Presentasjon av kandidatene til FTV-valg i Vestre Viken

Av Live Bergflødt Gusfre, 13.02.2017

Valget av foretakstillitsvalgt i Vestre Viken starter 27. februar og avsluttes 13. mars. Det er to kandidater til valget, Line Spiten og Tom Frost. Her kan du lese presentasjon av de to kandidatene. Det er også satt opp medlemsmøter på alle sykehusene de neste ukene der det er mulig å bli bedre kjent med kandidatene.

Line Spiten

Bakgrunn og erfaring: Sykepleier siden 2007, med erfaring fra Kongsberg og Drammen sykehus. 10 års erfaring fra NSF og tillitsvalgts arbeid på alle nivåer i sykehuset. Medlem av sentral nominasjonskomite NSF. Studert arbeidsrett i 2015. Komplett tillitsvalgtsopplæring gjennom NSF, forhandlingskurs med erfaring som forhandlingsleder i lønnsforhandlinger. Delegat landsmøte 2015. 

Motivasjon for å stille til valg: Jeg ønsker å benytte min kunnskap og erfaring til å representere sykepleietjenesten i Vestre Viken HF. Jeg har et stort engasjement for sykepleiefaget og er spesielt opptatt av å synliggjøre sykepleietjenestens nøkkelrolle i sykehusene. Jeg vil arbeide for at sykepleiere i Vestre Viken sikres trygge og helsefremmende arbeidsplasser og jeg vil arbeide for å synliggjøre sammenhengen mellom gode arbeidstidsordninger, forsvarlig bemanning og pasientsikkerhet.

Dette brenner jeg for: Viktige saker for meg er sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, forsvarlige arbeidstidsordninger og gode rammevilkår for sykepleieledelse. Spesielt vil jeg nevne betydningen å tilby hele stillinger for å sikre god rekruttering og beholde kvalifisert arbeidskraft i sykehusene. Dette er viktig med hensyn til den enkeltes arbeidsbetingelser, kompetanseutvikling og arbeidsmiljø.  Jeg vil være opptatt av å synliggjøre arbeidsgivers ansvar for dette. Hele stillinger er også et viktig ledd i arbeidet med å fremme kvalitet i pasientbehandlingen og øke pasientsikkerhet.  

 

Tom Frost

Bakgrunn og erfaring:Jeg er sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid, og studerer videre i samme studieretning for å fullføre en masterutdanning. Jeg har ervervet meg bred kompetanse, erfaring og nettverk i rollen som hovedtillitsvalgt og tillitsvalgt i klinikk Psykisk helse og rus over flere år. Mitt samtidige verv som nestleder i fylkesstyret anser jeg som svært hensiktsmessig for medlemmene.

Motivasjon for å stille til valg: Jeg ønsker å stille som foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Vestre Viken HF fordi jeg er brennende opptatt av at NSF skal arbeide for å utvikle sykepleietjenesten i Vestre Viken HF for å kunne levere best mulig helsetjenester til pasientene. For å nå dette målet må vi ivareta våre ansatte på en forsvarlig måte og gi rom for utvikling.

Dette brenner jeg for: Vestre Viken må få på plass en sykepleiebemanning som er tilstrekkelig for ansatte og pasienter. Vestre Viken må ha konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår, herunder arbeidstidsordninger, og andel heltidsstillinger må økes! Sykepleiernes arbeidsvilkår er en av de mest sentrale faktorene for å beholde og rekruttere sykepleiere og spesialsykepleiere. Jeg vil jobbe for å bedre rammevilkårene og sikre sykepleiere med lederansvar myndighet til å kunne utøve god ledelse av sykepleietjenesten. Høy sykepleiefaglig kompetanse på alle ledernivå er avgjørende for å sikre god kvalitet i tjenestene, bedre arbeidsvilkår, og utvikling av fag. Sykepleierne i Vestre Viken skal bruke tid på faget og pasienter under forsvarlige arbeidsforhold. Dette er mine viktigste kampsaker! Her har jeg tenkt å levere med en klar og tydelig stemme!

 

Du kan også lese mer om kandidatene i deres villighetserklæring som ligger vedlagt. Eller møte opp på medlemsmøtene som blir avholdt følgende tid og sted:

Lier sykehus               13.februar. 15.00-16.30 Allrom G-bygget

Drammen sykehus     14.februar. 15.00-16.30 Auditoriet

Bærum sykehus         16.februar. 15.00-16.30 Styrerommet bak kantina

Kongsberg sykehus   20.februar. 15.00-16.30 Kantina

Blakstad Sykehus      22.februar. 15.00-16.30 Gamle aulaen

Ringerike sykehus     23.februar. 15.00-16.30 Møterommet bak laboratoriet