Årets sykepleieleder 2016 - Frøydis Høyem

Av Sigrid Karin Tvedt, 25.05.2016

Frøydis er avdelingsleder ved Hamborgstrøm avd. Øren, og har blitt foreslått til årets pris av Anne Mette Skoglund sammen med flere i personalgruppa.

Nedenfor kan du lese begrunnelse fra forslagsstiller og jury.

NSF Buskerud gratulerer Frøydis med prisen!

Begrunnelse fra forslagsstiller:

Siden vår avdelingsleder startet på vår avd Øren for tre år siden, har det skjedd store forandringer. Hun hadde aldri jobbet i kommunehelsetjenesten før og 5kjønte nok ikke først hvor kompleks sykepleie til eldre var. Hun har respekt for hva vi som sykepleiere får til på vår avdeling og er veldig fokusert på at vi som sykepleiegruppe skal få jobbe med faget. Hun er veldig opptatt av at våre pasienter skal få en verdig alderdom og avslutning på livet her på avdelingen, og vil ikke at vi sender våre pasienter til sykehuset. Som sykepleier mener hun at pas kan få lik behandling hos oss som på sykehuset. Som leder er hun veldig opptatt av at vi som spl skal ha oppdatert kunnskap og om det kommer inn pasienter med nye diagnoser eller behandlinger som vi trenger oppdateringer på er hun raskt ute med å sende oss på kurseller til sykehuset om det er prosedyrer vi trenger å lære osv. Hun er veldig opptatt av kompetanse på rett plass, det igjen har gitt oss et større ansvar om hvem som skal gå til hvilke pas ut fra hvilken kompetanse som trengs hos den pasienten.

Som leder er hun veldig opptatt av et godt arbeidsmiljø og åpenhet. At vi har et miljø vi kan være oss selv og si hva vi mener og ha høyde for våre forskjeller. Hun jobber bevisst med hele gruppen av helsepersonell for å skape aksept for at vi alle er forskjellige, og at vi er gode på hver våre områder, og drar nytte av hverandres kunnskap. Mener at vi skal jobbe på tvers i avdelingen om det kommer til pasientens gode. Er opptatt av at vi bruker riktig kompetanse der det er nødvendig.

Som leder er hun tydelig, med klare grenser og er rettferdig. Hun er alltid til stede for personale. Hun har som leder hver dag personal tid i sin kalender som gjør at vi kan komme til henne. Hun er alltid til stede på morgenrapporten og er med i planleggingen av dagen. Hun er som leder opptatt av at pasienten er i fokus. Som nevnt tidligere er hun opptatt av at vi som faggruppe skal være oppdatert. Hun sender oss på kurs eller til sykehuset for oppdateringer når det trengs. Hun er veldig flink når vi har 3.års sykepleiestudenter som skal ha en undervisning hos oss, at hun ofte avtaler med studenten at de underviser oss om noe som vil komme avdelingen til gode. Det har vært veldig nyttige undervisningstimer og det blir alltid tatt opp noe som er aktuelt for avdelingen. Hun har også startet et sykepleienettverk i distriktet hvor man også kan benytte seg av kunnskapen til andre sykepleiere. Det har igjen vært veldig bra. Har kommet bort i situasjoner hvor jeg da kan ringe til de andre fordi de var gode på akkurat det jeg trengte. Dermed kunne jeg lære meg det ordentlig.

Hun er opptatt av veiledning for alle ansatte og har satt i gang veiledningsgrupper både for sykepleiere og helsefagarbeidere. Hun er selv da en av to veiledere som har en veilednings kompetanse og bruker den aktivt i vår virksomhet. Hun er også opptatt av våre studenter og elever. At de skal bli tatt imot på en ordentlig måte i vår avdeling og at de blir integrert i avdelingen. Viktig at de får den oppfølgingen de har krav på i vår avd.

Som nevnt har hun satt i gang sykepleienettverket vårt nyttig for oss sykepleiere. Dette vil jeg påstå at kommer pasienten til gode så de får den sykepleietjenesten de har rett på. Hun mener også at demente bør behandles her så langt det lar seg gjøre, også nevnt tidligere. Har opprettet to pårørende møter i året og der kan pårørende også komme med ønsker omfaglige oppdateringer. Da har hun undervisning for pårørende i akkurat det temaet de ønsker. Til nå har det vært en om ernæring til eldre, og et om demens. Tror pårørende synes dette har vært veldig bra. Hun er opptatt av å kjenne alle pasienter og deres pårørende. Hun vil at vi skal være det foretrukne sykehjemmet i Drammen kommune og vil dermed at vi skallevere god kvalitet.

Som leder er hun en god rollemodell for alle oss som jobber i avdelingen. Hun liker å være like faglig oppdatert som oss og er alltid med på undervisninger osv. Hun har gitt alle et ansvar for at vi er oppdaterte innen forskjellige fagfelt. For eksempel, Noen har ansvar for ernæring, noen for pårørende, noen for sår, noen for palliasjon osv. alle som har disse ansvarsområdene læres opp og skal bistå der det trengs, når det trengs. Det betyr at om jeg er usikker på noe er det alltid noen som kan det og som jeg kan rådføre meg med.

Hun har gjort arbeidsplassen vår til en flott arbeidsplass å jobbe på. Inspirerer oss hele tiden til å lære mer. Det er masse spennende utfordringer i kommunehelsetjenesten. Hun er stolt av faget vårt og det igjen har hatt en smitte effekt på avdelingen. På tross av travle dager og mye og gjøre er det alltid spennende å gå på jobb. Det å kunne stå med hodet hevet og se utover Drammen by og tenke at Drammen kommune er en god arbeidsplass, det er ganske flott. Hun er den som hele tiden kaster seg ut i nye ting, nettopp for å vise hvor spennende arbeidsplass vi har.

Som hun alltid sier: Sola skinner!

Begrunnelse fra jury:

 

Innledningsvis vil jeg på vegne av juryen si takk til medlemmer og kolleger som har gitt oss muligheten til å velge blant enda fler kandidater enn tidligere år, når det gjelder årets sykepleieleder. Det vanskelige for juryen har vært å velge blant enda flere, sterke kandidater for å finne frem til en prisvinner. Men fordi kvaliteten på de anbefalinger juryen har mottatt er svært god og kriterieoppfyllelsen er svært presist beskrevet, har det vært en utrolig hjelp når juryen skulle sortere mellom kandidatene.

 

Juryen har i arbeidet fokusert på innholdet i anbefalingene, og ikke tatt hensyn til om kommunehelsetjeneste eller spesialisthelsetjeneste “stod for tur”. Å være leder er ikke bare å levere resultater, men først og fremst være kulturutvikler og stå i front for varig endring. Av og til er det svært ensomt – alltid er det viktig.

 

Kandidaten som juryen finner er Årets Sykepleieleder, er beskrevet som en leder med pasientfokus; ressursfokus; kompetanseutviklingsfokus; arbeidsmiljøfokus; utdanningsfokus; fokus på mennesket; nettverksfokus; utviklingsfokus; faglig fokus og er visjonær – alt dette selv om hun ikke er fødd og oppvokst i kommunehelsetjenesten eller på sykehjem.

 

Beskrivelsen av kandidaten i forslaget er så konsis og poengtert at juryen finner kandidaten er god nok til å være sann, og det er en glede for juryen å tildele prisen som Årets Sykepleieleder til avdelingsleder ved Hamborgstrøm Bo- og servicesenter, avdeling Øren i Drammen kommune: Frøydis Høyem! Kom frem og få diplom, bilde og blomster som symbol for din velfortjente pris.