Viktig planarbeid i Bergen kommune

Av Bente Soltvedt Leversen, 21.12.2016

De hovedtillitsvalgte for NSF i Bergen kommune har fått mulighet til å uttale seg i forhold til prioriteringer på viktige tema i den neste 10-årsperioden. Tre store planer er vedtatt i bystyret til Bergen kommune det siste halvåret; « Omsorg med kunnskap – Plan for helseinstitusjoner og boliger med heldøgnsbemanning i Bergen kommune 2016-2030», «Plan for psykisk helse 2016-2020: Gode liv i et inkluderende samfunn» og «Bergens barn – byens fremtid».

Norsk Sykepleierforbund har deltatt på drøftingsmøter med planinnhold som tema samt hatt muligheten til å komme med høringssvar til planutkastene. NSF har også deltatt på og holdt innlegg på møter med helse- og sosialkomiteen i forkant av behandling i bystyret.

      

Omsorg med kunnskap – Plan for helseinstitusjoner og boliger med heldøgnsbemanning i Bergen kommune 2016-2030

I «Omsorg med kunnskap» legges det opp til en omgjøring av tosengsrom, avvikling av aldershjem, etablering av nye plasser i heldøgnsinstitusjon (Omsorg+-boliger) og etablering av nye sykehjem framover. Noen gamle bygg er ikke hensiktsmessige etter dagens standard, og det ligger an til å avvikle noen sykehjem. Dette vil bli gjort etter hvert som nye plasser står klare. I 2019 planlegges det åpning av nytt sykehjem (90 plasser) på Råstølen og nytt sykehjem og omsorgsboliger på Sandsli (totalt 120 plasser). NSF v/hovedtillitsvalgt deltar i planleggingsarbeidet av de nye byggene.

En viktig sak for NSF i denne planen er at bemanningen på korttidsavdelinger skal økes allerede fra 2017, både pleiepersonell og andelen ergoterapeuter og fysioterapeuter. tillegg til styrking av den faste bemanningen, skal det innføres aktivitetsleder på alle sykehjem. En ønsker og å styrke spesialavdelingene (dagens spesialavdelinger er psykogeriatrisk avdelinger, Forsterkede sykehjemsavdelinger, Huntington sykdom, forsterket skjermet enhet for personer med demens, avdeling for rustjenester, palliativ avdeling og avdeling for unge personer med funksjonshemming). På grunn av økning i demenshåndtering og tjenester til andre grupper som rus og psykiatri ønsker en mer tverrfaglighet på sykehjemmene. I planen listes det opp mange spennende tiltak som skal gjennomføres i perioden og NSF skal være tett på i den videre oppfølgingen.

 

 

Plan for psykisk helse 2016 - 2020 - Gode liv i et inkluderende samfunn

Planen tar for seg de psykiske helsetjenestene som er etablert i kommunen, hvilke behov innbyggerne har for særlig økt innsats i kommende femårsperiode, samt nye statlige føringer på dette feltet.

 

Et av målene i planen er å styrke involvering av brukere ved blant annet å ansette flere medarbeidere med brukererfaring. Man ønsker å gjøre tjenestene mer tilgjengelig, blant annet ved å utvide tilbud til kveld og helg, etablere gratistilbudet Rask Psykisk Helsehjelp og Oppsøkende behandlingsteam. Samt styrke psykisk helsehjelp til flyktninger, og gi flere botilbud, særlig til personer med kombinasjon av alvorlig psykisk lidelse og rus.

 

Planen går i detaljer på mange områder, blant annet eldre og psykisk helse, flyktningers psykiske helse, spiseforstyrrelser, og veteraner fra internasjonale operasjoner. Barn og unges psykiske helse inngår i liten grad i denne planen siden dette inngår i planen for barn og unge. Det utarbeides også en egen ruspolitisk plan.

 

NSF mener det er en systematisk og godt gjennomarbeidet plan for kommende periode.

 

 

 

Bergens barn – byens stolthet

«Bergens barn – byens stolthet» er en felles plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk helse for barn og unge og barnevernet. De fire hovedsatsingene er tidlig innsats, samordnet innsats, smart ressursbruk og åpenhet og deltakelse. Tjenesten organiseres i et trappesystem med et universelt tilbud til alle gjennom helsestasjon og skolehelsetjeneste nederst, så et utvidet tilbud på helsestasjon/skolehelsetjeneste, de nye ressurssentrene og utekontakten vil være et tilbud for grupper eller enkeltpersoner med behov for forebyggende tiltak og på toppen et tilbud som er nødvendig for enkelte, nemlig barnevernet eller tjenesten til psykisk syke barn og unge.

 

Det er mange tiltak i planen som vi i NSF spesielt skal følge opp; det skal etableres flerfaglige ressurssentre for barn og unge, en skal ansette flere jordmødre og øke flerfaglig kompetanse i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Tilsyn av barn i fosterhjem legges nå som en underavdeling under helsestasjon og en ønsker at helsesøstre skal ansettes til dette arbeidet. Brukermedvirkning er sentralt i planen – en forsøker å nå barn og unge på deres arena, i større grad gjennom nettbaserte løsninger.

 

Planene kan en finne på www.bergen.kommune.no, under fanen POLITIKK og Bystyret.