Underbemanning er selvforsterkende

Av NSF, 17.08.2016

Underbemanning i hjemmesykepleien og sykehjem er selvforsterkende og halvparten av de som jobber i hjemmesykepleien og sykehjem vurderer å slutte.  Det viser en ny rapport fra NOVA som blir lagt frem denne uken

I følge rapporten fra NOVA, utført på oppdrag for Norsk Sykepleierforbund, er det stor sykepleiermangel, og det er forventet en betydelig vekst i etterspørselen etter sykepleiere. SSB har beregnet at arbeidskraftsbehovet innen helse- og sosialtjenestene i 2025 vil øke med henholdsvis 70 og 200 prosent i hjemmetjenesten og institusjonstjenesten. NOVA påpeker at det er rimelig å anta at sykehjem og hjemmesykepleien blir taperne i konkurransen om sykepleierne.

I tillegg til utfordringen med ubesatte stillinger er det et høyt langtids- og korttidsfravær i sykehjem og hjemmesykepleien. Helse- og sosialpersonellstatistikken viser at antallet årsverk som er borte på grunn av lange fravær (langtidsfravær og fødselspermisjon) utgjør 12 prosent av alle sykepleierstillinger i kommunal sektor. Korttidsfraværet er også høyt, en kartlegging utført av tillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund viser et gjennomsnittlig fravær på 24 prosent av sykepleiervaktene som var satt opp i planlagt turnus i sykehjem og hjemmesykepleien i 2015.

Halvparten av de 4945 sykepleierne som deltok i en spørreundersøkelse svarte at de ønsker å slutte eller er usikre på om de ønsker å fortsette å jobbe i sykehjem eller hjemmesykepleie, dette gjelder særlig de unge og i de største kommunene. Hele 82 prosent av de som vurderer å slutte sier at arbeidsbelastningen er for stor. 77 prosent peker på tidspress og 67 prosent mener det er for få sykepleiere på jobb.

- Begrunnelsene til de som ønsker å slutte er ikke overraskende, og vi har i lang tid pekt på arbeidsbelastningen, tidspresset og mangelen på sykepleiere i helse- og omsorgs, sier forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund.

- Helse- og omsorgstjenesten kommer til å ha et stort behov for sykepleiere i fremtiden blant annet på grunn av en aldrende befolkning. Nå må helse- og omsorgsministeren og ordførerne komme på banen og sørge for bedre arbeidsforhold og arbeidsvilkår for sykepleiere i denne sektoren. Det er behov for et sykepleierløft slik at vi får en bedre bemanning som setter pasienten i fokus flere sykepleiere, konkurransedyktig lønn og bedre rammebetingelser for lederne, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Hvem skal pleie og behandle din syke mor?
Norsk Sykepleierforbund arrangerer frokostdebatt med blant andre Bent Høie, Torgeir Micaelsen, Olaug Bollestad og forbundsleder Eli Gunhild By under Arendalsuka 18/8-2016 kl. 08:30 – 10:00.
Oppe til debatt er blant annet den nye rapporten som dokumenterer sykepleiermangel og viser hvilke konsekvenser dette vil få for brukere av tjenestene og de ansattes arbeidsmiljø.

Klikk her for å lese hele rapporten.