Sentralt valgreglement

Av NSF, 21.03.2016

NSFs sentrale valgreglement perioden 2015-2019.

1. Nominasjonskomiteen

Av og blant nominasjonskomiteens medlemmer velges en nestleder. Dersom lederen får varig forfall, rykker nestleder opp og fungerer som leder ut valgperioden. Av og blant nominasjonskomiteens medlemmer velges ny nestleder.

Alle avgjørelser i nominasjonskomiteen fattes ved simpelt flertall. Avholdende stemmer betraktes som ikke avgitte stemmer. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

Fylkesledernes innstilling til valg av ny nominasjonskomité skal foreligge dagen før valget finner sted. De kan endre sin innstilling på samme grunnlag som nedfelt for nominasjonskomiteen i vedtektenes § 12.  Fylkesledere som selv stiller til valg til nominasjonskomiteen kan ikke delta i innstillingsarbeidet.

2. Nominasjonskomiteens arbeid i landsmøteperioden

Forslag på kandidater til valg under landsmøtet skal være begrunnet av forslagsstiller.

Ingen kan stille til valg eller gjenvalg uten å være foreslått av et organisasjonsledd/enkeltmedlem. Det er ikke anledning til å foreslå seg selv.

Valgkandidatene presenteres fortløpende på NSFs hjemmeside.

I forbindelse med valg til nominasjonskomiteen utføres valgtekniske forberedelse av hovedkontoret. Dersom det ved fristens utløp ikke foreligger et tilstrekkelig antall kandidater til verv i nominasjonskomiteen, fastsettes ny frist av forbundsstyret.

Nominasjonskomiteen kan avkreve de enkelte kandidater en programerklæring. Nominasjonskomiteen er for øvrig ansvarlig for å utrede de enkelte kandidaters skikkethet for vervet, og kan – om ønskelig – innkalle kandidater til intervju. Det kan innhentes referanser på kandidater til vervene som forbundsleder, nestleder, 2. nestleder og lederne for Kontrollutvalget, Rådet for sykepleieetikk og nominasjonskomiteen.

3. Nominasjonskomiteens innstilling

Nominasjonskomiteens innstilling til de forskjellige valg skal foreligge ved landsmøtets åpning.

Umiddelbart før hvert valg redegjør nominasjonskomiteens leder muntlig for komiteens innstilling. Det skal fremkomme hvilke begrunnelser komiteen har lagt hovedvekt på i innstillingen.


3.1.1. Ved innstilling til forbundsstyreverv - inklusive ledervervene - skal følgende forhold vektlegges:

a.    Erfaring fra organisatorisk arbeid i NSF og bred kunnskap om organisasjonens innsatsområder, prinsipper og målsettinger.

b.    Yrkespraksis/erfaring, utdanning.

c.     Kandidatens organisasjonspolitiske målsettinger.

d.    Personlige kvalifikasjoner.

3.1.2. Når ovenstående forhold er tilfredsstilt, bør nominasjonskomiteen også ta hensyn til følgende momenter i sin innstilling:

a.    Geografisk fordeling.

b.    Representasjon fra ulike fagområder.

c.     Etnisk minoritetsbakgrunn.

d.    Kontinuitet/nyrekruttering.

3.2. Ved innstilling til verv i Rådet for sykepleieetikk skal nominasjonskomiteen først og fremst vektlegge de enkelte kandidaters faglige bakgrunn, herunder i særlig grad deres erfaring fra arbeid med sykepleieetiske spørsmål.


3.3. Ved innstilling til verv i landsmøtets kontrollutvalg skal nominasjonskomiteen vektlegge kandidatenes økonomiske kompetanse. Kandidatenes erfaring fra organisatorisk arbeid i NSF og kjennskap til organisasjonens innsatsområder, prinsipper og målsettinger må også vektlegges.


3.4. Ved innstilling til verv i nominasjonskomiteen skal kandidatenes erfaring fra organisatorisk arbeid i NSF og deres kunnskap om organisasjonens innsatsområder, prinsipper og målsettinger vektlegges.

 

4. Valgene

4.1 Generelt

For vurdering av fremtidig samarbeidsforhold skal forbundslederkandidatene og nestlederkandidatene tilkjennegi sitt syn på hverandre overfor nominasjonskomiteen før komiteen utformer sin innstilling.

