Fortsatt stor sykepleiermangel i Buskeruds pleie- og omsorgstjeneste

Av Linda Lavik, 12.09.2016
  • 1 av 4 sykepleiervakter i Buskeruds pleie- og omsorgstjeneste er ledig
  • 1 av 5 ledige sykepleiervakter erstattes med sykepleiere
  • 1 av 4 ledige sykepleiervakter erstattes med lavere kompetanse
  • 1 av 3 ledige sykepleiervakter erstattes med assistent/ufaglært
  • 1 av 6 ledige sykepleiervakter blir ikke erstattet

Det er resultatet av en undersøkelse Norsk Sykepleierforbund (NSF) har gjort i Buskeruds kommuner våren 2016. Ledere og tillitsvalgte har kartlagt forskjell mellom planlagt og faktisk sykepleierbemanning i fylkets pleie- og omsorgstjeneste. Kartleggingen viser at kommunene i Buskerud fortsatt har store utfordringer med å sikre god sykepleierdekning i pleie- og omsorgstjenesten.

Kartleggingen ble gjennomført i uke 14 og 15 (4.-17. april 2016). Disse to ukene var uten ferieavvikling og helligdager.

 

Færre av de ledige sykepleiervaktene blir dekket med sykepleier

NSF har fått svar fra 9 av fylkets 21 kommuner, men kun 7 av kommunene har gitt tilstrekkelige opplysninger for å delta i undersøkelsen. Det er kommuner av ulik størrelse som har deltatt, og kommunens største, Drammen, og fylkets minste, Flå er med i undersøkelsen.

I de virksomhetene som deltok i kartleggingen, var det planlagt totalt 1812 sykepleiervakter disse to ukene. 26,2 %  av disse var ledige, hovedsakelig på grunn av sykefravær eller ubesatt stilling, mot 28,3 % i tilsvarende undersøkelse i 2015. 18,1 % av de ledige vakter ble dekket av sykepleier mot 22,6 % i fjor. 25,9 %  av vaktene ble dekket med lavere kompetanse, som helsefagarbeider/hjelpepleier. Tilsvarende tall i tilsvarende undersøkelse i 2015 var på 36,7 %. Årets undersøkelse viser en betydelig økning i forhold til å erstatte ledige sykepleiervakter med assistenter/ufaglærte. I årets undersøkelse ble 35,2 % av vaktene erstattet med assistent/ufaglært mot 23,1 % i 2015. En del av arbeidsstedene som har deltatt i undersøkelsen, understreker at hovedvekten av assistenter som er leid inn for sykepleier, er helsefaglærlinger eller sykepleierstudenter. Det er stor variasjon mellom kommunene, og innad i ulike virksomheter i en kommune i forhold til om de ledige vaktene dekkes opp av sykepleier eller andre.

15,6 % av vaktene ble ikke udekket, og hovedårsaken til dette oppgis som overbooking i turnus.

Her følger en oversikt over resultatet i kommunene (i parentes tall fra 2015 for de kommunene som deltok da):

Drammen                                        20,4 % av sykepleiervaktene ubesatt (35,5 %)

Flå                                                  Ingen av sykepleiervaktene ubesatt (5,9 %)

Hurum                                            33 % av sykepleiervaktene ubesatt (32,9 %)

Kongsberg                                       40,8 % av sykepleiervaktene ubesatt (33,1 %)

Lier                                                19,7 % av sykepleiervaktene ubesatt (27,6 %)

Modum                                           28,7% av sykepleiervaktene ubesatt

Hol                                                 17,6 % av sykepleiervaktene ubesatt

 

Flå er best i klassen, med ingen ubesatte sykepleiervakter i uke 14 og 15 i 2016. Drammen og Lier kommune har en positiv utvikling siden de har betydelig lavere andel ubesatte sykepleiervakter i årets undersøkelse sammenlignet med i fjor.

Hurum sine tall er så godt som uendret fra i fjor når en ser på ledige sykepleiervakter.

Kongsberg kommune har ut i fra tallene en negativ utvikling, noe som bekreftes av signaler fra denne kommunen generelt, da de har store problemer med å rekruttere og beholde sykepleiere.

Lier og Hurum kommune er de kommunene som i størst grad erstatter de ledige sykepleiervaktene med sykepleiere med henholdsvis 35,1 % og 25 %. Gjennomsnittet for kommunene i undersøkelsen er på 19,2 %.

Modum og Hol kommune er «nykommere» i undersøkelsen vår. Disse to kommunene er de eneste i undersøkelsen som oppgir at de har benyttet sykepleier i bakvakt for noen av de udekkete sykepleiervaktene. I begge tilfeller er det på sykehjemsavdelinger. I Modum ble bakvakt/hjemmevakt benyttet for 6,9 % av de ledige vaktene, mot 77,7 % i Hol.

 

Mangelfull planlegging  

Samhandlingsreformen har gitt kommunene ansvar for flere og mer alvorlig syke pasienter med behov for avansert medisinsk behandling og pleie. Kommunenes planlegging av kompetanse og bemanning er ikke i tråd med samfunnsutviklingen. Planleggingen av rekruttering av sykepleiere og annet helsepersonell er ofte mangelfull eller fraværende. 

Som NSFs kartlegging viser, er det stor sykepleiermangel Buskeruds pleie- og omsorgstjeneste. Det stemmer godt med tilbakemeldinger vi får fra sykepleiere, ledere og tillitsvalgte. Hovedregelen er at det er færre sykepleiere på vakt enn det som er planlagt. I mange av virksomhetene er bemanningen i utgangspunktet på et minimum. Selv om det er godt kjent at pleie- og omsorgstjenesten har høyt sykefravær, planlegges det ikke for det.

NSF er alvorlig bekymret for hvilke konsekvenser sykepleiermangelen i fylkets pleie- og omsorgstjeneste har for pasienter, pårørende og ansatte. Vi vet at mange arbeidsgivere deler vår bekymring. Likevel ser vi i liten grad at det settes inn tiltak for å styrke rekrutteringen for å sikre god fagdekning og god kapasitet.

For mer detaljert informasjon om resultatet i den enkelte kommune, se vedlegg.

Ta kontakt med fylkesleder, Linda Lavik, om det er ønskelig med kommentarer eller ytterligere informasjon.