Alvorlig angrep på trepartssamarbeidet

Av NSF, 09.06.2016

Forbundsleder Eli Gunhild By går ut mot flertallet i arbeidstidsutvalget i en felles kronikk med lederne i Fagforbundet, Delta og FO. Her kan du lese hele kronikken som har stått i Dagsavisen.

Arbeidstakerne sier unisont nei til arbeidstidsutvalgets forslag. Utval­gets flertall vil gi arbeidsgivere mer makt i spørsmål som er viktige både for arbeidsmiljøet og pasientsikkerheten. Dette vil være et alvorlig tilbakeslag for det viktige trepartssamarbeidet.

I norsk arbeidsliv er det lang tradisjon for at tariffpartene har en sentral rolle i utformingen av arbeidstidsordninger. Trepartssamarbeidet legger til grunn at arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter møtes som likeverdige parter for å komme frem til gode løsninger i viktige spørsmål i arbeidslivet. Dette er beskrevet både av arbeidsgivere, myndigheter og arbeidstakerorganisasjon som en nøkkel til hvorfor den norske modellen fungerer så bra. Gjennom forhandlinger om arbeidstidsspørsmål lokalt, søker partene å oppnå løsninger til beste for både virksomheten og de ansatte.

I disse dager er arbeidstidsutvalgets forslag ute på høring. Utvalget skulle blant annet vurdere behovet for endringer av arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Vi mener det er en stor svakhet at arbeidslivets parter ikke var representert i dette utvalget. Vi merker oss at utvalgets mindretall, som blant annet besto av personer med god kompetanse innen arbeidshelse og arbeidsmiljøforskning, går imot flertallets forslag om å frata de ansatte – gjennom sine tillitsvalgte – avtaleretten på turnus.

Flertallets forslag rammer spesielt helse- og omsorgssektoren. Sær­reglene for skift- og turnusordninger innebærer i praksis at arbeidsgiver ensidig kan fastsette de aller fleste turnusplaner som benyttes i helse- og omsorgssektoren. For arbeidstakere i denne sektoren betyr dette at arbeidsgiverne kan fastlegge vaktene på en slik måte at turnusen totalt sett blir mer belastende, og uten at tillitsvalgtes innspill tas hensyn til.

Helse- og omsorgssektoren er kvinnedominert og utmerker seg med høyt sykefravær, stor andel helserelatert deltidsarbeid og tidligpensjonering. Ansatte i denne sektoren er også blant de arbeidstakere som skårer høyest på en rekke negative arbeidsmiljøforhold. Da kan ikke flere kveldsvakter, flere kortvakter, flere vaktskift med kort hviletid mellom og flere helgevakter – fastsatt uten reell innflytelse for arbeidstakerne det angår – være veien og gå.

Mulighet for medbestemmelse, blant annet når det gjelder arbeidstid, er en av de mest forebyggende arbeidsmiljøfaktorene. Dette er det solid vitenskapelig enighet om. Da blir det et stort paradoks når flertallet konkluderer med at arbeidsgiver ensidig skal kunne fastsette turnusene til disse arbeidstakerne.

Som tillitsvalgte for store arbeidstakergrupper innenfor helse- og omsorgssektoren reagerer vi sterkt på den virkelighetsbeskrivelsen som flertallets innstilling bygger på. Herunder påstander om at arbeidstakere og tillitsvalgte innenfor helse- og omsorgssektoren ikke ivaretar sitt samfunnsansvar.

Våre medlemmer lever med skiftende arbeidstider og korte friperioder mellom vaktene og er på plass for å ivareta pasientenes behov til alle døgnets tider, uken og året igjennom. Forskning over lang tid har vist at skift-/turnusarbeid, nattarbeid og lange arbeidsdager bidrar til økt risiko for en rekke helseskader, feilhandlinger, skader og ulykker. Denne gruppen arbeidstakere er det arbeidstidsutvalgets flertall nå vil gi enda tøffere arbeidsvilkår.

Selv om flertallet i utvalget velger å overse både forskning og hensynet til arbeidstakeres helse og medbestemmelsesrett, er utvalgets mindretall sammensatt av personer med god kompetanse innen arbeidshelse og arbeidsmiljøforskning. Vi har merket oss at disse medlemmene imøtegår flertallets forslag om å frata de ansatte – gjennom sine tillitsvalgte – avtaleretten på turnus.

Helse- og omsorgssektoren har stort behov for arbeidskraft fremover, og de foreslåtte endringer er ikke et klokt grep for å møte disse utfordringene. Vi går nå derfor samlet ut og oppfordrer regjeringen til å lytte til det fagfolkene sier og skrinlegge forslaget om særregler for skift- og turnusordninger.

Mette Nord, leder Fagforbundet

Eli Gunhild By, leder Norsk Sykepleierforbund

Erik Kollerud, leder Delta

Mimmi Kvisvik, leder FO