Sommerhilsen fra fylkeskontoret

Av Linda Lavik, 24.06.2016

Sommeren står for døra, og NSF ønsker alle sykepleiere og jordmødre en god og ikke alt for hektisk sommer.

Det er stor mangel på sykepleier, jordmødre og helsesøstre både i kommuner og sykehus i Buskerud. NSF er bekymret for kvaliteten på tjenestene som gis og vi er bekymret for sykepleiernes arbeidsforhold. Det skal være nok fagfolk på jobb, også i sommerferien. NSF har krevd at arbeidsgivere, spesielt i kommunene, lager plan for å rekruttere og beholde sykepleiere.

Tariffoppgjørene i kommunene KS, sykehusene Spekter og Staten, er i havn. I NHO er det brudd i forhandlingene, og det blir mekling til høsten. Virke skal forhandle tl høsten. Du kan lese mer om oppgjørene som er ferdig på nettsiden til NSF-Buskerud.

Pensjonerte sykepleiere

Denne våren har vi jobbet spesielt for at pensjonerte sykepleiere skal ha mulighet til å jobbe dersom det er behov or dette. 1. april 2016 endret Stortinget innmeldingsreglene til KLP, noe som medførte at pensjonerte sykepleiere kun kunne jobbe inntil 20% stilling. Nå har NSF fått gjennomslag for at sykepleiere kan jobbe på pensjonistvilkår. Stortinget har nå åpnet for dette. Spekter har avvist krav fra NSF om å ta i bruk ordningen i sykehusene. Det er uforståelig at sykehusene ikke ønsker å bruke denne muligheten til å få kompetente fagpersoner i jobb, sier fylkesleder Linda Lavik.

Arbeidstidsutvalget

NSF jobber nå med forslagene til arbeidstidsutvalget om  å endre arbeidsmiljøloven. Flere av forslagene svekker tillitsvalgtes rolle og innflytelse og myndighet over arbeidstiden. Det kan NSF ikke akseptere.

LO, Unio, YS og Akademikerne mener forslagene som utvalget kommer med er kortsiktige og mangler visjoner for hvordan norsk arbeidsliv kan utvikles.

Forslagene utnytter ikke potensialet som ligger i den norske samarbeidstradisjonen og begrenser fokus til kortsiktige behov i enkelte bransjer. Sammen anbefaler de arbeidsminister Anniken Haugli å legge Arbeidstidsutvalgets innstilling i skuffen og jobbe videre med partene i arbeidslivet.

Om nyutdannede, autorisasjon og sykepleiefaglig ansvar

I disse dager er det mange nyutdannede sykepleiestudenter og utenlandske sykepleiere som starter i jobb som sykepleier i Norge for første gang. Hva kan de gjøre og hva kan de ikke gjøre mens de venter på autorisasjon? Og kan medisinerstudenter ha sykepleiefaglig ansvar?

Selv om behandlingstiden er kort, tar det noe tid før Helsedirektoratet har behandlet alle søknader om autorisasjon. Det betyr at de fleste nyutdannede sykepleierne ennå ikke har fått sin autorisasjon. Hva gjelder for dem? Noen virksomheter dekker også sykepleiervakter med medisinerstudenter. Hvilket ansvar kan de ha?

Sykepleiefaglig ansvar krever autorisasjon
NSF Rogaland har undersøkt regelverket rundt dette for å ivareta våre studentmedlemmer, kollegamedlemmer og utenlandske sykepleiere på arbeidsplassen. Tilbakemeldingene er entydige: Ingen kan jobbe som sykepleier og ha sykepleiefaglig ansvar før vedkommende har mottatt sin autorisasjon. Det er arbeidsgivers ansvar å påse at dette kravet er oppfylt. Man kan heller ikke jobbe som sykepleier om man er medisinstudent.

Les mer om Helsedirektoratets vurdering i NSF Rogalands grundige redegjørelse i vedlagte lenke.

Les mer >

 

Da gjenstår det bare å ønske alle en god sommer- og håper alle får koblet av med ferie og tid med familie og venner. Vi trenger å lade batteriene- alle sammen! Jeg vil også benytte anledningen p takke alle tillitsvalgte som står på for et godt arbeidsmiljø og gode faglige forhold rundt omkring på arbeidsplassene.