16,5 millioner i erstatning til NSF medlemmer

Av Anne Hansen Vartdal, 05.04.2017

I 2016 bisto Yrkesskadegruppa i NSF i nesten 190 yrkesskadesaker og sørget for i alt 16.461.975 kr i yrkesskadeerstatning til NSFs medlemmer.

Hvis du skader deg på jobb eller pådrar deg yrkessykdom, kan du ha rett til erstatning. Yrkesskadegruppa i NSF bistår medlemmer med å få den erstatning de har krav på etter folketrygdens regler og etter yrkesskadeforsikringsloven. Bistanden er gratis. Vi kan gi råd og veiledning i saker, og vi kan også overta saksbehandlingen. 

Foreldelsesfrister

Hvis du blir skadet på jobb eller får vite at du har pådratt deg yrkessykdom, skal skaden/sykdommen meldes til NAV og til arbeidsgivers forsikring så snart som mulig. Hvis du er medlem i NSFs gruppelivsforsikring, skal det også meldes til vårt forsikringskontor.  Det løper foreldelsesfrister, og du kan miste rettigheter hvis du venter for lenge. 

Meld skaden

Det er først og fremst arbeidsgiver som skal sørge for at skaden meldes. Yrkesskadegruppen opplever dessverre at skader ikke blir meldt / blir for sent meldt fordi arbeidsgiver ikke har kunnskap om rettigheter ved yrkesskade, og fordi de ikke er kjent med rutinene for melding. Noen arbeidsgivere hevder også at dersom man unnlot å bruke hjelpemidler da man skadet seg, har man ikke rett til erstatning. Det er ikke riktig. Kun grov uaktsomhet kan frata retten til / redusere yrkesskadeerstatning. Å unnlate bruk av hjelpemidler kommer ikke under denne kategorien. 

Hvis arbeidsgiver ikke melder skaden, kan den skadde melde selv. 

Sørg for at flest mulig opplysninger om uhellet / skaden blir notert i skademeldingene. Beskriv utførlig HVA som skjedde, hvor du er skadet, vitner m.v. Kontakt lege så snart som mulig – helst samme dag eller dagen etter. Be om at skadefølge, og at skaden skjedde på jobb, noteres i journal.  Hvis du skades på reise direkte mellom hjem og arbeid, skal skaden meldes arbeidsgivers yrkesskadeforsikring. Behold kopier av skademeldinger. 

Hva er en yrkesskade / yrkessykdom?

Med yrkesskade menes ulykke eller sykdom som du påføres på arbeidsstedet i arbeidstiden. En yrkesskade trenger ikke bare være en alvorlig og dramatisk ulykke som eksplosjon, fall fra store høyder eller lignende. Sklir du på et glatt gulv, eller grepet plutselig glipper under forflytting av pasient, er det også en ulykke. Vilkår for godkjenning av en skade som yrkesskade er at det oppstår noe uventet og plutselig, eller at det er en hendelse som ligger utenfor arbeidets alminnelige ramme. 

Dersom du utfører arbeidsoppgaver hvor du arbeider nær faregrensen for at små avvik vil kunne medføre skade, skal det jfr. trygderettspraksis relativt lite til før en skade godkjennes som yrkesskade. Det kan gjelde ved forflytting av hjelpeløse og/eller urolige pasienter, eller arbeide i en vanskelig / forkjært stilling.  At man ikke brukte de hjelpemidlene arbeidsgiver stiller til disposisjon, eller at man ikke skaffet seg hjelp til å utføre oppgaven, betyr ikke noe for godkjenningsspørsmålet.

Noen eksempler som illustrerer dette:

  • Skade som skjedde under løfting/bæring av en pasient ble godkjent som yrkesskade bl.a. under henvisning til at pasienten ikke hjalp til, som forventet.
  • Ryggskade etter løft ble godkjent som yrkesskade bl.a. under henvisning til at pasienten var urolig, og ikke i stand til å samarbeide.
  • Ryggskade etter løft ble godkjent som yrkesskade, fordi løftet måtte gjennomføres raskt p.g.a. epileptisk anfall.
  • Fire pleiere skulle samarbeide om forflytning av en pasient. Under forflyttingen ble rutinen om å” telle 1-2-3” før forflytning skjedde, ikke overholdt. En av pleierne pådro seg ryggskade. Skaden ble godkjent som yrkesskade bl.a. under henvisning til avvik fra      rutine/ det skjedde noe uventet.

Også psykiske skadefølger p.g.a. trusler og vold omfattes av ulykkesbegrepet. I psykiatrien er det en betydelig grad av underrapportering. Vold og trusler er en så vanlig del av arbeidsdagen, at ansatte ikke tenker på at det skal meldes. Men slike hendelser skal også meldes; får man varige helseplager og nedsatt inntektsevne som følge av vold og trusler, kan man ha rett til yrkesskadeerstatning. 

Yrkesskadebegrepet omfatter også yrkessykdom. Hvis du over tid har blitt utsatt for skadelig påvirkning på arbeidsplassen i arbeidstiden, kan du ha blitt påført yrkessykdom. Hvilke sykdommer som godkjennes er fastsatt i forskrift. 

Erstatning og rettigheter

Godkjent yrkesskade/yrkessykdom utløser særlige rettigheter etter folketrygdloven. I tillegg har arbeidsgiver også tegnet yrkesskadeforsikring for sine ansatte, som gir deg rett til dekning av økonomiske tap / økte utgifter du kan få på grunn av godkjent yrkesskade. Varig medisinsk invaliditet kan også gi rett til erstatning.  De fleste sykepleiere er omfattet av tariffavtaler som gir rett til erstatning ved yrkesskade. Disse gir også rett til erstatning ved skade på dirkete reise mellom hjem og arbeid.

Du finner mer om dine rettigheter ved yrkesskade på NSFs nettside www.sykepleierforbundet.no Medlemmer i Aust-Agder kan kontakte Kristin Håkonsen på fylkeskontoret i Aust-Agder ved spørsmål / behov for bistand på tlf 02409 eller epost: kristin.hakonsen@nsf.no