Om nyutdannede, autorisasjon og sykepleiefaglig ansvar.

Av Line Waldeland, 16.02.2018

I disse dager er det mange tredjeårsstudenter som søker på,  og får tilbud om, sin første sykepleierjobb. Noen får tilbud om å begynne i stillingen før de har mottatt sin autorisasjon. Hva kan de gjøre og hva kan de ikke gjøre mens de venter på autorisasjonen?

Vi vet at det at det kan ta noe tid å  få behandlet alle søknader om autorisasjon.  Og selv om behandlingstiden er kort, kan det være dager hvor den ansatte ikke har fått sin autorisasjon.

NSF Rogaland har undersøkt regelverket rundt dette for å ivareta våre studentmedlemmer. Tilbakemeldingene er entydige: Ingen kan jobbe som sykepleier og ha sykepleiefaglig ansvar før vedkommende har mottatt sin autorisasjon.  Det er arbeidsgivers ansvar å påse at dette kravet er oppfylt.

Helsedirektoratet skriver i sin tilbakemelding til NSF Rogaland:

Autorisasjonsordningen er et styringsmiddel for helsemyndighetene og omfatter enkelte grupper helsepersonell, jf. § 3. Formålet med ordningen er å beskytte pasienter ved å sikre at helsepersonell med selvstendig yrkesutøvelse innehar bestemte kvalifikasjoner. Autorisasjonen innebærer også beskyttelse av tittel, jf . lov om helsepersonell § 74.

Autorisasjon er ingen betingelse for å arbeide i helse- og omsorgstjenesten eller for å omfattes av lovens definisjon av helsepersonell, se § 3.

Men etter § 74 er det forbudt for personer uten autorisasjon å benytte beskyttet yrkestittel. Autorisasjon innebærer ingen begrensning i yrkesutøvelsen utover det som følger av vedkommendes kvalifikasjoner og helsepersonellovens krav til forsvarlighet i § 4. Dette er til forskjell fra lisens (§ 49) som gir begrensninger i adgang til yrkesutøvelse slik det framgår av lisensen.

Lov om helsepersonell § 74 første ledd slår fast at autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning utløser en tittelbeskyttelse.

Bare helsepersonell som har norsk autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning har rett til å bruke de yrkesbetegnelsene som kjennetegner de ulike gruppene helsepersonell som er omfattet av helsepersonellovens godkjenningsordning.

Hvilke titler dette er, følger av opplistingen i helsepersonelloven § 48 første ledd bokstav a til å når det gjelder autorisasjon og lisens.

Studenter som bruker beskyttet tittel uten å ha autorisasjon for yrket vil med det overtre § 74 og kan ilegges advarsel av Helsetilsynet jf. lov om helsepersonell 56, noe som i neste rekke kan få betydning for autorisasjonssøknaden og Helsedirektoratets vurdering av søkerens egnethet for yrket jf. lov om helsepersonell § 48a. annet ledd bokstav b.

Den arbeidsgiver som ikke påser at vedkommende har autorisasjon/lisens og tilsetter vedkommende i stilling som forutsetter godkjenning fra oss, vil overtre lov om helsepersonell § 16 (organisering) og sannsynligvis § 4 (forsvarlighet). Dette vil også kunne ha erstatningsmessige konsekvenser om noe galt skulle skje med pasient.

Det er spesielt viktig å merke seg de siste setningene og det faktum at både arbeidsgiver og student kan bli holdt strafferettslig ansvarlig om ikke bestemmelsene i helsepersonell-loven overholdes.

 

Ventetiden
Så hva da med perioden mellom student og autorisasjon?  Hver enkelt arbeidsplass, kommune eller sykehus, må ha rutiner for å ivareta dette. Gode rutiner kan omhandle ansvarsområdene i perioden, herunder eventuelle dispensasjonsordninger som kan regulere  legemiddelhåndtering. De fleste nyutdannede lønnes som sykepleier eller er en del av en ordning som medfører at de får etterbetalt lønn når autorisasjon foreligger.

Stavanger Universitetssykehus (SUS) har eksempelvis rutiner vedrørende ansettelse av nyutdannede. Sykehuset  bekrefter overfor NSF Rogaland at ingen ansatte går som sykepleier uten at de har sin formelle autorisasjon. Nyutdannede sykepleiere som venter på autorisasjon skal ikke ha det sykepleiefaglige ansvar. Dette er imidlertid ikke til hinder for at disse kan jobbe og fungere i en sengepost, men de må da være under en eller annen form for supervisjon av sykepleier som har det sykepleiefaglige ansvar. Det er avdelingsledelsen som har ansvar for at dette ivaretas.  I praksis løses dette ved at de nyutdannede sykepleierne ikke er alene på jobb, men jobber sammen med, og er underlagt sykepleier.

Sykepleier er et autorisert fagpersonell og ingen andre kan erstatte eller kalle seg sykepleier uten at de faktisk har sin autorisasjon som sykepleier!