Fylkesleders innlegg i Agderposten til 1.mai.

Av Anne Hansen Vartdal, 02.05.2017

Nei til svekking av forhandlingsrett på arbeidstid.

For Norsk Sykepleierforbund er samarbeidsmodellen i norsk arbeidsliv, det såkalte trepartsamarbeidet, en av våre aller viktigste arenaer. Det er en modell som er opparbeidet over lang tid, og som andre land misunner oss.

I starten av 2016 kom det regjeringsoppnevnte Arbeidstidsutvalget med det som av en samlet arbeidstakerside ble beskrevet som et angrep på den norske modellen og trepartsamarbeidet. Et flertall foreslo at dagens ordning med forhandlinger og avtaler mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte skulle skrinlegges. Den skal etter flertallets syn erstattes av en ordning der arbeidsgiver ensidig kan bestemme turnus- og skiftplaner, blant annet innenfor helse- og omsorgsektoren. 

Blir flertallets innstilling vedtatt vil det bli dramatiske endringer for ansatte i helsesektoren. For eksempel jobber sykepleiere i turnus pr. idag etter unntaksbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. Unntaksbestemmelser som blant annet medfører lengre arbeidsdager, redusert hviletid mellom arbeidsøkter og arbeid på dager og tid på døgnet  der andre har fri.

En god arbeidstidsordning er turnusarbeidernes viktigste verneutstyr! Ofte kan en oppleve at pengene og økonomien har forkjørsrett framfor ansattes helse og velferd. Med flertallets forslag kan arbeidsgiver ensidig fastlegge vaktene på en slik måte at turnusen og arbeidstiden blir mer belastende, uten ar det tas hensyn til innsigelser fra de tillitsvalgte.

Det finnes god dokumentasjon på at arbeidstakere i helsesektoren er utsatt for mange negative arbeidsmiljøfaktorer.  For eksempel viser SSBs levekårsundersøkelser at ansatte i helsesektoren er blant de arbeidstakere i Norge med høyest sykefravær og helserelatert deltidsarbeid. Høy turnover og tidlig pensjonering bekrefter dette. 

Flertallet i utvalget innrømmer at risikoen vil øke: (sitat) «Mens en utvidet adgang til unntak vil kunne øke risikoen for negative helseeffekter av lang og ubekvem arbeidstid noe, kan bidraget til økt effektivitet og bedre ressursutnyttelse føre til en samlet samfunnsmessig gevinst. Ofte vil ulemper og fordeler tilfalle forskjellige grupper.» Flertallet i arbeidstidsutvalget er m.a.o. villige til å gamble med helsa til arbeidstakerne i helsesektoren for å dekke opp arbeidskraftbehovet og den konstante mangelen på samsvar mellom oppgaver og ressurser!

Dette til tross for at norsk helsevesen står overfor store rekrutteringsutfordringer i årene som kommer. Vi vet allerede nå at sykepleiere er den yrkesgruppen norske kommuner sier det er vanskeligst å få tak i.

Redusert medbestemmelse og forverrede arbeidsvilkår er ikke noe bidrag til heltid, mindre sykefravær eller økt yrkesdeltakelse frem til pensjonsalder!

Vi må lytte til Arbeidstidsutvalgets mindretall :  De slår fast at for arbeidstakere som jobber etter unntaksbestemmelser i arbeidsmiljøloven, er det av vesentlig betydning at arbeidstidsordningene er etablert gjennom avtaler.

Medbestemmelse og involvering er nødvendig for å redusere faren for helseskader som følge av arbeidstidsordningene. Derfor er det viktig  å være organisert, og stå sammen for disse rettighetene!

Tillitsvalgte bidrar gjennom medvirkning og involering.  De er tett på og kjenner arbeidsplassen og pasientene. På den måten har vi fått til gode ordninger i arbeidslivet. Ordninger og samarbeid vi er stolte av, og som vi må stå opp for og hegne om!

 

Foran høstens stortingsvalg blir det derfor en prioritert oppgave for Norsk Sykepleierforbund, å ta rede på hvordan de folkevalgte stiller seg til et forslag som kan få dramatiske konsekvenser for ansatte i helsevesenet, for fremtidig rekrutteringen og dermed også pasientbehandlingen i årene fremover.

God 1.mai feiring!

Anne H. Vartdal, fylkesleder, Norsk Sykepleierforbund Aust-Agder