Når penger trumfer velferd.

Av NSF

I Agderposten 3.mai skriver fylkesleder om det negative arbeidstakere utsettes for om forslaget til det regjeringsoppnevnte Arbeidstidsutvalget blir vedtatt.

Utvalget vil frata tillitsvalgte avtaleretten om arbeidstid og turnus. En god turnus er kanskje vårt viktigste verneutstyr.

Med sten for sten er landet bygget, -å rive ned er fort gjort . I januar 2015 stod arbeidstakerorganisasjonene sammen i steik mot endringer i Arbeidsmiljøloven.  Vi stod sammen, og endringene ble ikke så dramatiske som frykta.

Regjeringen svarte med å sette ned et ekspertutvalg - Arbeidstidsutvalget - men uten representanter fra arbeidstakerorganisasjonene! Utvalget la fram en melding, der et mindretall er uenige i forslag og konklusjon.  Det er verd å lytte til mindretallet!

Dersom flertallets innstilling vedtatt vil det bli dramatiske endringer for helsesektoren. For eksempel jobber sykepleiere i turnus pr. idag etter unntaksbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. Unntaksbestemmelser som blant annet medfører lengre arbeidsdager, redusert hviletid mellom arbeidsøkter og arbeid på dager og tid på døgnet  der andre har fri.

Gode arbeidstidsordning fungerer som verneutstyr for turnusarbeidere. Etter en evt. endring kan arbeidsgiver ensidig fastsette det som er dagens ordinære turnusordninger. I dagens system samarbeider de tillitsvalgte med arbeidsgiver om dette.

En god arbeidstidsordning er turnusarbeidernes viktigste verneutstyr! Ofte kan en oppleve at pengene og økonomien har forkjørsrett framfor ansattes helse og velferd. Med flertallets forslag kan arbeidsgiver ensidig fastlegge vaktene på en slik måte at turnusen blir mer belastende, uten ar det tas hensyn til innsigelser fra de tillitsvalgte. Turnusplanen kan få flere kveldsvakter, flere kortvakter, flere ubekvemme vaktskift, kortere hviletid og flere helgevakter.

Det finnes god dokumentasjon på at arbeidstakere i helse sektoren er utsatt for mange negative arbeidsmiljøfaktorer.  For eksempel viser SSBs levekårsundersøkelser at ansatte i helsesektoren er blant arbeidstakere i Norge med høyest sykefravær og helserelatert deltidsarbeid. Høy turnover og tidlig pensjonering bekrefter dette. 

Utvalget innrømmer at risikoen vil øke, (sitat) «Mens en utvidet adgang til unntak vil kunne øke risikoen for negative helseeffekter av lang og ubekvem arbeidstid noe, kan bidraget til økt effektivitet og bedre ressursutnyttelse føre til en samlet samfunnsmessig gevinst. Ofte vil ulemper og fordeler tilfalle forskjellige grupper.»

Flertallet i arbeidstidsutvalget er m.a.o. villige til å gamble med helsa til arbeidstakerne i helsesektoren for å dekke opp arbeidskraftbehovet og den konstante mangelen på samsvar mellom oppgaver og ressurser!

Arbeidstidsutvalgets mindretall slår derimot fast at det for arbeidstakere med den type arbeidsmiljøbelastninger som er utbredt i helsesektoren, er av vesentlig betydning at arbeidstidsordningene etableres gjennom avtaler.

Medbestemmelse og involvering er nødvendig for å redusere potensialet for uønskede helsekonsekvenser av arbeidstidsordningene. Det er viktig  å være organisert, stå sammen for disse rettighetene!

Tillitsvalgte bidrar gjennom medvirkning og involering.  De er tett på og kjenner arbeidsplassen og kjenner pasientene. På den måten har vi fått til gode ordninger i arbeidslivet. Ordninger og samarbeid vi er stolte av, og som vi må stå opp for og hegne om!

Gode arbeidstidsordninger kommer pasienter og brukere til gode, med ansatte som er opplagte, engasjerte og blir i jobbene sine.  Det er verd å stoppe opp og reflektere over.