Jordmorforbundet NSF sikret viktig seier for trygg fødselsomsorg

Av Jordmorforbundet NSF, 10.01.2017

Jordmorforbundet NSF har fått gjennomslag for at kvalitetskravet om en til en omsorg av jordmor for kvinner i aktiv fødsel skal følges opp og dokumenteres av helseforetakene.

– Vi har over lang tid jobbet for å få kvalitetskravet implementert, sier en fornøyd Hanne Charlotte Schjelderup, leder i Jordmorforbundet NSF.

Anbefalingen om at alle fødende skal ha en jordmor hos seg så tidlig som mulig i aktiv fase av fødselen og gjennom hele fødselen, har tidligere ikke blitt registrert i de pasientadministrative systemene i helseforetakene. Gjennom oppdragsdokument til helseregionene for 2017 har helseministeren sørget for at alle fødeinstitusjonene må ha dette kvalitetskravet på plass, etter krav fra Jordmorforbundet NSF.

– Vi vet at det å ha jordmor til stede under fødselen gir større sannsynlighet for normal fødsel og mindre behov for smertelindring, sier Schjelderup.

Flere fødsler samtidig
En undersøkelse Jordmorforbundet NSF utførte blant medlemmene i 2016 viste at nesten 40 prosent av jordmødrene hadde hatt ansvar for flere enn én kvinne i aktiv fødsel samtidig. Fra jordmødrenes perspektiv ble det grundig dokumentert at fødselssituasjonen på landsbasis ikke var tilfredsstillende. Halvparten av jordmødrene opplevde at de ikke fikk overvåket den fødende kvinnen og barnet tilstrekkelig under fødselen. I tillegg kom det fram at kvinner har født alene på sykehus uten helsepersonell til stede fordi jordmor hadde ansvar for flere fødsler samtidig.

Jordmor Linn Holberg under en fødsel.

 

Dette underbygges av helseministeren som har sett på om slike hendelser er meldt inn til meldeordningen i Helsedirektoratet. Over en fireårsperiode, 1. juli 2012-1. juli 2016, mottok meldeordningen i alt 2.958 avvik om forhold i forbindelse med fødsel. Blant disse var det 198 meldinger som beskrev at samtidighetskonflikt bidro til mangelfull oppfølging. I én hendelse var det beskrevet at kvinnen fødte alene.

Kvalitetskrav
I april 2010 kom Helsedirektoratet med rapporten «Et trygt fødetilbud – forslag til kvalitetskrav til fødeinstitusjoner». I kvalitetskravet ble det slått fast at bemanningen av kvinneklinikkene må være tilstrekkelig for å vareta forsvarlig overvåkning og behandling. Kvinneklinikkene skulle følge den faglige anbefalingen om at alle fødende skal ha en jordmor hos seg under aktiv fase av fødselen. Rapporten fra Helsedirektoratet slo fast at det er god dokumentasjon på at fødende bør følges opp av en jordmor som er til stede på fødestuen i den aktive fasen av fødselen, og at dette vil ha en rekke positive effekter for kvinner både med og uten risiko.

– Fødsel er en stor og viktig begivenhet. Det er også en voldsom opplevelse for den som føder, og for familien rundt. Å ha en trygg og kompetent jordmor til stede under fødselen er avgjørende, både rent medisinsk og i forhold til den helhetlige oppfølgingen fødende har krav på, sier Schjelderup.