Alvorlig sykepleiermangel

Av NSF, 29.03.2016

Sykepleiermangelen i norske kommuner er økende viser en fersk kartlegging fra NOVA på oppdrag fra NSF. Arbeidskraftundersøkelsen til Nav viser at sykepleiere utgjør den yrkesgruppen der det er størst mangel på arbeidskraft i Norge.

I 2015 var det stillinger tilsvarende 2.350 sykepleiere og 200 spesialsykepleiere som man aldri fikk kvalifiserte søkere til. Tall fra SSB beregner et underskudd på 28.000 sykepleierårsverk i 2035.

– Dette er svært bekymringsfullt og alvorlig. Det mest alvorlige er at dette vil gå utover pasientene, sier Eli Gunhild By, sier leder i Norsk Sykepleierforbund i en kommentar.

–  I tillegg til problemer med å rekruttere nok sykepleiere viser statistikk fra KOSTRA at antallet årsverk som er borte på grunn av lange fravær er høyt og utgjør 12 prosent samlet av alle sykepleierstillinger i kommunenes helse- og sosialtjenester. Våre tillitsvalgte melder om at det er helt vanlig at det enten ikke settes  inn vikarer ved fravær eller det settes inn ufaglærte.

Eli Gunhild By peker på den store arbeidskraftreserven som går tapt ved at reell avgangsalder for sykepleier er 57 år i snitt, over 10.000 sykepleiere jobber innenfor andre sektorer og over halvparten av alle sykepleierne går i deltidsstillinger.

Mangel defineres i studien som sykepleierstillinger som er ubesatte på grunn av mangel på kvalifiserte søkere eller sykefravær, og som ikke blir erstattet av personer med tilsvarende kompetanse eller som forblir ledige.

Studien deles opp i tre. Nå har de kartlagt mangelen på sykepleiere. I den neste delen ser de på hvordan mangelen påvirker kvaliteten på tjenestene og arbeidsmiljøet. I den siste delen ser de på hva som kan bidra til rekruttering av sykepleiere til sykehjem og hjemmesykepleien.

Studien bruker tall fra SSB, KS, Nav og undersøkelser blant Norges Sykepleierforbund plasstillitsvalgte i kommunale sykehjem og hjemmesykepleien.

NRK har omtalt kartleggingen i denne saken. Her er lenke til selve rapporten fra NOVA.

Sykepleierløftet

Norsk Sykepleierforbund lanserte nylig sykepleierløftet, som består av sju ulike tiltak som skal sikre befolkningen gode helse- og omsorgstjenester. Et av kravene er at alle sykepleiere med ti års ansiennitet skal tjene over 500 000 innen utgangen av 2019.

Les om sykepleierløftet