Hovedtillitsvalgt i Arendal Kommune innledet om helgejobbing og heltidsutfordringer på debattmøte i Arendal Høyre

Av Anne Hansen Vartdal, 03.03.2017

Onsdag 1.mars var hovedtillitsvalgt i Arendal Kommune, Ann Marit Strædet, invitert til åpent møte i Arendal Høyre.  For å innlede om hvorfor NSF ikke går inn for å arbeide oftere enn 3.hver helg, og for å belyse heltidsutfordringer. Kommunalsjef HR, IKT og kvalitet, Karl Mork, innledet også før debatt.

Her er innlegget Ann Marit hadde på Høyremøtet om helgejobbing og turnus, 1.mars 2017.

 

I Arendal er det mye som er veldig bra, og det legges opp til gode satsingsområder i helse og levekår, som f. eks kompetanse og rekruttering.

Det er mange, både helsefagarbeidere, sykepleiere og andre, som daglig gjør en kjempehøy innsats og bruker sin kompetanse til pasientenes beste!

Å bruke sine studieår og arbeidsliv på helse og omsorgsfag, er interessant, utfordrende, krevende og spennende.

De som utøver disse yrkene er pliktoppfyllende og står på for pasientene, kollegene og arbeidsplassen sin, og fortjener anerkjennelse for det de gjør. Gode arbeidsforhold, ikke pålegg om å gi enda mer av helg og høytid.

NSF tar til etterretning at arbeidsgiver har brukt styringsretten og innført to ekstra helger for alle. Ordningen er allerede i gang.

Vi opplever at våre opparbeidede arbeidstidsordninger og rettigheter er blir betydelig redusert.

Mange sier det er å gå tilbake i tid.

Det gjelder også, blant annet færre høytids og helligdager fri med lønn.

 Hvorfor er vi motstandere av mer helgejobbing?

 1 - det går ut over helse og velferd for den enkelte.

 Å arbeide når egne barn, andre nære pårørende og nettverk ellers har fri, må begrenses. Stami, statens arbeidsmiljøinstitutt, har forsket på skift turnus arbeid, og i en rapport fra 2014, slås det fast at turnusarbeid gir økte forekomster av hjerte/ kar lidelser, psykiske lidelser og søvnforstyrrelser.

Fordi det er utfordrende for helse og velferd er det viktig se på faktorene som kan virke i motsatt retning, som  f eks en god turnus.

Den er vårt verneutstyr og skal bidra til at ansatte holder seg friske og blir  så lenge som mulig i arbeidet.

En god turnus er det vi arbeider for! Arbeidet skal, i følge AML være helsefremmende!

Sykepleieryrket er viktig, det er inspirerende og spennende, det er svært ansvarsfullt, ikke minst. Hvis ikke sykepleiere gjør jobben optimalt, kan det få de alvorligste konsekvenser.        

 Vi ønsker vilkår som gjør det mulig å gjøre en god jobb, og  at ansatte skal slippe å gå hjem med dårlig samvittighet, som mange ganger er tilfellet nå.

Alle parter er tjent med det.

Gjennomsnittsalderen for når sykepleiere slutter er 57 år, med andre ord, i altfor tidlig alder.

Gode turnuser og arbeidstidsordninger gjør at de vil holde seg friskere, og stå lengre i arbeid, noe jeg sier mer om i neste punkt, som er:

 2-    Beholde og rekruttere kompetente medarbeidere.

Fordi våre betingelser blir dårligere hører jeg fra arbeidsstedene konkrete eksempler på at ansatte går av med pensjon før de hadde tenkt, noen tenker på å finne et nytt yrke, andre igjen søker arbeid i nabokommuner. 

En har tatt Vikariat i 65 prosent stilling i nabokommunen, framfor 100 % fast i Arendal.

I dag snakket jeg med ensykepleier som vurderer jobb i Tvedestrand. Hun sier det nå blir arbeidshelger i ukene 25, 27, 29, 49, 51,og 1. Altså annenhver helg gjennom sommer og ved juletider. I tillegg til 3.hver ellers i året .

Hun er skuffet. Hun er stolt av yrket, og gjør sitt beste for å ivareta pasientene. Det er mange som sier det samme.

De har vært trofaste medarbeidere i AK i mange år.

Å bli pålagt mer ubekvem arbeidstid var det som gjorde bestemmelsen om å slutte lett. Stort arbeidspress spiller også inn.

