Sykepleiere med suksess i nytenkning

Av NSF, 02.03.2017

Finnes det fellesnevnere når sykepleiere tenker nytt? SINTEF har evaluert åtte forskjellige innovasjonsprosjekter.

I midten av februar presenterte SINTEF sin rapport «Sykepleiere + innovasjon = ?: Sykepleiere som pådrivere og aktive deltagere i innovasjonsarbeid».

 Les rapporten her

Rapporten er utarbeidet på oppdrag for Norsk Sykepleierforbund.

Hensikten med undersøkelsen var å kartlegge hvordan sykepleiere kan initiere, lede og bidra i innovasjonsprosesser i helse- og omsorgstjenesten.

SINTEF så på åtte ulike eksempler fra ulike institusjoner rundt om i landet, både i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten, der sykepleiere hadde sentrale roller i innovasjon og tjenesteutvikling.

Suksessfaktorer

Noen av innovasjonsprosjektene var sykepleierdrevne polikliniske konsultasjoner (Trondheim), aktivitetstilbud til personer med tidlig demens (Ålesund) og redusert tvang ved Lovisenberg sykehus i Oslo.

Prosjektet identifiserte en rekke suksessfaktorer for slikt innovasjonsarbeid i sykepleietjenesten. Det dreier seg om ledelsesforankring, teamtankegang og tverrprofesjonalitet, solid kunnskap og erfaring, synliggjøring av ansatte og evne til å dokumentere resultatene av arbeidet.

Prosjektet erfarte at utfordringene i stor grad var knyttet til behovet for endring i kompetanse og tankesett, tilgjengelige økonomiske rammebetingelser og koordinering og samarbeid med andre.

Sykepleierne så hvor skoen trykket

En viktig faktor at sykepleierne hadde innsikt i behovet for forbedringer, at de så verdien av tverrfaglig samarbeid og at de selv var ildsjeler for igangsetting og gjennomføring av disse prosjektene.

Rapporten viser at sykepleieres kompetanse gir gode forutsetninger for innovasjon knyttet til:

- roller som både ledere, som initiativtakere og som medarbeidere.

- mellommenneskelige forståelse og innsikt.

- nærhet til pasienten over tid.

Sykepleiere med innovasjonskompetanse

En vei til suksess var å hente hente inspirasjon fra utenfra, enten det var nasjonalt eller internasjonalt.

SINTEF konkluderer med at sykepleierne gjennom sin erfaring og kompetanse kunne påta seg nye oppgaver, og dermed gjøre institusjonen mer fleksibel i hvordan oppgavene skulle utføres.

I tillegg jobbet de et sted hvor det var rom for prøving og feiling, og de hadde forståelse for verdien av å evaluere resultatene av innføring av nye løsninger.

 

Video fra innovasjonsprosjektene

Sykepleierforbundet har videoer fra fire av de åtte innovasjonsprosjektene SINTEF evaluerte. 

 

Forebygging framfor bruk av tvang, Lovisenberg Diakonale Sykehus:

 

 

Kommunale akutte døgnplasser med høy sykepleierfaglig kompetanse, Indre Østfold:

 

 

Sykepleierdrevet revmatisk poliklinikk, St. Olavs Hospital:

 

 

Aktivitetstilbud for pasienter med tidlig demens, Ålesund: