Sykepleiermangel - også i Nord-Trøndelag?

Av Guro Strugstad Jenssen, 14.04.2016

I 2035 vil vi, i følge tall fra SSB, mangle 28 000 sykepleieårsverk i Norge.Er det grunn til bekymring også i Nord-Trøndelag.

Les Fylkesleder Sølvi Sæther sin leder i dagens T-A her.

Sykepleiermangel – også i Nord-Trøndelag?

Sykepleiermangelen i norske kommuner er økende viser en fersk kartlegging fra NOVA på oppdrag fra NSF. Arbeidskraftundersøkelsen til Nav viser at sykepleiere utgjør den yrkesgruppen der det er størst mangel på arbeidskraft i Norge.

I 2015 var det stillinger tilsvarende 2.350 sykepleiere og 200 spesialsykepleiere som man aldri fikk kvalifiserte søkere til. Tall fra SSB beregner et underskudd på 28.000 sykepleierårsverk i 2035. Dette er nasjonale tall som gir god grunn til bekymring. Det alvorligste er at det vil gå utover pasientene. I tillegg til problemer med å rekruttere nok sykepleiere viser statistikk fra KOSTRA at antallet årsverk som er borte på grunn av lange fravær er høyt, og utgjør 12 prosent samlet av alle sykepleierstillinger i kommunenes helse- og sosialtjenester. Norsk Sykepleierforbund sine tillitsvalgte melder om at det er helt vanlig at det enten ikke settes inn vikarer ved fravær, eller at det settes inn ufaglærte. Dermed blir den reelle sykepleiermangelen enda større, både i dag og i fremtiden. I tillegg til dette kommer den store arbeidskraftreserven som går tapt ved at reell avgangsalder for sykepleier er 57 år i snitt, over 10.000 sykepleiere jobber innenfor andre sektorer og over halvparten av alle sykepleierne går i deltidsstillinger.

Er det grunn til bekymring her i Nord-Trøndelag? En ringerunde til Norsk Sykepleierforbunds tillitsvalgte i Nord-Trøndelag gir grunn til å være betinget bekymret. Vi har vært så heldig at vi har hatt to godt fungerende utdanningsinstitusjoner som har gitt oss mange dyktige sykepleiere. Dermed har det tradisjonelt vært mange søkere til ledige stillinger, små som store. I dag ser vi at det ikke lengre er slik. Fra at det har vært 20 søkere på en stilling, er det i dag 5-6 søkere fordelt på flere sykepleierstillinger, dvs i underkant av en søker per stilling. Dette gjelder både i Helseforetaket og i sentrale kommunene, og det er en utvikling som har skjedd over få år.  Noen kommuner, særlig i utkanten og nord i fylket opplever allerede stor mangel på sykepleiere. Det gir god grunn til bekymring at utviklingen har gått så fort.

Kommunene har fått store oppgaver etter innføring av Samhandlingsreformen, og sykehusene har høy effektivitet og lav liggetid. Dermed blir det stadig flere pasienter, mer kompliserte helsetilstander med sammensatt sykdomsbilde og økte forventninger til kvalitet i kommunehelsetjenesten. Alt for mange opplever at tjenestene ikke møter deres behov eller at rettighetene blir brutt. Ikke alle kommuner har tatt innover seg denne utviklingen, behovet for, og nødvendigheten av å forandre kompetansesammensetningen og å øke grunnbemanningen. Skal pasienten få den oppfølging i pleie, behandling og observasjoner som de har krav på, må også Nord-Trøndelag ta innover seg den forventende eldrebølgen og sykepleiemangelen. Vi vet også at sykehusene rekrutterer bedre enn kommunene. Sykepleierstudentene ønsker seg først og fremst til sykehusene som den første arbeidsplassen som nyutdannet, fordi det største fagmiljøet er der. En undersøkelse blant sykepleierstudentene i fjor viste at kun 14 % primært ønsker å jobbe i kommunehelsetjenesten. Det gir grunn til bekymring når vi vet at det vil bli et stort behov for sykepleiere i kommunehelsetjenesten i årene fremover. Gode praksisplasser for studentene i kommunene er et viktig virkemiddel. Arbeidsgiver må se på denne muligheten til å vise frem sin arbeidsplass – vise at her er det spennende å jobbe og gode muligheter for faglig utvikling. «Evig eies kun et dårlig rykte» synger Henning Kvitnes. En arbeidsplass sitt dårlige rykte blant sykepleierstudentene sprer seg og er vanskelig å komme bort fra. Det kan og må kommunene gjøre noe med.

Norsk Sykepleierforbund lanserer et sykepleierløft for å få ned mangelen på sykepleiere. Det må settes i verk helt konkrete tiltak hvor et godt virkemiddel er bedre lønns- og arbeidsforhold. Det er også viktig med faglige og gode miljøer på arbeidsplassene, hvor sykefravær blir erstattet med tilsvarende kompetanse slik at det ikke blir for tøft for de som er på jobb. Sykepleiekompetanse blir i alt for stor grad erstattet med ufaglært kompetanse, fordi det ikke finnes sykepleiere å erstatte med. Norsk Sykepleierforbund ønsker en nasjonal og lokal strategi for å mobilisere arbeidskraftreserven gjennom tiltak for heltid, rekruttering og arbeidstid. Da kan vi sikre befolkningen gode helse- og omsorgstjenester.

 

Sølvi Sæther

Fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund

Nord-Trøndelag