for medlemsinnflytelse

-      Gi råd til medlemmer

-      Være bindeledd mellom medlemmene i foretaket og NSFs lokale organisasjonsledd

-      Organisere hovedtillitsvalgtråd i områder med flere hovedtillitsvalgte.

-      Initiere til diskusjon og dialog i flere tjenestenivå relatert til normer for faglig forsvarlig/ omsorgsfull hjelp i sykepleiepraksis

 

Øverste tillitsvalgt på regionsnivå: (Se note 2)

Hovedoppgavene for regiontillitsvalgt er å:

-      Ha kontakt med og påvirke politiske og administrative beslutningstakere av betydning for spesialisthelsetjenesten innen regionen

-      Ha kommunikasjon, dialog og samhandling med foretakstillitsvalgte, som grunnlag for beslutninger på regionalt nivå og foretaksnivå

-      Delta i aktuelle samhandlingsarenaer innen NSF på lokalt, regionalt og sentralt nivå

-      Samhandle med fylkesleddene i forhold som har betydning for medlemmene i spesialisthelsetjenesten i regionen

-      Informere sentrale og lokale ledd om saker av stor betydning for medlemmene eller for tjenestetilbudet.

 

Koordinerende hovedtillitsvalgt:

Hovedoppgaven for koordinerende hovedtillitsvalgt er å:

-      Ha ansvar for å koordinere aktivitet i flere selvstendige hovedtillitsvalgtområder.

 

Lokalt nivå:

Fylkesleddet:

Hovedoppgavene for fylkesleddet er å:

-      Formidle NSFs politikk og bidra til å sette politisk dagsorden

-      Ha kontakt med og påvirke relevante politiske og administrative beslutningstakere

-      Ta prinsipielt standpunkt og gi råd om helsetjenestetilbudet innen fylket og helseregionen

-      Samarbeide med øvrige fylkesledd innen helseregionen for å koordinere NSFs arbeid. For dette formål utpekes en koordinerende fylkesleder

-      Tilrettelegge for en funksjonell tillitsvalgtordning

-      Gjennomføre grunnopplæring til tillitsvalgte, hovedtillitsvalgte og foretakstillitsvalgte

-      Koordinere, motivere og veilede tillitsvalgte, hovedtillitsvalgte, foretakstillitsvalgte og regiontillitsvalgte

-      Gi råd til medlemmer og yte medlemsservice

-      Ha ansvar for at medlemmene gis faglige tilbud

-      Ha ansvar for generelle tilbud til pensjonister og uføretrygdete

-      Fungere som bindeledd mellom lokalt og sentralt nivå

-      Ha jevnlig kontakt med regiontillitsvalgt i sin region

-      Fremforhandle tariffavtaler i områder som ikke har nasjonal tariffavtale.

-      Initiere til diskusjon og dialog i flere tjenestenivå relatert til normer for faglig forsvarlig/ omsorgsfull hjelp i sykepleiepraksis

 

Sentralt nivås ansvar for det regionale nivået (spesialisthelsetjenesten):

-      Støtte og opplæring m.v. til styrerepresentanter og tillitsvalgte på regionalt nivå ivaretas av sentralt nivå i NSF. Det samme gjelder opplæring av styrerepresentanter på foretaksnivå. Dette innebærer at ansvar for informasjonsoverføring til fylkesleddene ivaretas av det sentrale nivå

-      Sentralt nivå har kontakt med og påvirker relevante beslutningstakere på regionalt nivå

-      Sentralt nivå skal avgi høringer på det regionale nivå, etter innspill fra/dialog med involverte fylkesledd, faggrupper og øverste tillitsvalgt på regionsnivå.

 

Nasjonalt og internasjonalt nivå:

-      Ansvar for ivaretakelse av det nasjonale og internasjonale nivå ligger hos forbundsstyret.

 

Medlemmer:

Vi skal aktivt arbeide for at alle sykepleiere og jordmødre med norsk autorisasjon er medlemmer i NSF.

Medlemmene skal møte en enhetlig organisasjon som er funksjonell og lett tilgjengelig.

Alle medlemmene skal ha mulighet til å være oppdatert på NSFs prioriterte arbeidsområder og være klar over hva organisasjonen kan tilby.

Medlemmene skal ha tilgang til aktuelle saksdokumenter for NSFs styrende organer på sentralt og

fylkesnivå, med mindre dokumentene er underlagt fortrolighet eller annen form for begrenset innsyn.

Alle medlemmer skal ha mulighet til å delta i interne demokratiske prosesser.

Medlemmene har krav på rask og profesjonell bistand i lønns- og arbeidsspørsmål.

NSFs tilbud skal baseres på regelmessig kartlegging av medlemmenes behov.

I viktige saker vil forbundsledelsen innhente medlemmenes syn, som en del av beslutningsprosessen.

Medlemmenes kontakt med NSF skal primært ivaretas av tillitsvalgte, men likevel slik at medlemshenvendelser blir håndtert uansett hvor medlemmene henvender seg.

Medlemmene skal ha mulighet for sykepleieetisk rådgivning.

 

Styremedlemmer og tillitsvalgte:

Vi skal ha en rekruttering til valgte tillitsverv som også avspeiler medlemsmassens flerkulturelle sammensetning.

Vi skal ha større kontinuitet i alle tillitsverv.

Alle tillitsvalgte skal ha opplæring som står i forhold til det nivå de skal fungere på i organisasjonen.

