Vi VIL alltid være der! Gratulerer med sykepleierdagen 12. mai

Av Ragnhild Hegg, 11.05.2017

12.mai er fødselsdagen til Florence Nightingale. Denne dagen blir feiret som den internasjonale sykepleierdagen over hele verden.

Det er en kjensgjerning at det er mangel på sykepleiere og spesialsykepleiere i dagens helsevesen. Og denne utfordringen vil bare øke i årene fremover. Dette er bl.a. en konsekvens av at det norske samfunnet vil ha et godt tilbud til alle som trenger helsehjelp og behandling. Dette er et politisk mål. Men mange politikere har likevel ikke god nok oversikt over hvor alvorlig situasjonen er. Særlig i kommunal helse og omsorgstjeneste. Og bl.a. derfor mangler det strategier og tiltak for å rekruttere nødvendig personell til å dekke pasientenes behov.

Etter at Samhandlingsreformen trådte i kraft for noen år siden er pasientene i hjemmesykepleien og sykehjemmene mye sykere. Dette betyr at bemanningen i kommunehelsetjenesten må styrkes med høyere kompetanse enn det var behov for tidligere. Undersøkelser viser at det er svært få nyutdannede sykepleiere som ønsker å begynne i hjemmesykepleien og på sykehjem. Og det er ikke fordi det ikke er utfordrende og viktige jobber der.  Derfor må kommunene sette i verk tiltak for å rekruttere og beholde sykepleiere. Gode lønns- og arbeidsbetingelser, heltidsstillinger og et godt fagmiljø er virkemidler vi vet virker i andre deler av arbeidslivet for å rekruttere nøkkelpersonell. NOVA-forsker Heidi Gautun sa nylig til NRK: «Høyere lønn kan gjøre noe med rekrutteringen av sykepleiere i kommunene. – Hvis de virkelig vil ha folk, er det jo bare å skru opp lønna.  Det vet vi jo fra arbeidslivet ellers,».

Å arbeide som sykepleier er et spennende og meningsfylt yrke. Det er også et hardt yrke, både fysisk og mentalt. Det kan vi blant annet se på at den gjennomsnittlige pensjonsalder for sykepleiere er 57 år. Og midt oppe i rekrutteringsutfordringer, sykere pasienter og lav avgangsalder, foreslår det regjeringsoppnevnte Arbeidstidsutvalget å svekke de vernebestemmelsene sykepleiere og andre har i forhold til arbeidstid, gjennom endringer i Arbeidsmiljøloven. Bl.a. har de foreslått at det kan være kortere hviletid mellom vaktene. Dersom endringene blir gjennomført er faren stor for at det blir enda høyere sykefravær og flere utslitte helsearbeidere som ikke klarer å stå i jobb frem til normal pensjonsalder. Dette er å gå motsatt vei i forhold til å styrke helsetjenesten.

Sykepleierne er der når du blir født, på helsestasjonen, når du har behov for å snakke med helsesøster, hvis du eller dine blir syke eller trenger hjelp til å mestre hverdagen – gjennom hele livet møter du en sykepleier. Og vi VIL være der – også i fremtiden. Vi elsker jobben vår og er stolte av å kunne gjøre en forskjell for de som trenger det. Det må bare legges til rette for at vi kan gjøre jobben vår. Derfor trenger befolkningen et sykepleierløft – at det satses på sykepleierne for å gi befolkningen de helsetjenestene de har krav på. Mer informasjon om dette kan du finne på www.sykepleierløftet.no. Der kan du også gratulerer en eller flere sykepleiere med dagen.

Og i mellomtiden – Gratulerer med den internasjonale sykepleierdagen til alle sykepleiere! Dere gjør en fantastisk innsats.

Denne teksten ble skrevet som leserinnlegg til den internasjonale sykepleierdagen 12. mai 2017.