 Å rekruttere nye er allerede vanskelig. Det er kjent, i alle fall i sykepleiekretser, at arbeidstidsordningene i Arendal er under press og dårligere enn før. KS arbeidsgivermonitor viser at sykepleiere og spesialsykepleiere er, etter psykologer, den yrkesgruppen som er vanskeligst å rekruttere i Arendal kommune. 

 3- ved å pålegge flere helger flyttes kompetansen fra ukedager til helger.

Selv om det ikke er kartlagt at det er mer nødvendig i helga enn i uka, alle steder.

Det blir hull i turnusen i ukedagene. Min informasjon fra arbeidsstedene er at de vaktene ofte ikke fylles opp med sykepleiere, selv om det er sykepleievakter som er ledige. Ute spør de: «hvor skal disse sykepleierne komme fra?» Det kan få svært alvorlige konsekvenser. Alvorlige avvik.

Det er ikke nok sykepleiere i uka heller, likevel skal de flyttes til helg. Det er ofte flere oppgaver som må gjøres i ukedagene, f.eks samarbeid med andre instanser, inn/utskriving av pasienter, osv. Dermed blir oppfølgingen av pasientene og kontinuiteten dårligere. I helgen er det lite rom for annet enn det mest nødvendige.  Nytt sitat: «..da er det bare å løpe beina av seg!»

Jeg snakka med en sykepleier i dag, som bekrefter dette, det er blitt dårligere sykepleiedekning i ukedagene, bedre i helg.

Fredager er stappfulle for å forberede helg, mandager er stappfulle for å gjøre etterarbeid fra helg.

Og når det gjelder bemanning, kan det være stor forskjell på planlagt og faktisk bemanning.

 4- Det oppstår Frustrasjon pga dårligere vilkår og arbeidsgivers bruk av styringsrett.

 Det fører til større problemer med å få dekket ledige vakter. Velvilligheten til ekstra innsats, er flere steder sterkt redusert.

 Nå vil jeg si noe om Heltidskultur.  Det er arbeidsgivers hovedargument for ekstra helgearbeid.

I Arendal er det bare 15.9 prosent av ansatte i helse omsorg som har full stilling. Levekårsutfordringene er også alvorlige.

Vi ønsker at alle skal få tilbud om en stilling de kan leve av. 

To ekstra helger i året, er under to prosent stilling. De som øker sin stilling, for eksempel får en som har 48 % stilling fra før, vil fremdeles ha en stilling under 50 %.

De som ikke øker stillingen, hvis de f.eks har 100 % fra før, skal de vaktene som blir ledige i uka, gå til andre som ønsker større stilling. 

Hvis vi tar et regnestykke: PR 100 ansatte som ikke øker sist stilling, blir det ledig ca. 170-180% til fordeling på de mange som har for lite.

Det er minimalt!

Jeg synes ulempen for alle, ved å bli fratatt to frihelger, er en for høy pris å betale, når det monner så lite!

Hva må gjøres for at folk skal få en stilling å leve av, og for å løse bemanningsutfordringene også på helg?

Jeg har ikke alle svar men her er noen..

-Økt grunnbemanning- det må tilføres nye midler- mer enn det som er tilført i 17

- Bruke eksisterende midler smartere, bruk vikarmidler. 

- Ta med de ansatte, la ekstra helg være frivillig, de har i alle år gjort det.

- Student stillinger i helgene, rekruttere de når de er ferdige sykepleiere. Noen er i situasjoner der det er OK m helgestilling. 

- Se på andre turnusordninger, NB det må være frivillig.

 Til slutt vil jeg si litt om Medbestemmelse.

Det er den viktigste faktoren for godt arbeidsmiljø! I denne saken har jeg inntrykk av at det er blitt sett bort fra.

 Jeg vil sitere sykepleiere i kommunen:

" jeg tror vi hadde løst det hos oss."

" har de (som bestemmer) vært i Trondheim? Hvorfor kom de ikke til oss?"

" vi har det så bra her ute, det er det de bestemmer på rådhuset som ødelegger for oss."

 Jeg ønsker at Arendal blir kjent for å ha gode arbeidstidsordninger, alle parter er tjent med det!

 01.03.17

Ann Marit Strædet

Hovedtillitsvalgt  i Arendal kommune