Valg skal foregå skriftlig. Elektronisk kommunikasjon kan benyttes og likestilles med papirdokument.

Valget avgjøres med simpelt flertall dersom ikke annet er bestemt i NSFs vedtekter. Det kan kun stemmes på de kandidater som er foreslått innen den vedtatte tidsfrist, samt eventuelle kandidater på basis av forespørsler fra nominasjonskomiteens side, med mindre landsmøtet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer treffer annen avgjørelse.

4.2 Valg av forbundsleder

Forbundsleder velges ved eget valg. Nominasjonskomiteens innstilling skal stå først på listen over kandidater. Øvrige kandidater deretter i alfabetisk rekkefølge.

Forbundsleder må for å være valgt ha minst 50 % av de avgitte stemmer. Oppnås ikke slikt flertall, foretas omvalg. Får fremdeles ingen kandidat det nødvendige flertall, foretas omvalg mellom de to kandidater som ved første omvalg oppnådde flest stemmer.
 

4.3 Valg av nestleder

Nestleder velges ved eget valg. For øvrig som punkt 4.2.
 

4.4 Valg av 2. nestleder

2. nestleder velges ved eget valg. For øvrig som punkt 4.2.
 

4.5 Valg av øvrige forbundsstyremedlemmer

Det skal velges seks forbundsstyremedlemmer. Nominasjonskomiteens innstilling skal stå først på stemmeseddelen. Øvrige kandidater deretter i alfabetisk rekkefølge.

Foreligger det stemmelikhet mellom kandidater på sisteplass, foretas omvalg mellom disse.
 

4.6 Valg av varamedlemmer til forbundsstyret

Det skal velges 6 varamedlemmer. Nominasjonskomiteens innstilling skal stå først. Øvrige kandidater deretter i alfabetisk rekkefølge.

1. varamedlem velges ved eget valg. Ved eventuell stemmelikhet foretas omvalg.

Øvrige varamedlemmer velges på følgende måte: Navnene rangeres fra 1 til 5. En kandidat som er rangert som nr. 1 får 5 poeng, nr. 2 får 4 poeng osv. Den endelige rangering avgjøres i henhold til kandidatenes totale poengtall. Ved poenglikhet foretas omvalg mellom de kandidater som har likt poengtall. Ved slikt omvalg skal det kun stemmes på en kandidat, og rangeringen avgjøres etter stemmetall. Ved likt stemmetall avgjør sekretariatet utfallet ved loddtrekning.
 

4.7 Valg av leder for rådet for sykepleieetikk

Leder av Rådet for sykepleieetikk velges ved eget valg. For øvrig som punkt 4.2.
 

4.8 Valg av medlemmer til rådet for sykepleieetikk

Det skal velges 8 medlemmer til Rådet for sykepleieetikk. For øvrig som punkt 4.5.
 

4.9 Valg av leder for landsmøtets kontrollutvalg

Leder av landsmøtets kontrollutvalg velges ved eget valg. For øvrig som punkt 4.2.
 

4.10 Valg av medlemmer til landsmøtets kontrollutvalg

Det skal velges 3 medlemmer til landsmøtets kontrollutvalg. For øvrig som punkt 4.5.
 

4.11 Valg av varamedlemmer til landsmøtets kontrollutvalg

Det skal velges 4 varamedlemmer til landsmøtets kontrollutvalg. For øvrig tilsvarende punkt 4.6, 1. og 3. ledd.
 

4.12 Valg av leder for nominasjonskomiteen

Leder av nominasjonskomiteen velges ved eget valg. For øvrig som punkt 4.2.
 

4.13 Valg av medlemmer til nominasjonskomiteen

Det skal velges 6 medlemmer til nominasjonskomiteen. For øvrig som punkt 4.5.
 

4.14 Valg av varamedlemmer til nominasjonskomiteen

Det skal velges 6 varamedlemmer til nominasjonskomiteen. For øvrig tilsvarende punkt 4.6, 1. og 3. ledd.


5. Suppleringsvalg

Ved permanent forfall i de organer landsmøtet velger, rykker 1. varamedlem opp. De øvrige varamedlemmer rykker opp i rangering. (For øvrig jfr. § 8 H).