Etter- og videreutdanning? Hva med lønn og stilling?

Av NSF Akershus, 27.06.2017

Det går mot sommer og utdanninger fullføres. Noen venter i spenning på om studieplassen til høsten er i boks. Sykepleiere tar etter- og videreutdanning når de trenger å fylle på med kunnskap, gjerne for egen regning og uten tanke på karriereutvikling. Mange opplever at den kompetansen man har tilegnet seg ikke verdsettes med stilling, lønn og arbeidsoppgaver i etterkant av utdanningen.

Utdanningspermisjon

Arbeidsmiljøloven gir ansatte rett til utdanningspermisjon. Man må ha vært i arbeid i minst tre år hvorav de to siste årene hos nåværende arbeidsgiver. Utdanningen man velger må være yrkesrelatert, men må ikke ha med forutgående yrke å gjøre, ei heller være relevant for arbeidsplassen. Arbeidsgiver kan si nei, men det må da være en solid begrunnelse hvor det må fremkomme at permisjonen er til hinder for arbeidsgivers forsvarlige planlegging av drift og personaldisponeringer. Dersom man har hatt utdanningspermisjon, har man ikke krav på ny utdanningspermisjon før det har gått dobbelt så lang tid som den siste utdanningen varte. Heltids- og deltidsansatte har samme rettigheter til permisjon og selve permisjonen kan gis både på heltid og deltid. (Arbeidsmiljøloven §12-11). Se også arbeidstilsynets veileder http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78512.

Permisjon med lønn eller lønn under utdanning

Rett til utdanningspermisjon etter arbeidsmiljøloven sier ikke noe om rett til lønn under utdanning. Dette er det bestemmelser om i tariffavtalene.  

I kommunene er det tariffestet at dersom utdanning som etter kommunens syn er nødvendig for å heve kunnskapsnivå samt styrke kompetanse for å utføre pålagte oppgaver/arbeidsfunksjoner, skal det gis permisjon med lønn og dekning av legitimerte utgifter. I sykehusene er man sikret 80% av minstelønn når det gis permisjon til videreutdanning som arbeidsgiver har vurdert at det er behov for. Det er også vanlig å inngå avtaler om bindingstid. Uansett er det viktig å ha en helt klar avtale med sin arbeidsgiver om alle forhold rundt utdanningspermisjon, lønn under utdanning, dekning av utgifter m.v.

Dersom du planlegger å ta etter- og videreutdanning er det lurt å ta dette opp med arbeidsgiver. De fleste arbeidsgivere har planer for hvilken kompetanse som skal satses på å bygge opp. Om dine ønsker passer med virksomhetens planer, kan det være du får til en avtale om at arbeidsgiver dekker hele eller deler av studiet.

Ny stilling etter endt utdanning?

Mange opplever at de tar en utdanning som gir spesialsykepleierkompetanse, men ikke får spesialsykepleierstilling etter endt utdanning. Det finnes til og med arbeidsgivere som dekker utdanning til spesialsykepleier, men som ikke gir tittel og lønn i etterkant. «Det stilles ikke krav om spesialsykepleier i din stilling» er gjerne arbeidsgivers argument. Det er ikke noen automatikk i at man får stilling etter kompetanse. Noen argumenter kan du finne i tariffavtalene; I kommunenes tariffavtale står det i forhandlingsbestemmelsene at det skal være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens real- og formalkompetanse, kompetanseutvikling og lønnsutvikling. I sykehusene må man gå til B-delene i tariffavtalen. Det er derfor uansett viktig at du avklarer med arbeidsgiver, hva som skjer etter endt utdanning før du starter på studiet.

I en del virksomheter er det fremforhandlet lokale avtaler om kompetansetillegg. Lokale avtaler betyr at avtalen gjelder i den enkelte virksomhet, kommune, foretak eller bedrift. Sjekk derfor med lokale tillitsvalgte om det finnes slike avtaler der du jobber.