Kvinner som føder går stadig raskere ut i arbeid

Av NSF, 01.04.2017

Jordmorforbundet mener at vi må legge til rette for at de kvinner som ønsker å amme etter dagens anbefalinger, også gis en reell mulighet til å gjennomføre dette i praksis. I dag er gjennomsnittlig permisjonstid som tas ut av mor 99 dager, og tilsvarende tid for menn er 44 dager (NAV 2016).

Helsemyndighetene anbefaler at barna helst får bare morsmelk i seks måneder, og så ammes videre i minst ett år. Samtidig har ikke kvinner som skal gjennomføre dette førsteprioritet med dagens permisjonsordning. Jordmorforbundet og landets myndigheter er bekymret over de synkende ammetall vi har sett i løpet av de siste årene. Andelen som fullammes ved to ukers alder er nå lavere sammenlignet med for ti år siden, og færre enn før ammes også når barnet har bikket seks måneder. Kortere permisjon som er forbeholdt mor anbefales derfor ikke av Jordmorforbundet, nasjonalt senter for Amming eller hos leger som jobber i fødselsomsorgen.

 

Norge er landet som klarte å snu ammetrenden fra laber til suksess. Tall fra Spedkostundersøkelsen til Helsedirektoratet viser at mens nær ingen ammet sine barn ved ni og tolv måneders alder på 1960-tallet, gjorde henholdsvis 40 og 60 prosent det for ti år siden. Morsmelk er uten tvil den beste maten for spedbarnet, og derfor anbefaler vi at morsmelk skal være eneste næring gjennom første halvår, og at ammingen opprettholdes gjennom hele første leveår.

I løpet av det siste tiåret har mye endret seg for kvinner som føder barn i Norge. I 2007 jobbet 55 prosent av kvinner når barnet var ett år, mens i dag arbeider 75 prosent av norske kvinner når barnet er ett år. Permisjonsuker til mor og far har også variert mye i løpet av det siste tiåret. I dag har mor rett på 10 uker permisjon etter fødsel, og det samme har far, resten av ukene etter fødsel er til fri fordeling.

Det er vanlig at barselkvinner er nedstemte og slitne i en periode som en naturlig konsekvens av påkjenningen med svangerskapet, fødselen, hyppig amming og lite søvn. De fleste norske kvinner starter med å amme barnet sitt og ønsker selv å amme. Helsepolitisk er det et mål å tilrettelegge for og støtte forekomsten av amming. Morsmelk utgjør den optimale ernæring for spedbarnet og gir grunnlag for best mulig helse, vekst og utvikling. Skal vi igjen diskutere en ytterligere økning i fars uker, mener Jordmorforbundet at det er en god familiepolitikk at far får flere uker sammen med mor i de aller første ukene etter fødsel for å styrke familiedannelsen, og legge til rette for en god og trygg start på foreldreskapet for begge foreldrene. Dette må skje uten at mors uker reduseres tilsvarende. Tiden rett etter fødsel er en sårbar tid som er preget av en naturlig sliten mor etter svangerskapet og fødsel, ett barn som ammes hyppig og gjerne gråter en hel del og ikke minst lite søvn for begge foreldrene. Skilsmissestatistikken er også høyest når barna er minst.

Jordmorforbundet NSF mener Norge må innføre en lovfestet rett til 14 ukers barselpermisjon for kvinnen som har født, før foreldrepermisjonen som skal deles mellom foreldrene starter. Dette vil være i tråd med EUs barseldirektiv, og sikre at mors og spedbarnets særlige behov ivaretas i de første ukene rett etter fødselen. Myndigheter og beslutningstakere er forpliktet til å legge til rette for at nasjonale anbefalinger for amming er mulig å gjennomføre for kvinner som har født.

https://sykepleien.no/meninger/innspill/2017/03/ma-oke-barselpermisjonen-kvinnen