Tilskudd til faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi 2019

Av Espen Gade Rolland, 10.05.2019

NSFs årlige budsjett avsettes et beløp øremerket faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi, fordelt etter søknad og forvaltet av Sentralt Fagforums arbeidsutvalg

Kriterier for tildeling:

Formål

Formålet med ordningen er å bidra til planlegging og gjennomføring av faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi som ikke inkluderer utviklingstiltak og prosjekter som NSF selv iverksetter. Avsetninger til det nevnte formål inngår som en del av forbundsstyrets årlige budsjettvedtak. Under forutsetning av Forbundsstyrets godkjenning gis det en ramme tilsvarende NOK 1 million.

Faglige kriterier

Prosjektet skal være innenfor landsmøtevedtatte innsatsområder og/eller den enkelte faggruppes innsatsområder. Prosjektet/utviklingstiltaket det søkes støtte til skal ha et sykepleiefaglig perspektiv. Dersom prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom arbeidsgiver og faggruppe må det framkomme hva som er de enkelte parters bidrag. Samarbeidsprosjekter mellom ulike faggrupper prioriteres.

Generelle kriterier

 Både enkeltmedlemmer og faggrupper kan søke. Der søker er en enkeltperson må vedkommende ha vært medlem i faggruppen i minimum 2 år. Det gis ikke tilskudd til dekning av lønnsmidler eller tapt arbeidsfortjeneste. Fagdager og kurs kan inngå som en del av prosjektet det søkes midler til. 

 

Alle søknader skal først anbefales og  prioriteres av styret i  NSF-SPoR. Søknadsfrist til  21. juni – søknaden sendes: nsfspor@gmail.com

 Tildeling av fagutviklingsmidler vil foretas til høsten.

Den vedlagte søknadsmalen skal benyttes.

Det skal ved prosjektslutt sendes en sluttrapport til SF.