Statutter for NSFs konfliktfond

Av NSF, 21.03.2016

Gjeldende statutter for konfliktfondet.

 1. Konfliktfondet disponeres av forbundsstyret
 2. Konfliktfondet kan anvendes til:
  a. Dekning av streikebidrag til medlemmer.
  b. Dekning av bidrag til medlemmer som får inntektstap på grunnlag av andre kollektive aksjoner de deltar i etter pålegg fra forbundsstyret.
  c. Dekning av saksomkostninger ved rettssaker som følge av aksjoner nevnt i punkt a og b.
  d. Dekning av direkte utgifter i forbindelse med aksjoner/konflikter eller andre alternative tiltak som fremmer NSFs innsats for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.
 3. Konfliktfondet skal tilføres midler ved avsetning svarende til minst 2 % av NSFs årlige kontingentinntekter.
 4. Dersom det fra fondet trekkes midler utover den årlige avsetning (jfr. punkt 3), skal gjenoppbygging foretas snarest mulig. I den sammenheng skal ekstrakontingent utskrives, dersom gjenoppbygging ikke kan foretas på annen måte (jfr. NSFs vedtekter § 16 A, siste ledd).