Gratulerer med dagen !

Av Anne Hansen Vartdal, 08.03.2017

 

I dag mobiliserte vi og deltok i 8.marstoget i Arendal.  Parolen vi gikk bak lød slik:

"100% sykepleier- 65% ansatt

-Ja til en stilling å leve av og en turnus å leve med!"

Takk til alle sykepleiere og sympatisører som møtte opp i snøværet!

Fylkesleder hadde et innlegg under synspunkt i Agderposten i dag. Det gjengis her.

Vi trenger kvinnedagen!

I Norge ble kvinnedagen markert første gang i 1915. Idéen om en internasjonal kvinnedag ble lansert i sammenheng med kvinners kamp for stemmerett og kvinnelige fagforeningers kamp for rettigheter. Internasjonalt står det igjen store utfordringer for våre søstre. Nasjonalt er likelønn, arbeidstid, deltid, pensjon og arbeidshelse dessverre fortsatt aktuelt til dagsorden.

Vi liker å si at vi har full likestilling i Norge. Men når 40 prosent av yrkesaktive kvinner i Norge fortsatt jobber deltid, viser det at realitetene er annerledes. Deltidsstillinger gir en svakere tilknytning til arbeidslivet, gir dårlige pensjonsopptjening og dermed også dårligere kår ved avslutningen av yrkeslivet.

Arbeidsmarkedet i Norge er kjønnsdelt. Jenter velger i større grad utradisjonelt enn gutter. Vi vet at utdanningsgruppene i offentlig sektor, og da spesielt innen helse, er kvinnedominert. Det er fortsatt slik at deltidsproblematikken innen helsesektoren er stor.

Norge bruker betydelige ressurserpå å utdanne ungdom til yrker innen helse som er etterspurt, samtidig som det nesten er umulig å starte karrieren i en 100 % stilling.

I et likestillingsperspektiv er det viktig å etablere en heltidskultur for at ansatte skal få en lønn de kan leve av, og opparbeide bedre pensjon. Det er også viktig for å rekruttere menn. Deltidskultur gir et svakere fagmiljø, dårligere kontinuitet, høy turnover og lite forutsigbarhet.

Politikere og arbeidsgivere må ta ansvar og tilby 100% stillinger!

Flere ansatte i hele stillinger vil gi mer kontinuitet, økt kvalitet og bedre tjenester. Samtidig som arbeidsgiverne får utnyttet arbeidskraften bedre.

Det er et paradoks at det lyses ut stillinger som f.eks 50% sykepleier, der en etterspør både videreutdanning og erfaring, men ikke ønsker å bruke godt kvalifiserte medarbeidere i full stilling.  

Både fra et pasient-, arbeidstaker-, arbeidsgiver- og ikke minst samfunnsperspektiv er det bare fordeler med heltidsarbeid!

Med håp for en framtidig heltidskultur - gratulerer med dagen!