NSF Students valgreglement

Av Dordi Elisabeth Schou, 16.11.2016

Her finner du NSF Student sitt valgreglement.

Valgreglement for NSF Student

Valg av skoledelegater og fylkesrepresentant
Skoledelegatene velges av og blant studentmedlemmene ved det enkelte studiested. Fylkesrepresentanten velges av og blant studentmedlemmene i fylket.

Valg av fylkesrepresentant og skoledelegater gjennomføres parallelt og innen utløpet av april. 

I beregningsgrunnlaget for antall skoledelegater pr. 31.12. året før årsmøtet finner sted inngår de studentmedlemmer som måtte ha fullført sin utdanning innen utløpet av samme kalenderår.

Orientering om valg sendes medlemmene senest 8 uker før valg finner sted.

Frist for å stille til valg er 4 uker før valg finner sted.

Valget foregår postalt og/eller elektronisk. Stemmesedler sendes ut sammen med oversikt over valgkandidater som fylkesrepresentant og skoledelegater. Valget avgjøres ved alminnelig flertall blant de avgitte stemmer. Ved eventuell stemmelikhet avgjøres utfallet ved loddtrekning.

Det kan ikke stemmes på andre kandidater enn de som foreligger ved fristens utløp.

Hovedkontoret ivaretar de valgtekniske funksjoner.

Valg av studentstyret
Studentstyret består av leder, nestleder, 5 medlemmer og 3 varamedlemmer, som velges ved egne valg av årsmøtet. Alle studentmedlemmer kan stille til valg.  Alle valg skal foregå skriftlig.

Forslag på kandidater til alle verv i studentstyret må være nominasjonskomiteen i hende senest 3 uker før valg finner sted.

Leder og nestleder må for å være valgt ha minst 50 % av de avgitte stemmer. Oppnås ikke slikt flertall, foretas omvalg. Får fremdeles ingen kandidat det nødvendige flertall, foretas omvalg mellom de to kandidater som ved første omvalg oppnådde flest stemmer. Blanke stemmer betraktes som ikke avgitte stemmer.

Valg av styremedlemmer og varamedlemmer avgjøres ved alminnelig flertall blant de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet foretas omvalg. Dersom det fortsatt foreligger stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Rangering av varamedlemmer fastsettes i henhold til oppnådd stemmetall

Kandidater til leder og nestledervervet som ikke allerede er tilstede i årsmøtet i kraft av annen funksjon, inviteres til årsmøtet med uttalerett, bekostet av NSF.

Nominasjonskomite
Nominasjonskomiteen innstiller til valg av leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer i studentstyret.

Nominasjonskomiteen består av 5 medlemmer, valgt av NSF Students årsmøte. Studentstyret kan supplere nominasjonskomiteen ved permanent forfall. Nominasjonskomiteen konstituerer seg selv. Nominasjonskomiteen er beslutningsdyktig når minimum 3 medlemmer er til stede.

Medlemmer av nominasjonskomiteen skal gjøre seg kjent med NSFs formål, prinsipprogram og innsatsområder, i tillegg til NSFs studentpolitiske plattform.

Medlemmer av nominasjonskomiteen må fratre sitt verv dersom de selv er kandidat til noen av de valg årsmøtet skal foreta. Medlemmene av nominasjonskomiteen kan stille til gjenvalg.

Nominasjonskomiteen innstiller blant de kandidater som foreligger innen fristens utløp. Innstilingen skal foreligge ved årsmøtets åpning. Nominasjonskomiteen kan foreslå overfor årsmøtet at det åpnes for nye forslag til de valg som skal gjennomføres dersom det ved fristens utløp ikke foreligger et tilstrekkelig antall kandidater eller dersom nominasjonskomiteen ikke finner å kunne fremme en fullstendig innstilling blant de kandidater som foreligger.

Nominasjonskomiteen kan endre sin innstilling, dersom årsmøtet med alminnelig flertall vedtar å åpne for nye forslag til de valg som skal gjennomføres. Nominasjonskomiteen kan også endre sin innstilling dersom et allerede avviklet valg får konsekvenser for de øvrige innstillinger nominasjonskomiteen har foretatt.

Ved innstilling av kandidater til verv skal følgende forhold vektlegges:
-          Erfaring fra organisatorisk arbeid
-          Personlige kvalifikasjoner
-          Kontinuitet og nyrekruttering
-          Geografisk fordeling
-          Tilnærmet lik kjønnsfordeling.

Oppnevning til ubesatte verv
Dersom det etter gjennomført valg eller ved permanent forfall ikke foreligger fylkesrepresentant, vararepresentant, årsmøtedelegat eller landsmøtedelegat, kan studentstyret foreta oppnevning til det aktuelle verv. Mulighet for å melde sitt kandidatur til studentstyret skal være bekjentgjort for valgbare medlemmer senest to uker før oppnevning foretas.

 

Vedtatt av NSF forbundsstyre januar  2016