Årets sykepleier og sykepleieleder 2017!

Av Live Bergflødt Gusfre, 12.05.2017

Årets sykepleier og sykepleieleder i Buskerud fikk utdelt priser under feiringen av den internasjonale sykepleierdagen på Union Scene i går! Gratulerer til årets sykepleier, Jordmor Trude Røland fra Drammen sykehus, og årets sykepleierleder Inger Johanne Grønvold, leder ved anestesiavdelingen på Ringerike sykehus! Les juryens begrunnelsene her:

 

 

 

Juryen består av Martin Olsen, Bjørg Landmark og Linda Lavik.

Årets sykepleier 2017

Som sykepleiere deler vi et felles grunnlag, men har mange ulike funksjoner: vi er anestesisykepleiere, operasjonssykepleier, kreft- og barnesykepleiere, sykepleier med videreutdanning innen psykisk helsevern, høgskolelektorer, jordmødre, helsesøstre og mye, mye annet. I NSF’s yrkesetiske retningslinjer omtales i avsnittet «Sykepleieren og samfunnet» beskrevet at Sykepleieren bidrar til prioriteringer som tilgodeser pasienter med størst behov for sykepleie. International Council of Nurses (ICN) omtaler at sykepleiere sammen med samfunnet for øvrig, har ansvar for å iverksette og understøtte tiltak som ivaretar særlig den mest sårbare delen av befolkningens helsemessige og sosiale behov. Det betyr at sykepleieren også skal bidra i arbeid for likhet og sosial rettferdighet, både når det gjelder fordeling av ressurser og tilgang til helse- og sosialtjenester.

Juryen har tildelt prisen som «Årets sykepleier» til en person som i det offentlige rom blir omtalt som en hverdagshelt kjennetegnet av et stort pågangsmot, med gjennomføringsevne og mot til å se andre. Årets sykepleier har vært en drivkraft for å få bygget opp på sin arbeidsplass et system som fanger opp en sårbar pasientgruppe, som identifiserer deres særlige behov og sikre at det iverksettes tiltak, både i spesialist- og kommunehelsetjenesten, samt i sosialtjenestene.

Årets sykepleier jobber både systematisk med kunnskapsforankring av dette system, og gir også foredrag og undervisningsbolker i sin egen avdeling og til samarbeidspartnere. Hun beskrives som en grunnpilar på sin arbeidsplass - som både gir kollegaveiledning og kollegastøtte i kraft av sin fagkunnskap og empatiske kompetanse.

 

Årets sykepleier er jordmor. Juryen har valgt kandidaten fordi hun tilskrives æren for å ha utviklet tiltaket forsterket barselsopphold på barselavdelingen ved Drammen sykehus i Vestre Viken.

Forsterket barselopphold er et tilbud til de som har behov for ekstra støtte eller oppfølging av ulike årsaker i barseltiden. Tilbudet retter seg mot de vordende, som har særlig risiko når det gjelder å utøve det intuitive foreldreskapet i en sårbar periode som barseltiden. Dette kan være foreldre med ulike former for psykisk sykdom, foreldre som selv har hatt en vanskelig barndom, store livshendelser som tidligere dødsfall/tap av barn, dødsfall i nære relasjoner siste året, fysisk handicap, unge foreldre (under 18 år), ukjent/ikke planlagt/fortrengt svangerskap, lite sosialt nettverk eller økonomiske bekymringer, rusproblematikk (kjent eller ved mistanke om), utsatt for vold, kjent sårbarhet som prematuritet og/eller medfødt sykdom hos barnet.

I en tid der effektivitetskravet også omfatter barselomsorgen, med tidlig hjemreise, retter forsterket barselopphold seg mot en gruppe foreldre som har risiko for dårlig start på familiedannelsen.

Oppfølging omfatter tett kontakt med bl.a. helsestasjon, Spebarnsteamet, barnevern, DPS, mulighet for henvisning til sosionom ol.

