Gratulerer med dagen, jordmødre!

Av NSF, 05.05.2017

Fredag, på den internasjonale jordmordagen, gratulerer vi alle landets jordmødre og takker dem for den jobben de gjør. Norsk Sykepleierforbund er stolte av dere alle.

Tall fra Statistisk sentralbyrå/Kostra fra 2016 viser at det er jordmormangel med store nasjonale variasjoner i Norge. Dette er realiteten på tross av tverrpolitisk enighet i lang tid om å styrke jordmortjenesten. Mange kommuner har ikke kommunejordmor, og hundre kommuner har mindre enn ett jordmorårsverk!

Det er ansatt færre enn 370 jordmødre i den kommunale svangerskapsomsorgen, som skal dekke flere enn 60.000 gravide hvert år.

Jordmorårsverk per fødte barn. (NB! Det er lettere å forklare tabellen dersom en bruker per 1000 fødte. Flytt da komma ett steg til venstre: Eks: Finnmark har 7,2 jordmorårsverk per 1000 fødte barn.) Kilde: SSB

                       

 Dette er svært uheldig og NSF mener:

  • Jordmormangelen bryter med retningslinjene for svangerskapsomsorg fra 2005 om at kvinner skal kunne velge om de vil gå til jordmor, lege eller begge.
  • Oppfølging av jordmor i svangerskapet skal være et alternativ for alle gravide kvinner, men dette er ingen reel mulighet i dag.
  • Bare 1 av 10 barselkvinner får hjemmebesøk av jordmor rett etter fødsel, selv om liggetiden på sykehusene etter fødsel er redusert til 1-2 døgn. Dette gir et gap i oppfølging av familien før helsesøster tar over etter 1-2 uker etter fødsel i den mest sårbare tiden for mor og barn.
  • Med så få stillinger per kommune er det ikke et likeverdig tilbud om oppfølging av jordmor til gravide eller barselkvinner i Norge.
  • Det må ansettes minst tusen nye jordmødre i kommunal helsetjeneste slik at familier som ønsker det får tilbud om jordmors kompetanse i svangerskapsomsorgen, og hjemmebesøk av jordmor etter fødsel.
  • Jordmoroppfølging gir friskere mødre og barn under svangerskapet og flere naturligere fødsler nærmere termin. (Kilde: Cochrane)

Signer sykepleierløftet for jordmødre i alle kommuner og sykehus.

Kontaktperson: Hanne Charlotte Schjelderup, leder av Jordmorforbundet NSF: 481 71 221.