Sykehuset i Arendal

Av Anne Hansen Vartdal, 22.12.2016

På sykehuset i Arendal er det igjen uro rundt fremtiden til sykehuset og sykehusets akuttfunksjoner. Etter forarbeid og behandling av Nasjonal Sykehusplan ble sykehuset i Arendal kategorisert som et "stort akuttsykehus".

På sykehuset i Arendal har det igjen dukket opp en uro rundt akuttfunksjonene.

Etter at sykehuset fikk stedlig leder, oppfatter NSF at det har vært jobbet godt og vært gode prosesser på hvordan SSHF Arendal skal driftes og gi gode sykehustjenester til innbyggerne i Aust- Agder.

Nå er det igjen sådd tvil og uro rundt akuttfunksjonene. Og om hvorvidt sykehuset i Arendal skal være kategorisert som stort akuttsykehus eller akuttsykehus/lokalsykehus. Dette har også engasjert Stortingspolitikerne våre. Både Svein Harberg og Freddy de Reuiter har stilt helseminister Høie spørsmål i Stortingets spørretime. Kjell Ingolf Ropstad leserinnlegg i Agderposten 19.des. Vi gjengir spørsmål og innlegg her:

                       

Svein Harberg (H): Pasientgrunnlaget er det samme som før, og tjenestene blir levert på en tilfredsstillende måte.
Hvordan stiller helseministeren seg til at ledelsen ved SSHF i arbeidet med utviklingsplanen antyder en nedklassing av akutt-tilbudet ved Arendal sykehus, blant annet ved å flytte akuttkirurgi til Kristiansand, for å spare penger?

Begrunnelse:Det er med stor tilfredshet vi kan se tilbake på statsrådens klare uttalelser og behandlingen av Nasjonal helse- og sykehusplan som sikret ro i SSHF omkring funksjonsdeling mellom sykehusene i regionen. I forbindelse med arbeidet med utviklingsplanen for Sørlandet sykehus kommer det nå påny bekymringsmeldinger omkring sykehusledelsens signaler som går på tvers av den avklaringen nasjonal plan medførte, der Arendal og Kristiansand begge anses som "store akuttsykehus". Både ansatte og befolkningen opplever dette som en omkamp og blir urolige for tilbudet ved behov for akutt hjelp.

Freddy de Ruiter (A): Endelig er det blitt ro mellom sykehusene i Kristiansand og Arendal,bl.a. grunnet nasjonal sykehusplan og opprettelse av stedlig ledelse. Sykehusene faller inn under planens definisjon av "stort akuttsykehus". Signaler tyder på at ledelsen i foretaket ønsker at Arendal reduseres til akutt/lokalsykehus ,man ser for seg å svekke og flytte vesentlige akuttfunksjoner, slik som f.eks. de kirurgiske akutt-funksjonene.
Hvordan kan statsråden sikre at intensjonene i Nasjonal helse- og sykehusplan opprettholdes jfr. Stortingets vedtak i saken?

 

 

Svar Bent Høie: Som oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan skal alle helseforetak utarbeide utviklingsplaner. Oppdraget ble gitt i foretaksmøte 4. mai 2016. I arbeidet med utviklingsplaner skal helseforetakene legge til grunn sykehusplanens definisjon av fire ulike typer sykehus. Dette er regionsykehus, stort akuttsykehus, akuttsykehus og sykehus uten akuttfunksjoner.

Arendal sykehus er i dag et stort akuttsykehus. Sykehusplanen slår fast at et stort akuttsykehus bør ha et befolkningsgrunnlag på 60 - 80 000 innbyggere, og skal ha et bredt akuttilbud med akutt kirurgi og flere medisinske spesialiteter. Hvilke akuttilbud et stort akuttsykehus skal ha i tillegg til akutt kirurgi, vil kunne variere avhengig av behov og lokale forutsetninger. For eksempel har Arendal sykehus tilbud om akutt PCI som ellers bare tilbys ved regionsykehus. Føringene i Nasjonal helse- og sykehusplan gir derfor ikke grunnlag for at akuttilbudet ved Arendal sykehus bør være truet.

Ledelsen ved sykehuset har imidlertid et ansvar for å sikre at tilbudene til enhver tid tilfredsstiller krav til kvalitet og pasientsikkerhet.

 

Kjell Ingolf Ropstad(KrF) hadde følgende leserinnlegg i Agderposten 19. des: "Fremfor en utmattende diskusjon om en nærmest utopisk fremtid, bør sykehuspersonalet få bruke sin tid på det de er utdannet til; nemlig å ivareta vår helse.

Skal et sykehus kunne gi et forsvarlig tilbud til befolkningen i sitt område, må det ha akuttfunksjoner. Sørlandet sykehus Arendal (SSA) er ifølge nasjonal helse- og sykehusplan, definert som et stort akuttsykehus. Til tross for dette, er sykehusets akuttfunksjoner under stadig press. Det siste er utspillet fra administrerende direktør om endring av mandatet i kirurgiprosjektet, der det åpnes for å diskutere om SSA skal ha akuttfunksjoner i kirurgi i fremtiden.

Dersom kirurgisk akuttfunksjon fjernes, blir dette meget alvorlig for sykehuset og befolkningen i Arendal og de områder som sokner til dette sykehuset. De forskjellige spesialitetene er avhengige av hverandre. Og akuttkirurgien er avgjørende. Tidsfaktoren er også en svært viktig del av akuttfunksjonens viktighet. Økt transportvei på rundt 50 minutter, kan i enkelte tilfeller være forskjellen på liv og død.

Det er også sånn at et trygt og velfungerende sykehus er avhengig av samarbeid og tilstedeværelse av en rekke spesialiteter. Fjerner man ett vaktlag, vil hele sykehuset lide. Slik situasjonen på Sørlandet sykehus er nå, er kapasiteten ved sykehuset i Kristiansand (SSK) allerede sprengt.

Derfor er det paradoksalt at direktøren nå ser for seg at SSK skal overta enda flere funksjoner på bekostning av SSA og sykehuset i Flekkefjord. Skal dette kunne skje, må det bygges ut for milliarder. Dette er etter det jeg kjenner til, heller ikke konsekvensutredet, og det byr på mange betenkeligheter.

Det er utmattende og lite konstruktivt å bruke så mye energi på å diskutere en nærmest utopisk fremtid. Det er derfor svært viktig at personalet ved sykehuset kan bruke sin tid på det de er utdannet for; å ivareta vår helse, enten det gjelder akuttinnleggelser eller mer planlagte operasjoner. Vi må skape ro og sikre at de dyktige ansatte vil jobbe der.

Nå er det vedtatt av fylkestingene i begge Agder-fylkene at vi skal bli ett Agder. I den forbindelse uttalte fylkesordfører Terje Damman i Vest-Agder til Agderposten: «Vi står selvfølgelig for alle punktene i avtalen, og vi skal samlet jobbe for tre likeverdige sykehus, og jobbe for distriktene, både i innlandet, vest og øst». Dette utsagnet er viktig.

Vi står sammen om tre sykehus, og nå bør vi også forvente drahjelp fra vest for å beholde de funksjoner sykehuset i Arendal utøver, ikke minst når det gjelder akuttfunksjonene."