– Jeg vil være 100 % sykepleier!

Av NSF, 08.03.2017

NSF mener heltidsstillinger bør være hovedregelen, og at deltidsansatte skal ha rett til utvidet stilling tilsvarende faktisk arbeidstid. På kvinnedagen 8. mars lanseres sykepleierløftet.no. 

Norske kommuner mangler mange sykepleiere. Hvis ikke noe gjøres nå, vil Norge om 20 år mangle 30.000.

Fra og med 8. mars kan du gå inn på sykepleierløftet.no og signer på at befolkningen trenger et sykepleierløft. Å tilby sykepleiere heltidsstillinger er et av tiltakene.

Heltid gir stabilitet 

Rundt 60 prosent av norske sykepleiere jobber deltid. Mange har flere stillinger, men det utgjør ikke alltid en full stilling.

Deltid var i sin tid en forutsetning for å utløse et nødvendig arbeidskraftsbehov. I dag er det en stor utfordring fordi deler av arbeidsmarkedet – særlig i helse- og omsorgssektoren – organiseres rundt deltidsstillinger.

For arbeidsgiverne er et stort omfang av deltidsarbeid problematisk fordi det ikke ivaretar behovet for arbeidskraft eller utnytter den kompetansen det er investert i.

Heltidsarbeid gir forutsigbarhet og stabilitet for både arbeidsgiver, pasientene og den enkelte ansatte. Det legger til rette for gode fagmiljøer, kompetanseutvikling – og anvendelse, det skaper godt arbeidsmiljø og gir lavere sykefravær. Disse forholdene vil igjen gi attraktive arbeidsplasser, øke rekrutteringen og føre til mindre turnover.

NSF er sterkt uenig i at at deltidsansatte må jobbe mer ubekvemt som forutsetning for å oppnå høyere stillingsstørrelse. En slik forutsetning vil etter NSFs syn være svært uheldig og bidra til å opprette et A- og B-lag blant ansatte på samme arbeidssted.

Må beholde medbestemmelse

Arbeidstidsutvalget foreslår å endre loven slik at arbeidsgiver kan bestemme turnusplanene uten å inngå avtale med tillitsvalgte. Dette er ikke et klokt grep for å møte de utfordringene som helse- og omsorgssektoren står overfor: Stort arbeidskraftbehov, høy andel deltid, høyt sykefravær og tidlig pensjonering.

NSF tror ikke tøffere arbeidstidsordninger og redusert medbestemmelse vil føre til mer heltid. Tvert imot frykter vi at effekten vil bli at færre sykepleiere vil makte å arbeide i fulle stillinger.

Forskning viser at skift-, turnus- og nattarbeid samt lange arbeidsdager øker risikoen for helseskader, feilbehandlinger, skader og ulykker. Muligheten for medbestemmelse og påvirkning av egen arbeidssituasjon, herunder arbeidstid, reduserer denne risikoen. Derfor er det viktig for NSF å beholde dagens lovgivning om at turnuser skal avtales med tillitsvalgte.

Sørge for tilstrekkelig bemanning

Skal vi rekruttere og beholde ansatte i helsesektoren, må vi sørge for gode lønns- og arbeidsvilkår – ikke øke arbeidsbelastningen. NSF mener at arbeidstidsutvalget burde tatt tak i det som er den underliggende utfordringen i helsesektoren: Å sørge for tilstrekkelig bemanning og kompetanse til å dekke de oppgaver som skal utføres. I stedet kommer flertallet opp med forslag som vil skvise de ansatte ytterligere og fjerne den bufferen tillitsvalgtes avtalekompetanse har vært mot uheldige belastninger.