Arbeidsmiljø på dagsorden!

Av Forhandlingsavdelingen, 27.04.2016

Tillitsvalgte er glade for at NSF har satt arbeidsmiljø på dagsorden. Dette er den klare tilbakemeldingen fra 24 hovedtillitsvalgte i kommunesektoren som deltok på NSFs første fordypningskurs i arbeidsmiljø og IA.

Landsmøtet 2015 slo nok en gang fast at god sykepleie og godt arbeidsmiljø er to sider av samme sak, og løftet fram arbeidsmiljøutvikling som et viktig satsningsområde. Etter to intensive aprildager på Gardermoen, kan instruktørene - Anne Ma Christensen Hovde og Silje Anfinsen Østrem - konstatere at det er stor interesse og engasjement for arbeidsmiljø blant NSFs tillitsvalgte. Målet med kurset er å sette hovedtillitsvalgte i stand til å være pådrivere i arbeidsmiljøutvikling i egen kommune.

Seks dedikerte rådgivere fra de ulike regionene har fått opplæring og skal være instruktører på fordypningskurset, som er utviklet av forhandlingsavdelingen. I 2016 er det hovedtillitsvalgte i kommunene som er målgruppa, mens tillitsvalgte i spesialisthelsetjenesten vil få tilbud om kurs etter hvert.

Fordypningskurset tar for seg risikofaktorer, forebygging, og betydningen av de helsefremmende faktorene. Sykepleiere er en av de meste belastede yrkesgruppene i norsk arbeidsliv. Samtidig skårer de lavt på beskyttende faktorer. Sykefravær, helserelatert deltid og tidlig avgang fra yrket representerer både en utfordring for helsesektorens mulighet for å levere gode og trygge tjenester og en vanvittig sløsing med arbeidskraftressurser. Samtidig bidrar det til redusert arbeidsglede og livskvalitet for den enkelte sykepleier. Hva som er helsefremmende, må diskuteres på hver enkelt arbeidsplass. Derfor er partssamarbeid og medbestemmelse helt nødvendig for å få til en god arbeidsmiljøutvikling.