Sykepleiere i psykisk helsevern og rus: Ønsker mer for pasientene

Av NSF, 03.03.2017

Sykepleiere innenfor psykisk helsevern og rusbehandling vil ha mer kunnskap blant annet om medisinfri behandling, viser SINTEF-rapport.

1918 sykepleiere har deltatt i studien  SINTEF har utført for Norsk Sykepleierforbund.

 Hensikten med studien var å finne ut hva sykepleiernes ansvar og arbeidsoppgaver er, hvilke pasientbehov som dekkes og hva kompetansebehovet er.

Den viser at sykepleierne har stort ansvar og at det er flere områder der sykepleierne mener det er nødvendig med større innsats for å møte pasientenes behov.

Det gjelder særlig oppmerksomhet på behov knyttet til seksualitet og samliv, og åndelige og eksistensielle behov.

Ønsker tiltak for barn av pasienter

Sykepleiere ønsker mer sykepleiefaglig veiledning og større kunnskap om medisinfri behandling, problemstillinger knyttet til pasienter med minoritetsbakgrunn og bruk av ny teknologi for oppfølging og behandling.

Sykepleierne mener at det er behov for mer informasjon til pårørende om psykisk helse, rus og behandling. For barn av pasienter i behandling er det behov for kartlegging og tiltak.

Mener helsebehov kan ivaretas bedre

I tillegg mener opp imot halvparten at det fysiske helsebehovet kan ivaretas bedre enn i dag.

Andre funn fra undersøkelsen viser at sykepleierne utfører et mangfold av arbeidsoppgaver, herunder observasjon av psykisk helse, kartlegging og vurdering av rusproblematikk, oppfølging av ulike behov for sykepleie, administrasjon av medisiner, dokumentasjon av behandling og samhandling og motivering.

 

Les rapporten her:Sykepleiere psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

SINTEF ved Melby, Ådnanes og Kasteng (2017).