9 av 10 har fått det verre etter at kommunen innførte nye stoppeklokker.

Bergen kommune reduserte normtider i heimetenestene for å spara pengar. Endringa får krass kritikk i ny rapport, meldes det fra NRK i dag.

Hovedtillitsvalgt i Bergen kommune, Bente Soltvedt Leversen uttalte at de ansatte i hjemmesykepleien var frustrerte og oppgitte. Hun satte en økning i sykefraværet i sterk sammenheng med arbeidspresset som har oppstått.

"Denne rapporten er tydeleg på at innføringa av nye normtider har hatt fleire negative konsekvensar. Eg vil allereie no varsla at byrådet kjem til å gjennomføre endringar i heimetenestene, og me vil koma tilbake til bystyret med eiga sak om både rapporten og tiltak me vil gjennomføra", seier byrådsleiar Harald Schjelderup i ei pressemelding.

Fungerande helsebyråd Vigdis Anita Gåskjenn (KrF) seier det er tydeleg at systemet ikkje har fungert slik det var tenkt. Ho meiner evalueringa viser at ein har kommunisert for dårleg at tenestene skal vera tilpassa kvar brukar og at normtidene berre er rettleiande.

 

 Rapporten er entydig, slik NRK refererer den:

  • Dei negative verknadene på tilsette sin arbeidssituasjon og faglege engasjement, og sannsynlege negative følgjer for rekruttering av personell med riktig kompetanse, kan på lengre sikt gi auka kostnader.
  • Datagrunnlaget frå brukarar, tilsette og tillitsvalde indikerer at endringane har ført til auka risiko for brot på forsvarlegheitskravet.
  • Tilsette opplever sin arbeidskvardag som meir hektisk etter endringane. Det er høgt sjukefravêr i heimetenestene. 89 % av tilsette i heimesjukepleia og 73 % i heimehjelpa opplever arbeidskvardagen som forverra etter endringane. Dette skapar «økt slitenhet, mindre rom for brukermedvirkning og personorienterte tjenester og mindre rom for faglig skjønnsutøvelse, forebygging, rehabilitering og annet oppfølgingsarbeid».
  • Dei tilsette opplever normtidsdokumentet som for detaljert og etterlyser opnare normer som gir større rom for brukarinvolvering og ulike faglege
    tilnærmingar. Det ligg eit stort uforløyst potensial i heimetenestene
    dersom det blir betra rammevilkår for å utøva fagleg kompetanse.

Du kan lese rapporten i sin helhet her:

- Jeg er glad for at vi har fått en tydelig tilbakemelding. Byrådet vil gjøre endringer i normtidene. Vi må sette oss ned med de ansatte og finne gode løsninger, svarte helsebyråd Vigdis Anita Gåskjenn (KrF) byrådet i dag.

 Norsk Sykepleierforbund ser fram til å være med på å finne de gode løsningene.