Likelønn: Spørsmål og svar

Av NSF

Hva er likelønn?
Likelønn handler om å sammenligne kvinnelønn og mannslønn. Det handler om at både kvinner og menn skal få lønn etter utdanning og kvalifikasjoner. Likelønn betyr ikke at alle skal tjene likt.

Likestillingsloven § 5 er tydelig på dette. Her defineres likelønn som lik lønn for likt arbeid eller arbeid av lik verdi. Lønn skal fastsettes på samme måte, uavhengig av kjønn, basert på kompetanse, ansvar, anstrengelse og arbeidsforhold. Retten til likelønn gjelder uavhengig av om arbeidet tilhører ulike fag eller om lønna reguleres i ulike tariffavtaler.

Har vi ikke likelønn i Norge da?
Nei. For hver krone en mann tjener, tjener en kvinne 85 øre. For kvinner med inntil fire års høyere utdanning er forskjellen enda større - her tjener kvinner bare 79 øre av hver krone en mann tjener. Den store forskjellen kalles for likelønnsgapet.

Når skjedde dette lønnsgapet? 
Kvinner har tradisjonelt alltid blitt lønnet dårligere enn menn. Men det er ingen naturlov som sier at det må være slik. Vi jobber for å øke verdsettingen av de kvinnedominerte yrkene.

Men forandret ikke dette seg med likestillingen og alt? 
Nei, dessverre. Selv om kvinner i dag har både stemmerett og kan bli statsminister har faktisk lønnsgapet vært like stort siden - ja siden Gro Harlem Brundtland var statsminister på midten av 80-tallet. Det tror jeg mange er overrasket over å få høre.

Men har vi ikke en raddis-regjering nå? 
Det stemmer at dagens regjering gikk til valg på at de ville gjøre noe med lønnsgapet mellom kvinner og menn - allerede i 2005. Det var kanskje også noen av grunnen til at et solid flertall kvinner stemte på dem. Foreløpig har de bare utredet saken, gjennom den såkalte likelønnskommisjonen, som har helt konkrete forslag til hvordan man kan minske lønnsgapet. Vårens lønnsoppgjør er den store testen på om regjeringen har ment det de har sagt, eller om det bare har vært tull.

Hva handler likelønnspott eller utvidede rammer til likelønn om? 
Likelønnskommisjonen slo fast at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er størst når man sammenligner menn og kvinner med høyere utdanning. Kvinner med inntil fire års høyere utdanning tjener bare 80 prosent av en manns lønn. I gruppen med lavere utdanningsnivå er ikke lønnsforskjellen mellom kvinner og menn like stor. Derfor har kommisjonen kommet frem til at et likelønnsløft skal begynne der urettferdigheten er størst - med en likelønnspott, eller "utvidede rammer i lønnsoppgjøret" som det i disse tarifftider ofte omtales som.

Betyr dette at menn må gi fra seg lønn til kvinner?
Nei, det betyr at det offentlig går inn med ekstra midler for å løfte kvinnedominerte grupper - et særskilt lønnsløft. De siste 15 årene har partene i arbeidslivet sagt at de skal prioritere likelønn, men ingenting har skjedd, nettopp fordi ingen er villig til å gi fra seg lønn. Likelønnsfloken kan ikke løses på andre måter enn at det offentlige gir et særskilt løft for de kvinnedominerte gruppene - dette er til syvende og sist regjeringens utfordring.

Men regjeringen sier at lønnsfastsetting er opp til partene i arbeidslivet, ikke regjering og storting?
Ja, men regjeringen er selv arbeidsgiver og part i staten og de eier sykehusene - to av de tre store i arbeidsgiverområdene i det offentlige... Den tredje, kommunene (KS), har allerede sagt seg positive til likelønn. Så her er det viktig å se at regjeringen spiller en sentral rolle.

Hvorfor skal høytutdannede kvinnedominerte yrker få mer i lønn? 
Fordi menn jevnt over tjener mer på å ta høyere utdanning enn kvinner. Dette er ganske ironisk. Mange tenker sikkert at utdanning vil bidra til å løse likelønnsproblemet. Men slik er det altså ikke. Lønnsforskjellene vokser med utdanningsnivå. Utdanningsgruppene har hittil vært glemt i likelønnskampen. Sykepleiere har satset flere år av sitt liv på utdanning. Men når man kommer ut i jobb, blir ikke kompetansen verdsatt og lønnet på samme måte som de tradisjonelle mannsyrkene. Slik kan vi ikke ha det. Hvilket signal sender vi til unge jenter, når lønnsforskjellene vokser med utdanningsnivå? Sier vi til dem at det ikke lønner seg å ta utdanning? Et likelønnsløft vil gi unge jenter et positivt signal. Det vil bli mer lønnsomt for kvinner å ta høyere utdanning, enn i dag. Gevinsten vil også være at flere vil finne det attraktivt å gå inn i de viktige velferdsyrkene.

Hvorfor er sykepleiere, lærere og andre kvinnedominerte grupper så opptatt av lønn? Bør dere ikke bruke energien på syke og gamle, barn og unge?
Alle er enige om at vi trenger flinke folk i velferdsyrkene. Når vi blir gamle og syke, ønsker vi å bli møtt av kompetent personell som tar godt vare på oss. Men behovet for arbeidskraft er stort. Det blir stadig flere eldre, men vi har ikke nok varme hender og kompetente hoder. Om noen år kommer vi til å få stor mangel på sykepleiere i Norge. Situasjonen er en trussel for velferdssamfunnet - for fellesskapsløsningene. Vi klarer ikke å trekke flere flinke folk til helsetjenesten hvis de ikke får betalt for innsatsen. Så enkelt er det faktisk. Gevinsten av likelønn vil til syvende og sist være at vi klarer å bevare gode velferdstjenester til innbyggerne.

Hvorfor kan ikke kvinner manne seg opp og bli ingeniører i stedet for sykepleiere? Da ville dere jo fått høyere lønn!
 Ja, det er riktig at mange jenter velger å jobbe innen omsorg, helse og skole fordi de ønsker seg et meningsfullt og samfunnsnyttig arbeid med mennesker.  Det valget burde vi være både stolte og glade for. Det er ingen tvil om at sykepleiere gjør en stor samfunnsinnsats gjennom sitt yrkesvalg. Vi trenger flinke folk i helse- og omsorgsyrkene. Om noen år kommer vi til å få stor mangel på sykepleiere i Norge. Vi må møte denne utfordringen, men vi klarer ikke å trekke flere flinke folk til helsetjenesten hvis de ikke får betalt for innsatsen. Derfor burde samfunnet gi et helt annet signal til unge folk enn de gjør i dag: Med konkurransedyktig lønn ville man vise at samfunnet anerkjenner innsatsen til dem som velger yrker som skaper velferd, trygghet, helse og kunnskap.