Kommuneoppgjøret i havn

Av NSF, 27.04.2017

Partene i kommunesektoren kom i dag fram til en forhandlingsløsning i årets mellomoppgjør.

Rammen for oppgjøret er om lag 2,4 prosent.

- Vi er fornøyd med å ha fått en ramme på linje med frontfaget. Arbeidet vi startet i 2016 med å få til like stiger for sykepleiere og undervisningspersonal med samme utdanningslengde er nå fullført. Nå skal det forhandles lokalt, med en pott på 0,9 %, sier nestleder i Norsk Sykepleierforbund, Solveig Bratseth.

NSF forhandler gjennom forhandlingssammenslutningen Unio kommune. – I fjor opplevde våre medlemmer reallønnsnedgang. Den trenden kunne ikke fortsette. Vi mener dette resultatet vil gi reallønnsvekst, forutsatt at prisveksten ikke blir høyere enn anslått, sier forhandlingsleder for Unio kommune, Steffen Handal.

Resultat som forventet
Partene ble enige om fordelingen av tillegg til de ulike stillingsgruppene for både 2016 og 2017 i hovedoppgjøret i fjor, men nå har vi fått til en høyere ramme gjennom at tilleggene gis på et tidligere tidspunkt. De sentrale lønnstilleggene gis med virkning fra 1. juli 2017, og tillegg etter forhandlinger om den lokale potten på 0,9 prosent, skal gis med virkning fra 1. august.

– Dette er et resultat som forventet og i tråd med våre krav. Resultatet må ses i sammenheng med oppgjøret i fjor. Med denne løsningen har vi sikret en videreføring av profilen og de viktige strukturelle endringene som kom på plass i fjor, sier Handal.

Viktige endringer
Viktige endringer i fjor var at alle stillinger med høyere utdanning samles i en felles lønnsgruppe med egen lønnsstatistikk, at lønnsstigene blir like for grupper med lik utdanningslengde og likt utdanningsnivå, og at alle lønnsstigene får 16-årstrinn. Det var også et brudd på trenden med lavlønnsprofil.

Pensjon har ikke vært tema mellom partene i årets mellomoppgjør.

Resultatet innebærer:

  • at sentrale lønnstillegg gis med virkning fra 1. juli 2017 (se tabell 1).
  • det avsettes midler til en lokal pott på 0,9 prosent, ved virkning fra 1. august 2017.
  • en justering av garantilønn og tillegg for ansiennitet med virkning fra 1. juli (se tabell 2) Ansiennitetstilleggene gis når den ansatte går fra ett ansiennitetstrinn til det neste og gis i sin helhet, uavhengig av vedkommendes lønn.

Lønnstillegg pr. 1. juli 2017 (Tabell 1)

Ansatte i stillingskode Sykepleier følger gruppen "Stillinger med krav om høgskoleutdanning". De som er ansatt som Spesialsykepleier eller Helsesøster følger gruppen "Stillinger med krav om høgskoleutdanning og ytterligere spesialutdanning". 

Ansatte som er lønnet etter kapittel 4 i KS og som ikke er innplassert i gruppe 1 eller gruppe 2, gis et lønnstillegg på 2,0 % av grunnlønnen de hadde 30.4.2017. Dette gjelder blant annet fagledere (kode 7453) og en del ledere (de som er i kode 7451).


Tabell 2
Tabellen viser «utregnet laveste årslønn» og «utregnet tillegg for ansiennitet» for ansatte lønnet etter kapittel 4 i KS. «Utregnet tillegg for ansiennitet» gis i sin helhet, uavhengig av den ansattes lønn, når vedkommende går fra ett ansiennitetsopprykk til det neste. "Utregnet tillegg for ansiennitet" må ikke forveksles med de lønnstillegg som blir gitt i sin helhet fra 1. juli 2017.

Ansatte i stillingskode Sykepleier følger gruppen "Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning". De som er ansatt som Spesialsykepleier eller Helsesøster følger gruppen "Adjunkter og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning".