Det store heltidsvalget

Av NSF, 26.08.2016

— Det er viktig å utvikle en heltidskultur både for de ansatte, arbeidsgiverne, men ikke minst brukerne, sa forbundsleder Eli Gunhild By da hun åpnet det konferansen "det store heltidsvalget".

Siden 2013 har Norsk Sykepleierforbund samarbeidet med Fagforbundet, Delta og KS om tiltak for å fremme heltid i kommunene. Det har blant annet resultert i heltidserklæringen og at partene gjennom hovedtariffavtalen har forpliktet seg til å legge planer for å redusere deltid i sin kommune.

Målet med å redusere deltiden er blant annet å gi pasientene og brukere et bedre tilbud, slik at de ikke hele tiden skal måtte forholde seg til nye folk. Nyutdannende sykepleiere sier dessuten at det er avgjørende at de kan få jobbe heltid for at de skal bli i yrket, og den utstrakte bruken av deltid gjør det vanskelig for kommunen å fremstå som attraktiv arbeidsgiver.

— Deltid avler deltid, var budskapet fra Eli Gunhild By og de andre pådriverne for arbeidet. Hun understreket at målinger dessverre viser at det fortsatt er en lang vei å gå før målet er oppnådd, men at enkeltkommuner får det til. Det er viktig å kunne lære av disse.

En av de kommunene som har jobbet systematisk med å redusere deltid er Oppegård kommune. Hovedtillitsvalgt Eva Cecilie Evenrud for NSF i Oppegård fortalte litt om hvordan en systematisk jobber for å ansvarliggjøre folkevalgte, ledere og tillitsvalgte for å få ned deltiden. Gode turnuser med høy grad av selvbestemmelse for hver enkelt sykepleier er en nøkkel. Fra januar 2014 til oktober 2015 har dette allerede resultert i at gjennomsnittlig stillingsbrøk har økt fra 53 til 63,7 og at ansatte i hel stilling har gått fra 115 til 177, mens antall ansatte totalt sett har gått ned med over 100.

På konferansen var det også en representant for brukerne ved en mor som har opplevd at hennes sønn med ME skulle måtte forholde seg til 14 personer, mens hans toleranseevne gjør at han er svært sårbar for å bli introdusert for nye folk. Resultatet ble at familien måtte takke nei til tilbudet.

— Heltid betyr noe også for oss brukere og pårørende, var hennes klare budskap.