Det tilsiktes at forbundsstyre-/fylkesstyremedlemmer og hovedtillitsvalgte via sine verv tilegner seg kunnskaper og erfaringer som gir realkompetanse til å ivareta ulike stillinger også utenfor organisasjonen.

 

Ansatte:

Vi skal ha en profesjonell rekruttering av ansatte.

Vi skal ha en personalpolitikk som vektlegger rekruttering og integrering av personell med minoritetsbakgrunn.

Så langt det er mulig skal stillinger i organisasjonen brukes som karrieremuligheter for sykepleiere.

Vi skal ha et klart og ryddig lønnssystem som skal være så fleksibelt at vi kan ansette/beholde de best kvalifiserte, og som også tar hensyn til prestasjon.

Alle ansatte i organisasjonen skal vite hvor de står og hvilke muligheter de har for utvikling og karriere.

Alle ansatte skal ha minimum en målsamtale per år med sin nærmeste overordnede.

 

Organisasjon:

NSFs organisasjonsmodell skal ivareta organisasjonens hovedoppgaver, avspeile våre verdier og svare på organisatoriske utfordringer.

Strukturen skal gi en rasjonell og effektiv organisasjon som kan møte endringer i omgivelsene.

Strukturen skal posisjonere NSF for å påvirke relevante beslutningsprosesser og arenaer: Internasjonalt, nasjonalt, regionalt, kommunalt og på virksomhetsnivå.

Strukturen skal understøtte tillitsvalgtordningen på en rasjonell og hensiktsmessig måte.

Vi skal til enhver tid vurdere hensiktsmessigheten av NSFs organisasjonsstruktur.

 

Tilpasninger i lokal organisasjonsstruktur:

Initiativ til en prosess kan tas av en eller flere av de fylkesledd som vil bli berørt, eller av forbundsstyret.

Forbundsstyret etablerer en prosjektorganisasjon med styringsgruppe, prosjektgruppe og referansegrupper, basert på forutgående høring i de berørte fylkesledd. I saker av oversiktlig og begrenset omfang kan en enklere prosjektorganisasjon avtales med de berørte fylkesledd.

Prosjektleder oppnevnes fra fylkesleddsnivå og prosjektgruppen sammensettes fortrinnsvis med involverte aktører fra samme nivå.

Det skal nedfelles en tidsplan for gjennomføring og mandat for prosessen/de involverte aktører.

I den grad lokale strukturtilpasninger får konsekvenser for sammensetningen av NSFs vedtektsfestete organer, forutsettes det at forbundsstyret utarbeider forslag om vedtektsendring og eventuelt gir denne midlertidig virkning inntil endelig vedtak finner sted i førstkommende landsmøte (jfr. vedtektenes § 7A, pkt. 6).

 

Ansvar, oppgave - og funksjonsfordeling:

Vi skal bevisst desentralisere flere aktiviteter, såfremt det ikke går ut over kompetansen og helheten i organisasjonen.

Vi skal ha klare ansvarsforhold og beslutningsmyndighet i organisasjonen.

Vi skal ha et klart linjeansvar i organisasjonen.

Vi skal ha en differensiert oppgavedeling i forhold til utfordringer, kompetanse, nivå og funksjon.

Det skal være tydelig hvordan og hvor NSFs politikk utformes, vedtas og iverksettes.

Vi skal basere oss på fleksible og målfokuserte arbeidsprosesser.

Saksinnsendere kan være til stede under behandling av sine saker i forbundsstyret og fylkesstyrene. Det enkelte styre avgjør i hvilket omfang vedkommende skal ha talerett og i hvilket omfang tilstedeværelse innvilges under behandling av B-saker.

 

Ressurser og kompetanse:

Ressursene skal brukes målrettet i forhold til prioriterte satsingsområder.

Det skal være samsvar mellom kompleksitet i oppgaver og nødvendig kompetanse.

Det skal være samsvar mellom omfang av oppgaver som skal løses og ressurstilgang.

Vi skal bruke ressurser, kompetanse og teknologi målrettet og effektivt.

Vi vil tilstrebe en optimal bruk av ansattes og tillitsvalgtes kompetanse.

Vi skal gjennomføre kontinuerlig kompetansekartlegging og -vurdering som grunnlag for å vurdere nødvendig kompetanseheving, kompetanseendring, kompetansedeling og kompetanseflyt i organisasjonen.

 

Kapitalforvaltning og økonomistyring:

NSFs kapital skal forvaltes på en profesjonell måte som innebærer god sikkerhet for kapitalen, i henhold til den til enhver tid gjeldende finansstrategi som forbundsstyret har vedtatt.

Fylkesstyret fastsetter budsjettrammer for de enkelte HTV-områder på grunnlag av en kort handlingsplan/aktivitetsoversikt og budsjett. For HTV-områder som overskrider fylkesgrenser tildeles midler slik de involverte fylkesstyrer blir enige om.

Kontrakter med økonomiske konsekvenser utover inneværende regnskapsår må, dersom de overstiger det beløp som fremgår av den til enhver tid gjeldende budsjettfullmakt, godkjennes av forbundsstyret eller den forbundsstyret gir fullmakt til å gi slik godkjenning.

Forbundsstyret kan, med øyeblikkelig virkning, sette et kostnadssted under økonomisk administrasjon, dersom det foreligger mistanke om økonomiske misligheter.