Avtale om pensjonistavlønning i Drammen kommune

Av Live Bergflødt Gusfre, 21.10.2016

Hovedtillitsvalgt i Drammen kommune, Ann-Kathrin Moen Johansen er svært fornøyd etter at det er klart at pensjonerte sykepleiere i Drammen kommune kan arbeide inntil 20% med ordinære lønnsvilkår, og samtidig arbeide utover denne stillingen på pensjonistvilkår.  

Tidligere i år trådte det i kraft nye regler vedrørende innmelding i pensjonsordningen. I etterkant av dette har det vært arbeidet for å få til en ordning om pensjonistavlønning.  Dette er nå mulig i KS, Virke, Staten og Kirkens arbeidsgiverforening . Spekter har ikke ønsket å inngå en slik avtale.

Det oppstod allikevel uenighet i flere kommuner om tolkningen av regelen. Uenigheten har handlet om muligheten for å kombinere avtale om ordinær lønn inntil 20 % og pensjonistavlønning i arbeidet utover 20%. NSF har hele tiden ment at dette lar seg kombinere.  

I Drammen kommune har Hovedtillitsvalgt Ann-Kathrin Moen Johansen hatt tett dialog med arbeidsgiver, og etter drøftingsmøte den 13.oktober kom partene til enighet.

Ann-Kathrin Moen Johansen kan fortelle at de pensjonerte sykepleierne i Drammen kommune nå kan jobbe i stilling inntil 20 % på ordinære vilkår og samtidig ha et annet arbeidsforhold (ekstravakter etc.) på pensjonistvilkår. 

Jeg er svært glad for at vi har kommet til enighet sier Johansen. Kommunen har behov for denne kompetansen.

Det presiseres også i avtalen at pensjonister som avlønnes etter denne bestemmelsen ikke skal fortrenge annen yngre arbeidskraft. Det er per dags dato ingen problemstilling i følge Johansen.