Julehilsen fra landsstyret!

Av Turid Neverdal Almvik, 19.12.2016

               

Hvis du ikke kan lese dette nyhetsbrevet, klikk her for å åpne det i en nettleser.
Logo 1 Logo 2

                    Julehilsen fra landsstyret!                

NSF Glimmer
             19. desember  2016                 

Høsten 2016

Landsstyret vil ønske alle medlemmer i faggruppa ei riktig god jul og et godt nytt år! I høst har styret vært opptatt med å planlegge lokalgruppelederkonferanse og landskonferanse. Dessuten har styret vært representert på Sykepleierkongressen og på Sentralt fagforum (SF). Se nedenfor litt nærmere informasjon om lokalgruppelederkonferansen, SF og landskonferansen.

Lokalgruppelederkonferansen

Lokalgruppelederkonferansen fant sted i Sykepleiens hus i Oslo den 19. okt. Alle lokalgruppene var representert. Vi har nå bare 3 lokalgrupper, i Sør-Trøndelag, Oslo/Akershus og Østfold. Disse jobber godt og har stor aktivitet. Det er veldig gledelig.
Grethe Samstad presenterte resultat fra Praksisprosjektet: "Kvalitet i praksisstudiene i helse- og sosialfaglig høyere utdanning». Utfordrende og spennende visjoner for praksisstudier. Dette kommer vi nok til høre mer om. Faggruppe for veiledere er opptatt av at praksisveilederne som etter hvert skal få veilederutdanning, er potensielle medlemmer i faggruppen.
Arild Stegen, sekretær i landsstyret, presenterte ei håndbok i etisk refleksjon (Refleksjonshåndboka) som de bruker i Drammen kommune og som er tilgjengelig hos KS. Veldig nyttig redskap for å skape refleksjon.
Så hadde Bodil Aarmo Brenne (varamedlem) en presentasjon fra Veilederutdanningen i Nord Universitet, Levanger: "Tverrfaglig veiledningspedagogikk, tenkningsgrunnlag og metodisk tilnærming til veiledning». I tillegg pleier vi alltid på slike samlinger å bruke mye tid på å høre hva som rører seg i lokalgruppene og hvilke utfordinger de evt. har.
Styret opplever disse lokalgruppelederkonferansene som berikende og de fører til at vi har god og nyttig kontakt med lokalgruppene. Takk for aktiv deltakelse på konferansene!

Sentralt fagforum

Høstens samling i Sentralt fagforum fant sted 12.-13. sept. Nestleder Gry Bruland Vråle stilte fra vår faggruppe. Hovedtema var; hvordan skal faggruppeaktiviteten organiseres i framtida og skal vi ha så mange grupper som vi har nå? Noen er store med mange medlemmer og andre er knapt over 100 medlemmer. Noen har frikjøpt leder mens de fleste har leder som jobber med dette på fritida. Er dette hensiktsmessig? Skal noen små grupper slås sammen eller kan de bevares uforandret og  i stedet ha tett samarbeid seg i mellom? Dette arbeidet er ikke ferdig. Leder og nestleder skal møte noen andre faggruppeledere i jan. for videre diskusjoner om samarbeid eller sammenslåing. Dette må opp i GF. Derfor forberedes det en sak om dette til GF som arrangeres 24. april i forbindelse med landskonferansen.

Jeg vil, jeg vil- men tiden strekker ikke til...  

Landskonferanse 24.-25. april 2017 i Drammen. Invitasjonen er nå lagt ut på hjemmesiden og på facebooksiden vår. Se linken nedenfor. Vennligst spre invitasjonen i nettverket deres. Konferansen er nyttig også for lærere, ledere og de som blir ledet/veiledet. Temaene handler om hvordan vi skal skape en god arbeidsplass for alle. Veiledning er et godt redskap i så henseende.

Les mer >             

Obligatorisk veiledning til nyutdannede sykepleiere.

Landsstyret har sendt to brev til Fag- og helsepolitisk avdeling i NSF om dette med obligatorisk veiledning til nyutdannede sykepleiere. Etter lang tid og endel purringer har vi nå i desember fått et svar. Her er et utdrag av svaret: "NSF støtter ordningen med obligatorisk sykepleiefaglig veiledning for nyutdannede sykepleiere. I Stortingsmelding 13: «Utdanning for velferd» (2011 - 2012) lovet regjeringen at de sammen med arbeidsgiverne skulle vurdere behovet for ulike former for veiledningsordninger for nyutdannede kandidater i helse- og velferdstjenestene. Det har vært regjeringsskifte siden den gang, og problemstillingen har ikke blitt fulgt opp av den nye regjeringen. NSF jobber kontinuerlig med oppfølging av viktige saker i kjølvannet av Stortingsmeldingen, og har ved flere anledninger og i ulike sammenhenger gitt innspill om veiledning til nyutdannede, nå sist i forbindelse med kvalitetsmeldingen som kommer i januar 2017. Det er ingen tvil om at faglig veiledning første tiden som nyutdannet sykepleier vil lette overgangen fra student- til sykepleierrollen. Arbeidsgivere har store forventninger til de nyutdannedes kompetanse og forventer at de tidlig kan ta selvstendig ansvar for svært syke pasienter, men nyutdannede sykepleiere vil trenge tid for å bli funksjonsdyktige i alle deler av helsetjenesten. Dette medfører behov for veiledede overgangsordninger. Veiledning vil bidra til et helsefremmende arbeidsliv, og gi arbeidsgiver mulighet for å sikre nødvendig kompetanse. Tilrettelagte og avtalefestede opplæringsordninger i form av veiledede overgangssystemer mellom utdanning og praksis vil være et godt tiltak, og er et arbeidsgiveransvar". Det er fint å få tilbakemelding på våre brev. Og vi har bedt om at vi får være med i det videre arbeidet.

Planer for 2017

Landsstyret har flere planer for neste år. I tillegg til Landskonferansen ser det ut som om samarbeidet med veiledere i Danmark og Sverige skal føre til at vi arrangerer et veilederseminar på Lesbos neste høst. Uke 39 er satt av til det, hvis alt går etter planen. Det er Apollo som nå flyr direkte fra Gardermoen til Lesbos. De flyr på søndager, så avgang fra Oslo blir søndag med retur søndag. Det er mulig å få grupperabatt på reisen slik som vi hadde hos Lilleput. Det vil bli lagt ut mer informasjon rett over jul.
Neste år ønsker vi i landsstyret å jobbe med kunnskapsgrunnlaget for veiledning. Hva er vår veiledningstekning bygget på? Vi deler gjerne tanker omkring dette med dere medlemmer. Gry Bruland Vråle, nestleder, som har undervist i mange år i veilederfaget vil være viktig i dette arbeidet. Dette vil dere få høre mer om etterhvert.

Takk for i år!

Med dette ønsker vi dere ei fredelig jul og et godt nytt år! Meld dere på landskonferansen og spre invitasjonen! Da ses vi!
Med vennlig hilsen for landsstyret: Turid Neverdal Almvik, leder

Kontakt oss

https://www.nsf.no/faggrupper/veiledere
turid.almvik@stolav.no
Turid Neverdal Almvik, 45604307

Facebook          
Klikk her for å melde deg av dette nyhetsbrevet.