Viktig å vite om regelverket for sykepleierutdanning

Av NSF

Her er en oversikt over de viktigste dokumentene som regulerer sykepleierutdanningen i Norge. Det er viktig at du som sykepleierstudent er klar over hvilke rettigheter og plikter du har både på skolen og i praksis!

 

 Studenter (Bildeserie)

Universitets- og høyskoleloven

Denne loven regulerer all høyere utdanning i Norge og har som formål å legge til rette for at universiteter og høyskoler tilbyr høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå, utfører forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå og at de formidler kunnskap om virksomheten og utbrer forståelse for og anvendelse av vitenskapelige og kunstneriske metoder og resultater både i undervisningen av studenter, i egen virksomhet for øvrig og i offentlig forvaltning, kultur og næringsliv [1]. Lovteksten er tilgjengelig her.

Rammeplan for sykepleierutdanning

Rammeplanen må være i tråd med EU- direktiver om sykepleierutdanning og fastsettes av kunnskapsdepartementet. Rammeplanen skal sikre en enhetlig nasjonal minstestandard på sykepleierutdanning og autorisasjon som sykepleier forutsetter blant annet at utdanningen din har vært i tråd med rammeplanens bestemmelser. Les rammeplan for sykepleierutdanning her dersom du startet sykepleierstudiet før  1. august 2008 og her dersom du startet etter  1. august 2008.

Deler av rammeplanen er forskriftsfestet, blant annet bestemmelsene om praksisstudienes omfang og innhold. Les forskrift til rammeplan for sykepleierutdanning her.

Rammeplanen slår også fast at det skal utarbeides gjensidig forpliktende samarbeidsavtaler mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt. Les mer om dette her.

Fagplan/studieplan

Bestemmelser om faglig innhold, praksisopplæring, organisering, arbeidsformer og vurderingsordninger utover det som følger av rammeplanen fastsettes av institusjonens styre og tas inn i fagplanen. Fagplanen er lokal og gir bestemmelser knyttet til en spesifikk utdannelsesinstitusjon og den er også grunnlaget for studentenes timeplan. Det skal framgå av fagplanen i hvilke deler av studiet det er krav til studiedeltaking. Sjekk nettsidene til ditt studiested for mer informasjon!

Individuell utdanningsplan

 "Mellom institusjonen og studenten som tas opp til studier av 60 studiepoengs omfang eller mer skal det utarbeides en utdanningsplan. Utdanningsplanen skal inneholde bestemmelser om institusjonens ansvar og forpliktelser overfor studenten, og studentens forpliktelser overfor institusjonen og medstudenter" [2]

Eksempler på hva forpliktelsene inneholder kan være: Studieforløpets lengde, hvilke fag og eksamener som skal tas til hvilken tid og om deler av utdanningen skal tas ved en annen utdanningsinstitusjon i Norge eller i utlandet. Den individuelle utdanningsplanen godkjennes personlig av den enkelte student.

 

 praksis (95 bredde)

 

For mer informasjon om praksisstudier henviser vi til heftet "Praksisstudier i sykepleierutdanning" som alle medlemmer får ved innmelding!

 


[1]  Utdrag fra Universitets- og høyskolelovens §1

[2]  Utdrag fra Universitets- og høyskolelovens § 4-2