I tillegg til å være jordmor har Årets sykepleier også videreutdanning innen Newborn Behavioral Observations. Hun tar selv en stor andel av de barselsforberedende samtalene og bruker sin kompetanse direkte over for pasientene.  

Årets sykepleier er en jordmor som beskrives «i stor grad å ha vært ute en vinternatt før» i faget - hun vet hva hun snakker om når jordmorlivet butter i mot. Nyutdannede jormødre får god støtte av henne i deres vandring mot å bli stadig mer kompetente.

Blant 2300 nominasjoner fikk hun sammen med 5 andre årets pris «En stor takk» fra Kommunal Landspensjonskasse KLP.

NSF Buskerud til tilkjenner tittelen Årets sykepleier 2017 til Jordmor/fagutviklingsjordmor Trude Hulbak Røland ved Drammen sykehus i Vestre Viken!

 

 

Årets sykepleieleder 2017

Årets sykepleieleder er rekruttert fra spesialisthelsetjenesten. Noen steder står det skrevet at det er vanskelig å rekruttere ledere i spesialisthelsetjenesten, og rollen som leder har en tendens til å gå på rundgang. «Nå har jeg gjort det en stund, nå er det din tur», har vært en faktor. Hvis dette er en sannhet, hvordan kan en forstå den? På den annen side hevdes det at det har aldri tidligere har vært så mange kvinnelige toppledere innen helsesektoren. Handler utfordrende rekruttering om mellomlederne?

Det som er en sannhet med stor S er at helsetjenesten blir bedre gjennom tydelig ledelse, riktig kompetanse, engasjerte medarbeidere og god ressursstyring.

Juryen har tildelt prisen som «Årets sykepleieleder» til en leder som har sitt daglige arbeid i en spesialavdeling i spesialisthelsetjenesten. Denne personen har hatt lederstilling siden 2010, som seksjonsleder og nå som avdelingsleder.

Juryen har lagt vekt på at vedkommende beskrives som en dyktig leder, både administrativt og faglig. Sett i forhold til dagens krav til ledere som skal ha en: ny kvalitetsforståelse basert på brukers prioritering og mål, sømløse tjenester og teamorganisering, ny teknologi, tilretteleggelse for brukermedvirkning og utvikling av en styrket brukerrolle, innovasjon og endringsledelse, synes det påkrevet å være dyktig både administrativt og faglig.

Personens faglige dyktighet kommer til uttrykk på flere områder, både i forhold til eget faglig engasjement i den spesialavdelingen hun leder, men ikke minst i forhold til sine medarbeidere. Avdelingen har stempel som et «lærende miljø» som kjennetegnes av faglig kompetanse og fagutvikling. Årets sykepleieleder karakteriseres av sine medarbeidere som: «Vår leder er en utøver av faget som deltar aktivt i veiledning av kollegaer og studenter i ulike situasjoner». «En genuin interesse for faget gjør at hun også går inn i direkte pasientrelaterte oppgaver» - dere har kanskje allerede skjønt at det er en kvinne???

Å være kulturbærer og i besittelse av kunnskap om lederatferd og ledelse som bidrar til å utvikle en kultur for samhandling, samarbeid og oppgavedeling på tvers av profesjoner og tjenesteområder, er egenskaper som årets sykepleieleder er i besittelse av. Medarbeiderne berømmer henne for å være: «inkluderende, en som ser sine medarbeidere og som gir verdifull støtte når det trengs»

Å se og ta handlingsrommet i en særdeles kompleks og krevende avdeling, som en spesialavdeling er, med ulik spesialisert tverrfaglige kompetanse, krever en leder som forstår lederrollen og hvilke utfordringer det innebærer, både på kort og lang sikt.

Årets sykepleieleder stemples som en god rollemodell, en inspirator for sykepleietjenesten- en leder som fremmer god kvalitet i sykepleiefaget.

Inger Johanne Grønvold, avdelingsleder ved anestesiavd. ved Ringerike sykehus, Vestre Viken er prisvinner av Årets sykepleieleder, 2017- NSF Buskerud