Lønnsforhandlingene er ferdige i sykehusene

Av Sigrid Karin Tvedt, 28.06.2016

Årets lønnsforhandlinger i sykehusene er avsluttet, og foretakstillitsvalgt i Vestre Viken Line Spiten er samlet sett ganske fornøyd med resultatet, og viser til at det har vært gode diskusjoner og forhandlinger med arbeidsgiver. NSF Vestre Viken hadde en tydelig kompetanseprofil med vekt på å beholde og rekruttere sykepleiere i sitt krav til arbeidsgiver. Spiten sier at arbeidsgiver var enig med NSF om at kompetanse må prioriteres for å møte utfordringene og nå de målene som er satt for god pasientbehandling i Vestre Viken, men opplevde ikke at det ble satt tilstrekkelig handling bak ordene.

NSF ønsket blant annet å innføre et program for klinisk spesialist, 16-årstrinn for sykepleier og spesialsykepleier/jordmor. I tillegg var likestilling av lønnsvilkår for NSF-jordmødre og DNJ-jordmødre et viktig krav. Disse kravene ble ikke innfridd, og må jobbes videre med inn mot neste tariffoppgjør.

Hovedoppgjøret i 2016 har bestått av både lokale og sentralen forhandlinger. 6.april ble Spekter-Helse og Norsk Sykepleierforbund enige om det sentrale oppgjøret hvor minstelønnssatsene ble hevet med virkning fra 01.06.16.

 

0 år

4 år

8 år

10 år

Sykepleier

    380.000

      390.000

     410.000

        447.000

Spesialsykepleier

    415.000

     430.000

     447.000

        490.000

 

Videre ble det avtalt lokale forhandlinger med følgende sikring:

«Ansatte i stilling som spesialsykepleier/jordmor med 16 års ansiennitet eller mer skal være sikret et tillegg på 2,5% fra 1.juli 2016. Eventuelle tillegg som følge av endret minstelønn fra 1.juni 2016 kommer til fradrag. Partene lokalt er ansvarlige for å ivareta at alle som er omfattet av Overenskomsten som ikke har fått lønnstillegg som følge av økning i minstelønnssatsene, skal gis et lønnstillegg lokalt.»

Lokalt i Vestre Viken ble det enighet om følgende:

  1. Alle medlemmer av NSF som er omfattet av overenskomsten sikres et generelt tillegg på 2,5% med virkning fra 1. juli 2016. Eventuelle tillegg som følge av endret minstelønn fra 1. juni 2016 kommer til fradrag.
  2. Avdelingssykepleiere og fagutviklingssykepleiere sikres en økning i årslønn på kr.25000,-.      Assisterende avdelingssykepleiere sikres en økning i årslønn på kr. 20000,-.

 

  1. Ansatte i stilling som spesialsykepleier/jordmor med 10 års ansiennitet eller mer gis et generelt tillegg på kr. 5025,-

 

  1. Ansatte i stilling som spesialsykepleier/jordmor med 16 års ansiennitet eller mer gis et generelt tillegg på kr. 9000,-

 

  1. Ansatte i stilling som sykepleier med 16 års ansiennitet eller mer gis et generelt tillegg på kr. 4000,-.

 

  1. For st.kode 2010 sykepleiere, som arbeider minst 50 % klinisk på sengepost/døgnenhet og med master i sykepleie, økes tillegg for mastergrad til 30 000,-. Kostnad tas fra pott til individuell fordeling.

 

  1. NSF-godkjente kliniske spesialister som ikke allerede har fått kr. 20 000,- (eller deler av beløpet) vil bli tilgodesett med dette beløp. Det forutsettes at spesialistutdanningen er      knyttet til fagområdet som sykepleieren jobber i. Kostnad tas fra pott til individuell fordeling. Punktet omfatter godkjente kliniske spesialister som har gjennomført kliniske      kompetanseprogram. Det skal ikke gis tillegg for samme kompetanse flere ganger.

 

 

  1. Lørdags- og søndagstillegg økes til kr. 56,- pr time. Det gis ikke etterbetaling ved endring av ubekvemstillegg. Kostnadsberegnet fra 1. oktober 2016.

 

  1. Pott til individuell fordeling kr. 1.100 000,-

 

Følgende kriterier vektlegges:  Nøkkelpersonell

                                             Driftskritiske funksjoner (funksjonstillegg)

                                              Ledere

                                              Assisterende ledere

                                              Utjevning av uønskede skjevheter

                                              Kompetanse

 

  1. Det nedsettes et partssammensatt utvalg som skal utarbeide et mandat for arbeid med klinisk kompetanseprogram. Mandatet skal være ferdig utarbeidet til 31.desember 2016. Det tar sikte på at kompetanseprogrammet skal være trinnvis.

 

Virkningstidspunkt for lønnsøkning er 01.07.16.

 

I tillegg er det avtalt minstelønnsgaranti for spesialsykepleier i stillinger hvor det kreves autorisasjon som sykepleier og krav om relevant videreutdanning jordmor for 10 års lønnsansiennitet på kr 496 000.

 

 

Har du spørsmål til oppgjøret, ta kontakt med din hovedtillitsvalgt:

Drammen sykehus: Espen Bjørkenes og Live Gusfre

Kongsberg sykehus: Einar Tranøy

Ringerike sykehus: Heidi Neverdal Haugen

Bærum sykehus: Anne Grete Bjaaland

Klinikk for psykisk helse og rus: Tom Frost

Foretakstillitsvalgt: Line Spiten