Sigrid Skarholt er vinner av sykepleierprisen 2017

Av Lene Topper, 13.05.2017

Fylkesstyret har vedtatt at vinneren av sykepleierprisen 2017 er Sigrid Skarholt. Hun jobber som kreftkoordinator i Skien kommune.

NSF Telemark gratulerer så mye:-)

Begrunnelsen kan du lese ved å klikke deg videre! 

 

Begrunnelse (forslagsstillernes tekst er merket med kursiv):

Forslagstillere: Kristin Berg og Lise Gram Dokka

Forslagsstiller skriver blant annet i sin nominasjon:

Sigrid har bidratt til å utvikle flere tilbud i helsetjenesten. Etablering av smerteklinikk, palliativ enhet, kontaktsykepleiernettverket, og pårørendeskole er eksempler på dette. Sigrid er bevisst på å synliggjøre sykepleiens rolle i helsevesenet som en tydelig og viktig aktør. Engasjementet og faglig nysgjerrighet er kronisk tilstede, og en viktig egenskap som smitter over på kollegaer. "Aldri slutte å lære", og alltid være faglig nysgjerrig er hennes varemerke og motto.

Prisvinneren oppnår kriteriene på følgende måte:

Utvikler og opprettholder en sykepleietjeneste og et læringsmiljø som preges av høy kvalitet:
Sigrid har i flere år arbeidet som fagutviklingssykepleier. Sammen med Kreftforeningen og gjennom sitt engasjement i Rådgivningsgruppa for alvorlig syke og døende på TSS og senere palliativ enhet etablerte hun nettverket av kontaktsykepleiere i Telemark (Telemarksmodellen). Nettverket var et av de første i landet, og ble senere en referansemodell for drift av nettverk nasjonalt. Hun har i flere år arrangert og tilrettelagt for faglig utvikling, kurs og læring for flere yrkesgrupper både på sykehus og i kommunehelsetjenesten. Hun var pådriver for etablering av Palliasjonsforum, som er månedlige faglige undervisninger innen palliasjon som overføres via telekommunikasjon. I dag drives Palliasjonsforum fra STHF og overføres til mer enn 30 lokasjoner i flere fylker  Hun har også i flere år undervist innen fagområdet kreft/palliasjon på fagutdanning, sykepleie bachelor og sykepleie videreutdanning. Hun har hele tiden hatt fokus på at metoder og arbeid skal være forankret i systemer og ikke være avhengig av enkelte personer.

Innen NSF var hun også pådriver for etablering av månedlige faglige drypp. Fagkafé ble etablert mens Sigrid var rådgiver og har nå blitt en del av medlemstilbudet ved fylkeskontoret. Ideen om fagkafé har spredt seg til andre fylker og har også blitt arrangert andre steder her i Telemark. Sigrid er også aktiv i NSF faggruppe av Kreftsykepleiere og er plasstillitvalgt ved Bestillerkontoret i Skien.

Fremmer og anvender kunnskapsbasert praksis og forskning:
Sigrid er bevisst på bruk av oppdaterte retningslinjer og kunnskap. Hun holder seg oppdatert og følger med på utvikling i fagfeltet sitt, og hun har skrevet artikler i fagbladet Sykepleien og i tidsskiftet for kreftsykepleiere om palliativ sykepleie / individuell plan. Hun har bidratt med posterpresentasjoner og foredrag om kreftsykepleie og organisering av palliasjon på flere konferanser.

En god rollemodell:

Sigrid Skarholt er en klok og kunnskapsrik sykepleier, hun jobber målrettet og systematisk, og hun "gir seg ikke".  Sigrid er et godt forbilde for sykepleierne i kommunehelsetjenesten, og hun framstår som en svært tydelig, modig og stolt sykepleier.

Deltar aktivt og sørger for veiledning av høy kvalitet i arbeidsmiljøet:
Det er alltid lett for sykepleiere i kommunen å ta kontakt med Sigrid for faglig refleksjon og veiledning i forbindelse med tjenester til kreftpasienter. Det samme erfarer kollegaer på bestillerkontoret. Hun er lett tilgjengelig og velvillig til å veilede, støtte og inspirere pasienter, pårørende og sykepleiere i hjemmetjenesten. Dette bidrar til å skape trygghet og høyne den faglige kompetansen innen kreftsykepleie i kommunen.

Tar initiativ til og iverksetter forbedringer av tjenester til pasienter og pårørende:
Sigrid har systemforståelse, noe som er svært viktig for å kunne påvirke og utvikle tjenester. Dette har hun vist via ulike prosjektarbeid og gjennom innspill til planarbeid lokalt og nasjonalt. Hun har holdt orientering om kreftsykepleie for politikere og frontet kreftsykepleie i lokale aviser.

Etter at hun begynte å arbeide i Skien kommune har hun etablert og gjennomført pårørendeskole. Målgruppen er pårørende til alvorlig syke og arbeidet ble gjort i nært og godt samarbeid med tre kontaktsykepleiere for kreftpasienter fra kommunen.

Bidrar til en kultur som fremmer kommunikasjon og tverrfaglig samarbeid:
Mens hun jobbet på sykehuset innførte hun bl.a. retningslinjer og innføring av ernæringsskjema i STHF kvalitetssystem. Sigrid var pådriver for tverrfaglig kurs for pleie personell og postverter, og for at ernæringsjournal ble del av fagsystemet ved ST.

Systemarbeidet og engasjementet Sigrid representerer bidrar til felles arenaer, felles verktøy og trygghet i kommunikasjon. Enten det gjelder tverrfaglig eller med pasienter og pårørende.