Heltidskultur gir likestilling

Av Live Bergflødt Gusfre, 08.03.2017

Den 8. mars på Kvinnedagen, vil Norsk Sykepleierforbund rette oppmerksomheten mot den fortsatt rådende deltidskulturen innen helsetjenesten.

Les fylkesleder Linda Lavik sitt 8 mars-innlegg her.

Heltidsarbeid er en forutsetning for likestilling og derfor en av de viktigste sakene både for kvinnebevegelsen og fagbevegelsen. Flere ansatte i hele stillinger vil kunne gi bedre kontinuitet og bedre tjenester, samtidig som arbeidsgiverne får utnyttet arbeidskraften bedre.

Mange pasienter og brukere av helsetjenesten har store og sammensatte helsefaglige problemer. For å ivareta den faglige kvaliteten på arbeidet og pasientsikkerheten er det derfor behov for kompetente ansatte. Når ansatte arbeider fulltid, vil man lettere kunne utvikle gode fag- og læringsmiljøer, og man vil kunne rekruttere de mest kompetente medarbeiderne. Flere ansatte i hele stillinger vil også gi bedre kontinuitet i tilbudet til pasientene, siden disse får færre ansatte å forholde seg til.

I en heltidskultur vil ansatte i større grad opparbeide seg fulle arbeidstakerrettigheter, eksempelvis styrkete pensjonsrettigheter, samtidig som de vil få forutsigbar lønn, arbeidstid og fritid. Ansatte i hele stillinger blir en sterkere del av arbeidsfellesskapet og har mer innflytelse på arbeidsforholdene på egen arbeidsplass.

For arbeidsgivere vil en heltidskultur medføre færre ansatte å forholde seg til, noe som kan gi mer tid til å utøve ledelse. Det blir trolig lettere å rekruttere kompetente medarbeidere og beholde disse. Dette vil i neste omgang gi mindre turnover.

Å bygge heltidskultur vil være viktig for at helsepersonell vil være i stand til å møte morgendagens behov. I et likestillingsperspektiv vil det også være avgjørende å kunne tilby hele stillinger. Uansett om deltid er selvvalgt eller ikke, vil mange deltidsarbeidende ikke ha en lønn som er tilstrekkelig til at de kan være økonomisk uavhengige (Moland 2015). Deltidsstillinger innebærer at man ikke opptjener fulle pensjonsrettigheter, noe som i hovedsak rammer kvinner, siden det er de som oftest arbeider deltid. Som et ledd i å rekruttere menn inn i helse- og omsorgsyrker er det også viktig å tilby hele stillinger.

Deltidskultur gir et svakere fagmiljø, dårligere kontinuitet, høy turnover og lite forutsigbarhet.

Det er derfor viktig å jobbe systematisk for å fremme heltidskultur. Vi er avhengig av godt samarbeid mellom tillitsvalgte og ledere, vilje til å løse utfordringene, og politisk forankring.