Èn av 5 sykepleiere blir ikke erstattet ved fravær

Av Sigrid Karin Tvedt, 30.06.2017

Norsk Sykepleierforbund i Buskerud har gjort en kartlegging av bemanningen i eldreomsorgen i kommunene Drammen, Hole, Kongsberg, Hurum, Lier og Krødsherad. Det viser seg at i snitt blir 22% av de planlagte sykepleiervaktene ikke erstattet med samme kompetanse ved fravær. Fylkesleder Linda Lavik er bekymret for tilbudet til pasienter og brukere i pleie og omsorgstjenesten i Buskerud og vil følge med på fagdekningen.

Kartleggingen ble gjennomført i uke 10 og 11, disse to ukene var uten ferieavvikling og helligdager. Det er store forskjeller både mellom kommunene og innad i kommunene. Halvparten av kommunene har kartlagt bare deler av sin virksomhet.

 

Drammen kommune:

I denne perioden ble 22,5 % av ledige sykepleiervakter ikke dette opp av sykepleier. Det var totalt 587 planlagte vakter. av de 132 ble 40% dekket opp av andre helsefaggrupper, 40% ufaglærte og 20% forble ubemannet.

 

Hole kommune:

I denne perioden ble 15% av ledige sykepleiervakter ikke dekket opp av sykepleier. Det var totalt 147 planlagte vakter. Av de 22 ledige vaktene blr 60% dekket av andre helsefaggrupper, 32% ble dekket av ufaglærte mens 2 vakter forble ubemannet.

 

Hurum kommune:

28% av de planlagte vaktene for Hurum kommune ble i denne perioden ikke bemannet av sykepleier. Dette utgjør 46 vakter hvorav 80% ble dekket av helsefagarbeiderog 20% av ufaglærte. Ved Klokkarstua Helsetun og Filtvedt helse og omsorgsboliger ble de ledige vaktene dekket med henholdsvis 60% og 43% ufaglærte.

 

Kongsberg kommune:

I Kongsberg  ble 21 % av planlagte sykepleiervakter ikke dekket av sykepleier. Av disse vaktene ble 60% dekket av andre helsefaggrupper, 23 % ble dekket av ufaglærte og 12 av vaktene forble ubemannet. Hvittingfoss bo- og behandlingssenter er den institusjonen som manglet flest sykepleiere i denne perioden, der 27% planlagte sykepleiervaktene ved institusjonen ikke ble besatt av sykepleier.

Lier kommune:

I Lier ble 20% av de planlagte sykepleiervaktene vaktene dekket opp av annet personell, henholdsvis 26,1% helsefagarbeider og 73,9% ufaglært.

 

Krødsherad kommune:

I Krødsherad ble 28% av de planlagte vaktene ikke dekket av sykepleier. 28 % ble dekket av sykepleier med hjemmevakt, 17% ble dekket med helsefagarbeider og resterende forble udekket.

 

Norsk Sykepleierforbund har gjort samme kartlegging både i 2015 og 2016: https://www.nsf.no/vis-artikkel/3065983/12548/Fortsatt-stor-sykepleiermangel-i-Buskeruds-pleie--og-omsorgstjeneste

Kontakt fylkeskontoret for mer informasjon.